ִִ

הסכם שכירות בלתי מוגנת

שנערך ונחתם בתל אביב ביום ___ בחדש יולי שנת 2005

 

בין:                  1.         __________    ת.ז __________

                       

                                    שכתובתו: ___________   רמת גן        

 

 

 (שיקרא מכאן והלאה: "המשכיר" או "המשכירים")       מצד אחד

 

לבין:                 1.         גב' _________             ת.ז ________

                        2.         מר _________             ת.ז ________

                        3.         מר _________             ת.ז ________

 

שניהם יחד וכל אחד לחוד בערבות הדדית;

כתובת: _________________

                                    טלפון:   _________________

                                    (שיקראו מכאן והלאה: "השוכרים")                               מצד שני

 

                                                                     

והואיל:        ובחזקת המשכיר דירה הנמצאת ברחוב _____________ בתל אביב, הידועה בלשכת רישום המקרקעין בתל אביב כגוש ___ חלקה __ (מכאן והלאה: "הדירה");

והואיל:        והשוכרים מצהירים כי לא שילמו למשכירים כל דמי מפתח עבור הדירה ולא כל תשלום אחר מלבד דמי השכירות הנקובים להלן;

והואיל:        והמשכירים מעוניינים להשכיר את הדירה והשוכרים מעוניינים לשכור את הדירה ובלבד שהשוכרים לא יהיה מוגנים בדירה לפי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב - 1972 או כל חוק דומה אשר יחוקק בעתיד;

והואיל:        והמשכירים משאירים בדירה חפצים ו/או רהיטים ו/או כלים ו/או אביזרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "החפצים"), בהתאם לרשימה המצורפת להסכם זה כנספח א'. בכל פעם שיוזכר המונח דירה הרי שהכוונה היא לדירה ביחד עם החפצים;

 

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

פתח דבר

1.       המבוא והנספחים בהסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו. הכותרות מובאות לשם נוחות הניווט בהסכם זה ואין לעשות בהם שימוש פרשני כל שהוא.

2.       השוכרים מצהירים כי ידוע להם שהשכירות לפי הסכם זה איננה מוגנת לפי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב - 1972 והינה שכירות בלתי מוגנת מפאת הסיבות הנקובות בהסכם זה. השוכרים מצהירים כי הם לא שילמו ולא ישלמו כל סכום כדמי מפתח וגם לא כהשקעות בנייה בקשר להסכם זה או בדירה.

השוכרים מצהירים בזה כי ביקרו וראו את המושכר, ראו ובדקו אותו ואת סביבתו, על ידיהם ועל ידי יועציהם, מכירים ויודעים את כל הפרטים המתייחסים אליו אשר יש בהם להשפיע על התקשרותם בחוזה זה, ומצאו במצב תקין ראוי ומתאים מכל הבחינות למטרותיו, והינם מוותרים על כל טענה ביחס לטיבו, לרבות מום או אי התאמה, טעות או הטעיה וכל טענה אחרת המתייחסת למושכר, לאפשרויות השימוש בו, לגודלו ולהתקשרותו בחוזה זה.

התמורה      

3.       המשכירים משכירים בזה והשוכרים מקבלים בשכירות את הדירה למגורים בלבד ואת החפצים בדירה לשימוש ל-12 חודשים, החל מיום 20.7.05 ועד ליום 19.7.06 (להלן- "התקופה הקצובה").

4.       א.      עבור התקופה הקצובה והשימוש בחפצים ישלמו השוכרים למשכירים דמי שכירות בסכום של -540$ (חמש מאות וארבעים דולר של ארצות הברית) בעבור כל חודש שכירות אשר ישולמו מדי חודש ומראש בעבור כל 3 חודשי שכירות מראש. במעמד החתימה על ההסכם השוכרים ייתנו למשכירים 4 שיקים עבור כך.

ב.       דמי השכירות הנ"ל ישולמו בשקלים ישראליים לפי השער היציג של דולר ארה"ב המפורסם במועד של כל תשלום.

ג.       השוכרים מתחייבים לשלם את דמי השכירות בכל יום תשלום ועד ולא יאוחר משעה 12:00 בצהריים.

ד.       מוסכם בזה בין הצדדים כי איחור מעבר ל-7 ימים בתשלום סכום מן הסכומים הנקובים בהסכם זה ובמיוחד הסכומים לפי סעיף זה יהווה הפרה יסודית של ההסכם ואשר יזכה את המשכירים לבטל ו/או לאכוף הסכם זה ולדרוש את פינוי השוכרים מן הדירה לאלתר ומבלי לפגוע בזכות המשכירים לכל סעד אחר ו/או נוסף.

ה.      מבלי לפגוע באמור בהסכם זה הרי שכל אחור בתשלום סכום מן הסכומים הנקובים בהסכם זה יחייב את השוכרים בתשלום הפרשי הצמדה לדולר ארה"ב כמפורט לעיל וכן הצמדה וריבית על אותו סכום בשיעור של 2% לחודש מעל לשיעור הריבית הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ עבור משיכות יתר חריגות במועד התשלום בפועל. הריבית תשולם גם עבור כל סכום ששילמו המשכירים לצדדים שלישיים עבור תשלומים החלים על השוכרים ומבלי לפגוע בזכות המשכירים לכל סעד אחר ו/או נוסף.

ו.       השוכרים יפנו למשכירים מדי חודש לתשלום דמי השכירות הנ"ל ולא תעמוד לזכות השוכרים זכות קיזוז כלשהיא.

תקופת האופציה

5.      א.      בכפוף לקיום כל התחייבויות השוכרים בתקופת השכירות, לשוכרים תהיה זכות אופציה להאריך את תקופת השכירות בתקופה נוספת אחת בלבד בת 12 חודשים מתום תקופת השכירות, קרי מיום 20.7.06 עד ליום 19.7.07 (להלן: "תקופת האופציה"), בכפוף לאישור ספציפי ונפרד של סעיף זה על ידי בית המשפט בלבד.

ב.       הזכות לממש את תקופת האופציה מותנה במילוי מוחלט ומדויק של כל התחייבויות השוכרים על פי הסכם זה, ובתנאי כי השוכרים לא הפרו הסכם זה בכל שלב של קיום הסכם זה, ובמסירת הודעה בכתב מהמשכירים לשוכרים, לא יאוחר מ-90 יום לפני תום תקופת השכירות.

ג.       הסכם זה יחול במלואו גם על תקופת האופציה. הוא הדין לעניין הערבויות והערבים.

תשלומים וחיובים

6.       א.      השוכרים ישאו על חשבונם מייד עם חיובם בכל התשלומים והחיובים שייווצרו בתקופה הקצובה בגין שימוש במים, חשמל, טלפון, גז וועד הבית ו/או חלקם היחסי בניקיון הרכוש המשותף לדיירי הבית. השוכרים מתחייבים להחזיר למשכירים כל סכום שהוציאו ושהחובה לשלמו חלה על השוכרים כפי הקבוע בהסכם זה ובפרט בסעיף זה. במידה שהשוכרים יבקשו להתקין קו טלפון בדירה הם ישאו בהוצאות ההתקנה בעצמם ועל חשבונם. בגמר השכירות מכל סיבה, תהא אשר תהא, יהיו רשאים השוכרים לבקש העתק קו הטלפון בעצמם ועל חשבונם.

ב.       השוכרים מתחייבים לשמור על כל קבלות התשלום בגין כל הוצאה שהוציאו ובכלל זה קבלות בגין תשלומים שוטפים ולהעבירם למשכירים לפי דרישת המשכירים.

          ג.       השוכרים ישא בתשלום מיסי הארנונה החלים על הדירה וכל מס ו/או היטל החלים על מחזיק בנכס.

ד.       אי קיום סעיף זה כולו או חלקו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

7.       מסי רכוש ממשלתיים ישולמו על ידי המשכירים.

8.       השוכרים אינם רשאים להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן את זכויותיהם בהסכם זה, כולן או מקצתן, וכן אסור להם ליתן רשות שימוש ו/או להשכיר את הדירה ו/או חלקה ו/או למסור את החפצים ו/או חלק מהם לאחר, וכן אסור להם למסור את החזקה בדירה ולא להרשות לאחר לגור בה ולהשתמש בה או בחפצים או בחלק מהם, ללא הסכמת המשכירים לכך. אי קיום סעיף זה כולו או חלקו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

פינוי הדירה

9.       אם יפנו השוכרים את הדירה לפני תום התקופה הקצובה, השוכרים יהיו חייבים לשלם את דמי השכירות עד סוף התקופה הקצובה ולא יהיו זכאים לקבל מהמשכירים כל סכום מתוך דמי השכירות המוסכמים לעיל עד סוף התקופה הקצובה ופוטרים את המשכירים מהבאת שוכר חלופי לתקופה הקצובה.

10.     א.      השוכרים מתחייבים לשמור על הדירה והחפצים שמירה מעולה ולתקן ולחזור ולתקן על חשבונם ולשביעות רצון המשכירים כל פגם ו/או ליקוי בדירה מיד עם דרישת המשכירים לכך ו/או מיד עם התגלות הפגם או הליקוי, הכל לפי העניין אך למעט בלאי סביר ורגיל שיתהווה כתוצאה משימוש סביר וזהיר, והשוכרים מתחייבים להחזיר למשכירים את הדירה והחפצים מסודרים, נקיים ובמצב טוב, למעט בלאי סביר כאמור לעיל.

השוכרים מצהירים כי קיבלו את הדירה נקייה, מסוידת ומתאימה למגורים, ומתחייבים לסייד את הדירה כולה על חשבונם עם החזרתה למשכירים.

ב.       המשכירים מצידם יהיו חייבים לתקן פגמים ו/או קלקולים אשר יתהוו במשך התקופה הקצובה ואשר החובה לתקנם תהא עליהם כמשכירים וזאת תוך זמן סביר מיום דרישת השוכרים.

ג.       המשכירים לא יהיו אחראים על כל אבדן ו/או חסרון כיס ו/או נזק רכוש ו/או נזק גוף ו/או נזק מכל סוג שהוא (להלן: "הנזק") שייגרמו לדירה ו/או לבניין ו/או לשוכרים ו/או לכל חפץ ו/או צד שלישי שימצא במושכר ו/או בבניין ו/או בסביבתו, והשוכרים נוטלים על עצמם כלפי המשכירים את מלוא האחריות בגין כל נזק מעין זה ומתחייבים לפצות ולשפות את המשכירים מייד עם קבלת דרישה לכך כנגד כל נזק שהמשכירים עלולים להתחייב לשלמו או שיאלצו לשלם עקב נזק מעין זה וכנגד כל הוצאה שהמשכירים יוציאו בקשר לכל נזק כנ"ל, לרבות הוצאות משפטיות ו/או תביעות שיבוב ו/או תביעות השוכר ו/או תביעות צד שלישי.

ד.       השוכרים מתחייבים לפנות את הדירה בתום התקופה הקצובה ולהחזיר את החזקה הבלעדית בה והחפצים לידי המשכירים, כאשר הדירה במצב ראוי למגורים שאינו פוחת ממצבה של הדירה ביום חתימת הסכם זה. אי קיום סעיף זה כולו או חלקו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

          עבור כל יום איחור במסירת החזקה על ידי המשכירים כשהדירה נקייה מכל חפץ ואדם וללא כל חובות לצדדים שלישיים, השוכרים יפצו את המשכירים בפיצוי מוסכם של של 50$ ארה"ב עבור כל יום איחור, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד העומד לזכות המשכירים מכח הסכם זה ו/או מכח הדין. השוכרים נותנים בזה למשכירים הוראה בלתי חוזרת להוציא את השוכרים ו/או חפציהם ו/או צדדים שלישיים מהדירה ו/או להחליף את מנעול הדירה ו/או לנתק את זרם החשמל לדירה וזאת לאחר שהשוכרים הפרו הסכם זה הפרה יסודית ולא תקנו אותה כאמור בהסכם זה. כל העלויות הקשורות עם צעדים אלה יחולו על השוכרים בלבד, והשוכרים ישפו את המשכירים על כל הוצאה נדרשת כאמור.

          ה.      השוכרים יפצו את המשכירים במלוא הנזקים שיגרמו להם כתוצאה מהפרת תנאי מתנאי סעיף זה.

11.     השוכרים מתחייבים לפנות את הדירה בתום התקופה הקצובה ולהחזיר את החזקה הבלעדית בה ובחפצים לידי המשכירים.

בטחונות

12.     א.      להבטחת התחייבויות המשכירים ו/או להבטחת תשלום דמי השכירות ו/או להבטחת תשלום נזקיהם של המשכירים בגין האמור בהסכם זה ו/או להבטחת פינוי הדירה במועד ו/או להבטחת החפצים בדירה ו/או להבטחת תשלום המיסים ו/או התשלומים החלים על השוכר יפקידו השוכרים בידי המשכירים שטר חוב בסכום של 50,000 ש"ח (חמישים אלף שקל חדש) חתום על ידם ועל ידי שני ערבים נוספים לשביעות רצונם של המשכירים. אין בסכום זה כדי להפחית בחיוב השוכרים, במידה ולא יהיה בסכום זה כדי לכסות את תשלום ו/או נזקי השוכרים. מבלי לפגוע בכל האמור בהסכם זה, במידה והשוכרים לא יפנו את הדירה במועד ו/או בעקבות הפרת הסכם, השוכרים ישלמו למשכירים 40$ ארה"ב עבור כל יום פיגור. מעבר לאמור, השוכרים יתנו במעמד החתימה על הסכם זה 2 שיקים חתומים ללא סכום וללא תאריך, שניהם משוכים על שם "עיריית תל אביב" ו-"חברת חשמל", לצורך תשלום חוב של השוכרים אל גופים אלה.

90 יום לאחר גמר התקופה הקצובה ולאחר שהמשכירים ייווכחו לדעת כי השוכרים עמדו בכל תנאי הסכם זה, יוחזרו שטר הביטחון ו-2 השיקים לשוכרים.

קבלת כל הביטחונות בהסכם זה על ידי המשכיר הינם תנאי מתלה לכניסת תוקפו של הסכם זה. אי-קבלת כל הביטחונות על ידי המשכיר ו/או פקיעת הביטחונות כולם או חלקם, הינה הפרה יסודית של הסכם זה.

 

כללי

13.     השוכרים מתחייבים לדווח למשכירים מייד על כל בעיה הקשורה עם הדירה ו/או הסכם זה.

14.     השוכרים מתחייבים לשמור על ניקיון הדירה וסביבותיה, לא לגרום כל מטרד, רעשים, ריחות, זעזועים, זוהמה, עשן, אי נעימות לצד שלישי וכן לשמור על השקט ועל יחסי שכנות טובה עם השכנים בבית, וכן על כל דין החל או שיחול על החזקה בדירה, כמו כן מתחייב השוכר למלא אחרי כל דרישה חוקית של המשכירים.

          השוכרים מתחייבים שלא לעשות כל שינוי בדירה או בסביבתה בין בתוך הדירה ובין מחוצה לה ובכל הקשור אליה או מחובר אליה וכן לא להוציא ולהעביר שום דבר מהחפצים ללא הסכמת המשכירים בכתב. כל שינוי שיעשה ללא הסכמת המשכירים בכתב, הרי מבלי לפגוע בזכותם של המשכירים לתבוע בשל כך פינוי הדירה על ידי השוכרים ו/או לכל סעד אחר עפ"י כל דין יהיה שינוי זה רכוש המשכירים והשוכרים לא יהיו זכאים לתבוע בשל כך כל תשלום עבור ההוצאות שהוציאו. כל שינוי שיעשה בהסכמת המשכירים בכתב יהיה רכוש המשכירים והשוכרים לא יהיו זכאים לתבוע בשל כך כל תשלום עבור ההוצאה שהוציא.

          הפרה של סעיף זה, כולו או חלקו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם ואשר יזכה את המשכירים לבטל ו/או לאכוף הסכם זה ולדרוש את פינוי השוכרים מן הדירה לאלתר ומבלי לפגוע בזכות המשכירים לכל סעד אחר ו/או נוסף.

15.     השוכרים מתחייבים לאפשר למשכירים ו/או לבאי כוחם להיכנס לדירה בכל זמן סביר וככל האפשר לאחר תיאום מראש למטרת פיקוח ו/או לשם ביצוע מדידות ו/או להצגת הדירה בפני אחר.

16.     כל שינוי שיעשה ללא הסכמת המשכירים בכתב, הרי מבלי לפגוע בזכותם של המשכירים לתבוע בשל כך פינוי הדירה על ידי השוכרים ו/או לכל סעד אחר עפ"י כל דין יהיה שינוי זה רכוש המשכירים והשוכרים לא יהיו זכאים לתבוע בשל כך כל תשלום עבור ההוצאות שהוציאו.

כל שינוי שיעשה בהסכמת המשכירים בכתב יהיה רכוש המשכירים והשוכרים לא יהיו זכאים לתבוע בשל כך כל תשלום עבור ההוצאה שהוציא.

17.     לא קיימו השוכרים תנאי מתנאי הסכם זה או התחייבות כלשהי המוטלת עליהם על פי הסכם זה או לא קיימו אותה במועד, זכאים המשכירים, מבלי לפגוע בכל זכות שבידם, לבטל את ההסכם ובין היתר לתבוע פינוי מיידי של הדירה.

18.     כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיה כמפורט בתחילתו.

19.     סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור להסכם זה תהיה אך ורק לבתי המשפט בתל אביב יפו.

20.     מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה המוקנים למי מהצדדים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, במקרה של הפרת הסכם זה, יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.

21.     הסכם זה מבטל כל הסכמה ו/או מצג ו/או זכרון דברים בכתב ו/או בע"פ הקודמים למועד החתימה על הסכם זה.

22.     השוכרים מתחייבים לשמור על כל קבלות התשלום בגין כל הוצאה שהוציאו ובכלל זה קבלות בגין תשלומים שוטפים ולהעבירם למשכירים לפי דרישת המשכירים.

23.     כל הודעה שתשלח לצד כל שהוא לפי כתובתו הנ"ל תחשב כנמסרה לתעודתה בתום 72 שעות מיום שליחתה בדואר רשום בסניף בית הדואר ואם נמסרה ביד - מיד.

24.     המשכיר מתחייב: להתקין דוד שמש המחובר לדירה תוך 14 ימים מחתימת ההסכם.

25.     התחייבויות השוכרים על פי הסכם זה תהיה ביחד ולחוד, ובערבות הדדית. הפרת הסכם של השוכרים כולם או מקצתם, תזכה את המשכיר בכל הסעדים על פי הסכם זה ו/או על פי הדין כלפי השוכרים כולם יחד וכלפי כל אחד לחוד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המשכירים

 

השוכרים

 


 

שטר חוב

יום 14 חודש יולי שנת 2005

 

ביום ______ בחודש __________ שנה ________ אנו מתחייבים לשלם לפקודת ________ ו/או בא כוחו: 50,000 ש"ח צמוד כדלקמן:

סכום שטר זה ישולם בשקלים כשהוא צמוד לשער היציג של השקל הישראלי לעומת הדולר ארה"ב כפי שמתפרסם מעת לעת ע"י בנק ישראל. שער בסיסי: 1 דולר ארצות הברית =  4.5 ש"ח. השער הקובע : השער המתפרסם ע"י בנק ישראל של יום פירעון השטר בפועל.

אם ביום פירעונו של שטר זה יהיה השער הקובע גבוה מהשער הבסיסי, נשלם את סכום השטר כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה של השער הקובע לעומת השער הבסיסי.

אנו פוטרים את המחזיק/ים בשטר זה מכל חובת הצגה ו/או משלוח התראות או הודעות כלשהן.

 

מקום התשלום:

בנק : _______________________

סניף : _______________________

כתובת : _______________________

חתימות עושי השטר:

שם

 

 

שם

ת.ז.

 

 

ת.ז.

מען

 

מען

 

חתימה

 

חתימה

 

אנו החתומים מטה, ערבים ביחד ולחוד בון פור אוואל לפרעון שטר זה ע"י החותמים.

ערבות זו לא תפגע ע"י מתן ארכות או הנחות לחותמים ו/או לכל ערב ו/או לכל מסב שטר זה. אנו ביחד ולחוד מוותרים בזה על כל זכות לטעון טענת התיישנות או כל טענה אחרת בקשר לשטר זה, בין היתר לפי הוראות פקודת השטרות וכמו כן הננו פוטרים בזה את מחזיק/י שטר זה מכל חובת הצגה ו/או משלוח התראות או הודעות כלשהן.

חתימת הערבים:

 

שם

 

 

שם

ת.ז.

 

 

ת.ז.

מען

 

מען

 

חתימה

 

חתימה

 

 


 

נספח א'

להסכם שכירות בלתי מוגנת

 

 

בדירה קיימים החפצים הבאים:

 

 

 

 

 

1.         מקרר

2.         תנור אפיה

3.         ארון 6 דלתות

4.         מזגן

5.        

6.

7.

 

נחתם היום: ____________

 

 

המשכירים

 

השוכרים

 

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

do pro2 pro

 

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה| מפת האתר|תקנון |צור קשר| עורך דין | לשון הרע I זכויות יוצרים I הוצאה לפועל I אינטרנט I פלילי I רישוי עסקים I משפחה I גירושין I נדל"ן I מקרקעין I חוזים I נזיקין I נוטריון I פשיטת רגל I תאונות דרכים I עבודה  I פיצויים I פיטורין I צוואה I תביעה ייצוגית I בג"ץ I רשלנות I גביית חובות I הוצל"פ I הסכם ממון I עורכי דין I פורטל משפטי I  תקשורת I דיני רשת | דף הבית | טפסים | הוצאה לפועל | קישורים | קריירה | English | תקנון | עו"ד | עורכי דין | צור קשר | עורך דין

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.