ִִ

 

הסכם פשרה

שנערך ונחתם בתל אביב ביום _______ לחודש _____ בשנת 2005

           

בין:                  _______________

 

                         כתובת: ____________________

                   

                          (להלן: "אלי")                                                                          מצד אחד:

 

לבין:                  ____________________

                         

                         כתובת: ____________________

 

    להלן: "קרן")                                                                  מצד שני:

 

 

הואיל:        והצדדים הקימו יחדיו שותפות לצורך הפעלת עסק לממכר קמעונאי (להלן "השותפות"); 

 

והואיל:       ובין הצדדים התגלעו חילוקי דעות אשר בגינם מבקשים הצדדים לפרק את השותפות.

 

והואיל:       והצדדים הגיעו במסגרת הליך הגישור להסכמות לגבי דרך פירוק השותפות, העברת מלוא הזכויות והחובות בקשר עם החנות שברח' הרצל 53 בנתניה לידי אלי והחזר ההשקעה של קרן.

 

והואיל:       והצדדים מוותרים במסגרת הסכם זה על כל טענה הדדית, בקשר עם השותפות.

 

 

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

1.      מבוא:

 

א.      המבוא לחוזה זה והצהרות הצדדים הכלולות בו, , מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

ב.       כותרות הסעיפים בחוזה זה מובאות לנוחיות והתמצאות בלבד ואינן מהוות חלק

           מהסכם ולא ישמשו לצורך פירושו.

 

ג.       הצדדים מתחייבים לפעול בקשר עם הסכם זה בתום לב ולסייע ככל הניתן להצלחת החנות ולשגשוגה.

 

2.      הגדרות:

 

         בחוזה זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שלצידם, ככל שכוונה אחרת אינה משתמעת מלשון הכתוב או הקשרו:

 

 

3.      הפעלת העסק:

 

א.      הצדדים מצהירים על הסכמתם להעברת הפעלת העסק, כלל זכויות בעסק וכלל החובות בקשר עם העסק, לאלי, החל ממועד החתימה על הסכם זה.

 

ב.       אלי מתחייב לפרוע כל התחייבות ו/או לקבל אישור על ביטול ערבותה האישית של קרן, בתוך 7 ימים ממועד החתימה על הסכם זה, מאת כל הספקים להם התחייבה קרן.

 

ג.       האישורים על ביטול הערבות האישית יומצאו לקרן ולמגשר בתוך 10 ימים ממועד החתימה על הסכם זה.

 

 

 

 

 

4.      השבת ההשקעה:

 

א.      אלי מתחייב להשיב לקרן את השקעתה בסך 200,000 ₪ בערכים נומינליים, ללא קשר לתוצאותיה הכלכליות של החנות, בתשלומים, אשר ימסרו באמצעות שיקים ו/או שיקים דחויים כדלקמן:

 

          1.   שיק ליום _________ על סך של 80,000 ₪.

          2.   שנים עשר שיקים על סך 10,000 ₪ כ"א, זמני פירעון:

 

          _______/_____/_____  ,   _______/_____/_____

          _______/_____/_____  ,   _______/_____/_____

          _______/_____/_____  ,   _______/_____/_____

          _______/_____/_____  ,   _______/_____/_____

          _______/_____/_____  ,   _______/_____/_____

          _______/_____/_____  ,   _______/_____/_____

 

 

5.      שונות:

 

 

א.                  אם מילוי כל תנאי הסכם זה, ולאחר פירעון כל השיקים, מוותרים הצדדים על כל טענה זה כלפי זה.

 

ב.                  כל שינוי להסכם זה יכנס לתוקף רק עם הוסכם מראש ובכתב על ידי שני הצדדים.

 

ג.                    הודעות בקשר עם הסכם זה ימסרו באמצעות דואר רשום + אישור מסירה, לכתובות הצדדים כאמור בפתיח להסכם זה, ויחשבו כהודעות שהגיעו ליעדן, 72 שעות לאחר שנשלחו בדואר רשום + אישור מסירה כאמור.

 

 

 

 

ולראיה באנו על החתום:

 

 

_____________________                                                       ____________________

                

 

 

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

do pro2 pro

 

 

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה| מפת האתר|תקנון |צור קשר| עורך דין | לשון הרע I זכויות יוצרים I הוצאה לפועל I אינטרנט I פלילי I רישוי עסקים I משפחה I גירושין I נדל"ן I מקרקעין I חוזים I נזיקין I נוטריון I פשיטת רגל I תאונות דרכים I עבודה  I פיצויים I פיטורין I צוואה I תביעה ייצוגית I בג"ץ I רשלנות I גביית חובות I הוצל"פ I הסכם ממון I עורכי דין I פורטל משפטי I  תקשורת I דיני רשת | דף הבית | טפסים | הוצאה לפועל | קישורים | קריירה | English | תקנון | עו"ד | עורכי דין | צור קשר | עורך דין

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.