ִִ

פר /   FORMTEXT                 ַ 

                                                    (המספר בדו"ח על מצב העסקים)

 

 

בעניין החייב 

                 אביטל כרמלה               (בפשיטת רגל)

 

       ובעניין:    הקוטל בע"מ                                (הנושה)

 

לפי צו בית המשפט המחוזי  בתל אביב – יפו בתיק אזרחי  1397/07                        מיום 03/05/07  

 

 

תביעת חוב

 

 

אני הח"מ   הרצל פורת  מספר ח.ז. _______ מען  ___  מצהיר בזה כי בתאריך צו הפירוק דהיינו ביום 03/05/07  החייב הנ"ל היה והוא עודנו חייב לי סך של  2093                   שקלים  אלפיים תשעים ושלושה שקלים חדשים(במילים)(כולל מע"מ) בעד שירותי הדברה                                    והבתאם לתיק הוצל"פ 2613785040 .

כן אני מצהיר כי לפי מיטב ידיעתי לא קיבלתי אני ולא קיבל כל אדם אחר עבורי את סכום

תביעתי הנ"ל, במלאו או בחלקו,  וכי אין לי כל  בטוחה מאיזה סוג  שהוא להבטחת סילוק

תביעתי, או חלק ממנה למעט:                                                   .

לאימות החוב מצורפים בזה המסמכים הבאים:

נתונים מלשכת ההוצל"פ בדבר תיק מספר  2613785040, תנועות בדף, אירוע ההליך וכל הבקשות וההחלטות בתיק.

 

 

          12.6.07                                           __________________

           תאריך                                                   חתימה

 

        לשימוש המשרד                                       תצהיר

 

אושר להצבעה בסך

אני הח"מ 

הרצל פורת

 

 FORMTEXT                   

שקלים

מס' ת"ז 

 

מצהיר בזה כי כל

ביום

 FORMTEXT             

 

העובדות שציינתי בתביעת החוב הן אמת, האמת

 

כולה והאמת בלבד.

 

 

 

 

 

 

חתימה

 

 

חתימת המצהיר

אישור לדיבדנד בסך

 

 

הנני הח"מ מאשר בזה כי ביום 

12/6/07

 

 FORMTEXT                

שקלים

הופיע/ה בפני מר' 

הרצל פורת

בדין קדימה ובסך 

 FORMTEXT                

 

שזיהה עצמו על ידי ת"ז מספר 

 

שקלים חוב רגיל

המוכר לי אישית, ואחרי שהזהרתיו כי עליו

 

להצהיר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה

 

 FORMTEXT           

 

 

 

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה. כן

 

תאריך

 

חתימה

 

אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני

 

 

 

 

 

 

 

חתימת מקבל התצהיר

                             

 

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

 

 

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.