ִִ

בבית משפט השלום                                                                                           ת.א.

 

בהרצליה

 

 

 

התובעת:                       טיב שתיל בע"מ  ח.פ. 511741928

                                                               

באמצעות באי כוחו, עורכי הדין נועם

קוריס ו/או ליאת לרנר ו/או נועה מנור

ו/או אח'.

 

                                                מרח' מלצ'ט 1א', תל  אביב  65215

                                                ת.ד. 6210, תל אביב 61061       

                        טל': 077-7060058, פקס': 077-77060059

 

 

                                     - נ  ג  ד  - 

 

 

הנתבעים :                1.  ירוק כחול תבלינים בע"מ ח.פ. 513731711

נוף הרים 52, ממושב עולש  מיקוד 42855

 

                                    2.   בוצר שמואל ת.ז. 036484780

                                                        מושב עולש 52, עולש

 

3.       אשכנזי דניאל ת.ז. 052245610

כרמל צ"י 28, כוכב יאיר

 

4.       דן מאיר טל ת.ז. 056692031

מושב עולש 43, עולש

                                               

 

מהות התביעה:              כספית, חוזית

           

סכום התביעה:              2,490 ש"ח                   

                                               

 

כתב תביעה בסדר דין מהיר

 

בית המשפט הנכבד יתבקש להורות לנתבעים לשלם לתובעת עבור שתילים לחקלאות שסופקו על ידה (להלן: "הסחורה") , ולגביהם לא שולם עד יום זה.

 

 

בית המשפט הנכבד יתבקש לקבוע כי השימוש באישיותה המשפטית הנפרדת של הנתבעת (להלן: "הנתבעת")  על ידי הנתבעים 2-4 (להלן: "הנתבעים") נועדה לסכל כוונתו של כל דין תוך ניסיון להונות ולקפח את התובעת.

 

 

בבואו לדון בהליך נגד הנתבעת,יתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי בנסיבות העניין צודק ונכון להרים את מסך ההתאגדות, ולייחס את חובות הנתבעת לנתבעים 2-4, בשים לב לכך שהיה יסוד סביר להניח כי הנתבעים ניהל את עסקי הנתבעת שלא לטובת הנתבעת,ותוך נטילת סיכונים בלתי סבירים.

 

 

הנתבעים עשו שימוש במסכי הנתבעת על אף ידיעתם כי לנתבעת אין את היכולת לפרוע חובותיה ולא זו בלבד, כי אם, השימוש  של הנתבעים בנתבעת נעשה במטרה מכוונת להונות את התובעת במטרה להפיק רווחים כלכלים, אישיים, בלבד.

                                   

הצדדים:

 

 

1.                 התובעת הינה חברה בע"מ הרשומה בישראל כדין המוכרת ומשווקת זרעים ושתילים לחקלאות. (להלן: "התובעת").

 

2.                 מר בוצר שמואל (להלן:"הנתבע 2") היה בכל הזמנים הרלוונטיים לעילת התביעה ה"רוח החיה" אצל הנתבעת,  וכן בעל השליטה ומנהלה של הנתבעת המחזיק ב- 33.33% ממניותיה.

 

3.                 מר אשכנזי דניאל  (להלן:"הנתבע 3") היה בכל הזמנים הרלוונטיים לעילת התביעה ה"רוח החיה" אצל הנתבעת,  וכן בעל השליטה ומנהלה של הנתבעת  המחזיק ב- 33.33% ממניותיה.

 

4.                 מר דן מאיר טל  (להלן:"הנתבע 4") היה בכל הזמנים הרלוונטיים לעילת התביעה ה"רוח החיה" אצל הנתבעת,  וכן בעל השליטה ומנהלה של הנתבעת  המחזיק ב- 33.33% ממניותיה.

 

5.                 מכוח היותם בעלי השליטה ומנהליה של הנתבעת, הנתבעים הזמינו וקיבלו שתילים לחקלאות רק בכדי לנסות להתחמק מהתשלום לתובעת, במטרה להונות ו/או לקפח את התובעת, ו/או לכל הפחות, תוך נטילת סיכונים בלתי סבירים .

 

מצ"ב דו"ח תמציתיD&B  מסומן נספח א'.

                                        

התשתית העובדתית:

 

 

6.                 בכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה זו, הזמינו הנתבעים אצל התובעת שתילים לחקלאות.

                                

            מצ"ב כרטסת הנהלת חשבונות, חשבוניות מס ותעודות משלוח. יוער, כי חשבוניות המס מפרטות גם את הסחורה אשר סופקה לנתבעים. מסומנים    נספח ב'  ומהווים חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה.

          

7.                 התובעת סיפקה את כל הסחורה שנתבקשה ממנה על ידי הנתבעים  ולשביעות רצונם.

 

8.                 בתמורה לסחורה שילמה הנתבעת לתובעת סכום של 1,992 ₪ בשיק אשר חולל. מצ"ב העתק השיק מסומן נספח ג'.

 

9.                 בכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה זו, הנתבעים הציגו מצגי שווא ורמאויות של ממש, תוך נטילת סיכונים בלתי סבירים.

 

טרם פניית התובעת אל בית משפט נכבד זה, עשתה התובעת עוד ניסיון נוסף לגביית החוב, ללא צורך בפנייה לערכאות. מצ"ב מכתב ההתראה מסומן נספח ד' ומהווה חלק בלתי נפרד מתביעה זו.

 

10.             על אף האמור, עד ליום זה טרם טרחו הנתבעים לשלם לתובעת בגין הסחורה שסיפקה להם.

 

 

 

אחריות הנתבעים כולם ביחד ולחוד:

 

 

11.             הנתבעים רכשו מהתובעת שתילים לחקלאות (להלן:"הסחורה") בשווי של אלפי שקלים תוך ידיעה של ממש כי אין באמצעותם לשלם לתובעת בעבור הסחורה שנרכשה על ידם.

 

12.             הנתבעים עשו כבשלהם בנכסי הנתבעת, ופעלו בדרכי רמייה בכדי לנסות ולהונות באמצעות מסכי הנתבעת  את התובעת.

 

13.             הנתבעים ניהלו את עסקי הנתבעת  שלא לטובת הנתבעת, תוך שימוש באישיותה המשפטית הנפרדת של הנתבעת, שנועדה לסכל כל דין, ובמקרה חריג זה, ומטעמים מיוחדים אלו, צודק ונכון להרים את מסך ההתאגדות בהליך נגד הנתבעת.

 

 

סוף דבר:

 

14.             בהתאם לאמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות לנתבעים לשלם לתובעת, ביחד וכל אחד לחוד, כדלקמן:

 

א.         תשלום בגין הזמנה וקבלת סחורה מהתובעת בסכום של 1,991₪  (כולל מע"מ).

 

ב.         ריבית והצמדה בגין החוב עד להגשת תביעה זו בסך של 106 ₪.           

              מצ"ב תחשיב ריבית והצמדה מסומן נספח ה'.

 

 

ובסך-הכל: 2,097 ₪.

                         

 

15.             תצהיר תמיכה בעובדות התובענה ותצהיר גילוי מסמכים מצורף לכתב התביעה ומהווה חלק בלתי נפרד מהימנו, נספח ה'    .

 

 

16.             לבית משפט נכבד זה, הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה זו, בשים לב לסכומה ולמקום עסקם של הנתבעים ו/או למקום יצירת ההתחייבות ו/או למקום בו הייתה אמורה להיות מקוימת ההתחייבות ו/או למקום בו התרחשו האירועים נשוא התביעה.

 

 

17.             אשר על כן, ועל יסוד האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות לנתבעים לשלם לתובעת, ביחד וכל אחד לחוד, סכום של 2,097 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל ממועד הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

 

כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים, ביחד וכל אחד לחוד, בהוצאות המשפט ובשכר טרחת עורכי הדין של התובעת, בצירוף מע"מ.

 

 

       נועם קוריס , עו"ד

        בא    כח   התובעת

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

 

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.