ִ

בבית משפט השלום                                                                               ת.א. 456/08

ב   א    ש   ד    ו     ד

 mhcrh        אפי      

 

הנתבע:             עמר משה

            המבקש

באמצעות באי כוחו, עורכי הדין נועם קוריס

ו/או גיא תותי ו/או פרח סופר-קיסליוק ו/או אח'.

 

מרח' פינסקר 21 תל אביב 61061

ת.ד. 6210

טל' 077-7060058 פקס' 077-7060059

 

-         נ ג ד –

 

התובע:             אחים חימוביץ בע"מ 513312793

            המשיב             

באמצעות ב"כ עוה"ד גלעד חיון

 

מרח' מונטיפיורי 6 אשדוד

טל' 08-8558735 פקס' 08-8669738

 

 

בקשה דחופה למחיקת כותרת ולהארכת מועד

 

המבקש, מר עמר משה (להלן: "המבקש") יהא בהתאם ליפוי הכוח המצורף מיוצג על ידי באי הכוח כאמור ברישא ומתכבד להגיש בקשה למחיקת כותרת ולהארכת מועד להגשת בר"ל, עד לאחר ההכרעה בבקשתו למחיקת כותרת, כדלקמן:

 

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על מחיקת הכותרת "בסדר דין מקוצר" ולהורות על העברת הדיון למסלול "סדר דין מהיר" ועל כן להורות למשיב לתקן את כתב תביעתו.

 

 

התובענה אינה כשירה להתברר בסדר דין מקוצר

 

1.              תקנה 202 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 קובעת כי לצורך הגשת תביעה בסדר דין מקוצר נדרש קיומם של שלושה תנאים מצטברים.

 

2.              על התביעה להיות בסכום קצוב, מכח חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא שיש עליהם ראיות בכתב.

 

3.             התובענה כאן אינה עומדת בתנאי השלישי ואינה כוללת ראיות בכתב ולו ראשית ראיה כפי שיוסבר לעיל.

 

העדר ראיה בכתב

 

4.             אומנם בית המשפט פירש לקולא את הצורך בראיה בכתב וקבע כי לא כל אחת מעובדות התביעה צריכה להיות מגובה בראיה בכתב אך בפסיקות בתי המשפט כבר נשזר לא פעם כי:

 

"אין מסמכיו של ספק וחשבונותיו יכולים כשלעצמם, לשמש ראיה בכתב בתביעה שהוגשה נגד לקוח"

 

ראה י. זוסמן "סדרי הדין האזרחי" מהדורה שביעית בע"מ 664

 

5.             בהמשך מוסבר כי יכול הנתבע לתקן פגם זה אך בתובענה שהוגשה מלכתחילה בסדר דין מקוצר חייבת לכלול לפחות טענה מפורשת בכתב התביעה שחוזה או התחייבות אמנם נעשו בכתב:

 

"על כל פנים אין הדברים אמורים אלא מקום שמצויה לפחות טענה מפורשת בפרשת התביעה שחוזה או התחייבות אמנם נעשו בכתב, או שקיימת ראיה פלונית בכתב להוכחת התביעה, כשעצם הטענה חסרה מן הספר, פשיטא שאין מה להשלים"

 

ראה י. זוסמן, שם בע"מ 665

 

6.             אכן, בתי המשפט מתייחסים על "ראיה בכתב" כראיה בכתב אשר יוצרה, הונפקה או נחתמה על ידי הנתבע, להבדיל ממסמכים אותם הכין התובע בעצמו, אף ללא ידיעת או אישור הנתבע.

 

7.             בתובענה שלפנינו, כל המסמכים שצירפה המשיבה הנם מסמכים אשר יוצרו אצלה, ללא חתימת המבקש וללא התערבותו, ידיעתו או הסכמתו.

 

8.             המסמכים שצירפה המשיבה הינם כדלקמן:

 

8.1    שלוש חשבוניות מס אשר הונפקו על ידי המשיבה וכפי המודפס על החשבוניות, ליד החתימה גם נחתמו על ידי המשיבה בלבד, חד צדדית וללא ידיעת המבקש.

 

8.2   שתי כרטסות הנה"ח, לא חתומת כלל ואשר גם הן הונפקו חד צדדית על ידי המשיבה, על דעת עצמה וללא אישור המבקש או ידיעתו.

 

8.3   גם המכתב שצירפה המשיבה (לא חתום), נערך והונפק על ידי המשיבה, ללא ידיעת המבקש וללא הסכמתו.

 

9.             ויודגש, אין המשיבה טוענת בכתב תביעתה כי החתימות על גבי חשבוניות המשלוח הנן חתימות המבקש, מה גם שמנוסחן של החשבוניות ברור שלא "הלקוח" אמור לחתום במקום בו נחתמו החתימות.

 

10.         מכאן, כל המסמכים אשר צירפה המשיבה לכתב תביעתה הנם מסמכיה שלה, אשר יצרה בעצמה, ללא ידיעת המבקש ובוודאי שללא חתימתו.

 

11.         על כן, המשיבה למעשה הגישה תובענתה ללא כל ראיה בכתב ולו ראשית ראיה היכולה להכשיר תביעתה להתברר במסלול המועדף של סדר דין מקוצר.

 

12.         משהוגשה תביעת המשיבה ללא "ראיה בכתב", בהתאם לתקנה 202 הרי שאין תביעתה נסמכת על "ראיה בכתב" ויש להגישה ככל תובענה, בהתאם לסכומה.

 

13.         לאור האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד, להורות על מחיקת הכותרת בסדר דין מקוצר.

 

14.     בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את התובעת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כדין.

 

 

                                                                                                ___________________

                                                                                                     נועם קוריס, עו"ד

                                                                                                          ב"כ המבקש

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

do pro2 pro

 

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.