ִִ

חוזה

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום ________  לחודש נובמבר 2004

 

בין:                             מר ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

                                   מרחוב ___________________

                                   טלפון: ___________________

                                   (שיקרא להלן לשם הקיצור: "המוכר")

 

                                                                                                              מצד אחד

                                   

 

לבין:                            ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

                                   מרחוב ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

                                   טלפון: ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

                                   (שתקרא להלן: "הקונה")

                                                                                                             

                                                                                                              מצד שני

 

 

והואיל:        והמוכר מצהיר כי הינו בעל זכות הבעלות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין      בתל- אביב (מכאן והלאה: "הטאבו") והמחזיק הבלעדי בדירת מגורים בת 2 חדרים בשטח שייעודו הרשום הוא למגורים בגודל של ___ מ"ר (2 חדרים, מטבח, חדרי שירותים __________) בצירוף החלק היחסי ברכוש המשותף, הנמצאת בקומת השנייה בבנין ברחוב בן יהודה 258 בתל אביב, מספר דירה ___, וזכויות הבעלות של המוכר בדירה רשומות בטאבו כ- 4/47 חלקים בלתי מסוימים בגוש 6962 חלקה 38 (להלן-"הדירה") והכל על פי נסח מאושר מהטאבו, תשריט הדירה, וצילומי תעודת הזהות של הצדדים, המצורפים לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו ומסומנים כאן כנספחים א',ב' ו-ג' בהתאמה;

 

והואיל:        ואין כל מניעה משפטית ו/או עובדתית ו/או חוזית ו/או אחרת לרישום מיידי של הדירה בטאבו על שם הקונה וזכויות המוכר בדירה ובכל חלק בה הינן נקיות וחופשיות מכל תביעה ו/או הליכים משפטיים ו/או חוב ו/או שעבוד, ו/או עיקול ו/או צו הריסה ו/או עבירות בנייה ו/או צווי איסור שימוש בבנין ו/או בדירה (וכי לפי מיטב ידיעת המוכר אין לרשויות המוסמכות כל עילה לבקש ו/או לקבל צווים שכאלו) ו/או משכנתא ו/או משכון ו/או הערת אזהרה ו/או המחאת זכות ו/או זיקת הנאה ו/או שכירות ו/או שאילה ו/או זכות קדימה ו/או מפגע ו/או זכויות צד ג' אחרות כלשהן למעט הלוואה אפותיקאית מובטחת במשכנתא לטובת בנק משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ (מכאן והלאה: "בנק משכן"), אשר יתרתה לסילוק נכון ליום חתימת חוזה זה הינה 368,388 ₪ (להלן- "המשכנתא"), ולמעט שוכר המתגורר בדירה מכח חוזה שכירות בלתי מוגנת שחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב-1972 אינו חל עליו, ולפיו תום תקופת השכירות הינה ביום 1.12.2004 (להלן- "הדייר");

 

                   תדפיס יתרה לסילוק המשכנתא המאומת על ידי בנק משכן וחוזה השכירות עם הדייר מצורפים לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו ומסומנים כאן כנספחים ד' ו-ה' בהתאמה;

 

והואיל:        ולמוכר הזכות המלאה להתקשר בחוזה זה והמוכר מצהיר כי אין הוא מנוע על פי כל דין, חוזה או התחייבות אחרת כלשהי להתקשר עם הקונה בחוזה זה וכי לא ניתנה על ידו כל התחייבות לעשות עסקה אחרת בקשר לדירה, למעט התחייבויותיו על פי חוזה זה;

 

והואיל:        וברצון המוכר למכור את כל זכויותיו בדירה ולמסור את החזקה לקונה כשהיא נקייה מכל תביעה ו/או הליכים משפטיים ו/או חוב ו/או שעבוד, ו/או עיקול ו/או צו הריסה ו/או עבירות בנייה ו/או צווי איסור שימוש בבנין ו/או בדירה ו/או משכנתא ו/או משכון ו/או הערת אזהרה ו/או המחאת זכות ו/או זיקת הנאה ו/או שכירות ו/או שאילה ו/או זכות קדימה ו/או זכויות צד ג' אחרות כלשהן וברצון הקונה לרכוש מאת המוכר את כל זכויותיו בדירה כשהן נקיות מכל תביעה ו/או הליכים משפטיים ו/או חוב ו/או שעבוד, ו/או עיקול ו/או צו הריסה ו/או עבירות בנייה ו/או צווי איסור שימוש בבנין ו/או בדירה ו/או משכנתא ו/או משכון ו/או הערת אזהרה ו/או המחאת זכות ו/או זיקת הנאה ו/או שכירות ו/או שאילה ו/או זכות קדימה ו/או זכויות צד ג' אחרות כלשהן, כאשר הדירה ריקה מכל אדם וחפץ ובמצב ראוי למגורים, הכל בכפוף להצהרות המוכר דלעיל ובכפוף לתנאים ולתמורה הנקובים להלן בחוזה זה; 

 

            לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

         1.          מבוא ונספחים

 

1.1.             הוראות המבוא לחוזה זה על הצהרות הצדדים הכלולות בו מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה ומעיקריו ועל בסיסו נכרת חוזה זה.

1.2.             הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 

         2.          הצהרות המוכר

 

המוכר מאשר ומצהיר בזה כדלקמן:

2.1.             כי הינו בעל מלוא זכויות הבעלות בדירה כמפורט לעיל.

2.2.             כי הדירה וזכויות המוכר בה חופשיים ונקיים מכל תביעה ו/או הליכים משפטיים ו/או חוב ו/או שעבוד, ו/או עיקול ו/או צו הריסה ו/או עבירות בנייה ו/או צווי איסור שימוש בבנין ו/או בדירה ו/או משכנתא ו/או משכון ו/או הערת אזהרה ו/או המחאת זכות ו/או זיקת הנאה ו/או שכירות ו/או שאילה ו/או זכות קדימה ו/או זכויות צד ג' אחרות כלשהן, למעט המשכנתא הנ"ל והדייר הנ"ל.

2.3.             כי אין כל מניעה עובדתית ו/או משפטית למכירת זכויותיו בדירה לידי הקונה ולהעברת זכויותיו בדירה על שם הקונה בהתאם לתנאי חוזה זה, בכפוף לסילוק מלא ומוחלט של המשכנתא.

2.4.             כי עד למועד העברת הזכויות בדירה משם המוכר על שם הקונה לא יחול כל שינוי בזכויות המוכר בדירה, למעט רישום הערות אזהרה לטובת הקונה ולפקודתו ולטובת בנק מטעמו (במידת הצורך), וסילוק סופי ומוחלט של המשכנתא.

2.5.             כי ידוע לו שבמידה והקונה מתכוון ליטול הלוואה אפותיקאית מובטחת במשכנתא כמימון לרכישת הדירה, הוא מתחייב לחתום על כל המסמכים הדרושים לשם כך, כמקובל בבנקים למשכנתאות, ובתנאי שכל כספי ההלוואה יימסרו לידי המוכר בפועל בשיק בנקאי הנושאת את שמו ו/או את בנק משכן, ולחליפין בהפקדה ישירה לחשבונו בבנק ו/או לחשבון בנק משכן והכל בכפוף לחוזה זה. 

2.6.             המוכר מצהיר כי לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס שבח במהלך ארבע השנים לפני מכירה זו (הוא ו/או בן זוגו ו/או ילידיהם מתחת לגיל 18) ולא נתן במתנה דירת מגורים ולמיטב ידיעתו הינו פטור ממס שבח בגין מכירת הדירה.

2.7.             המוכר מצהיר כי אין בדירה כל פגם ו/או מום נסתר וכי הדירה במצב הראוי לשימוש למגורים כאשר כל מערכות המים, החשמל והביוב פועלות ומחוברות לדירה בהתאם לכל דין וכן לא מתנהלים כל הליכים משפטיים הכרוכים בדירה ו/או בזכויות המוכר בה ואין כל מניעה משפטית ו/או עובדתית ו/או תכנונית להעברת כלל זכויותיו לידי הקונה.

2.8.             המוכר מצהיר כי לא בנה בניה בלתי חוקית בדירה ולא מתקיימים ו/או התקיימו הליכים משפטיים ו/או תכנוניים ו/או מנהליים ו/או צו הריסה ו/או צו שיפוטי כנגד הדירה או כל חלק ממנה, וכי לא מתנהלים ולפי מיטב ידיעתו לא יתנהלו הליכים פליליים על פי חוקי התכנון והבנייה וכי לא בוצעה בדירה בנייה הדורשת היתר כדין.

2.9.             המוכר מצהיר לפנות את הדייר מהדירה עד מועד מסירת החזקה, כהגדרתו להלן.

2.10.         מיום חתימת הסכם זה ואילך, המוכר מתחייב לא לשעבד ו/או למשכן את הנכס ו/או להמחות את זכותו בנכס ו/או למסור חזקה בנכס ו/או להעביר כל זכות לצד שלישי ו/או לבצע דיספוזיציה בנכס, וימנע ויסיר באופן מיידי ועל חשבונו כל עיקול ו/או שיעבוד ו/או כל רישום אחר שיש בו כדי לפגוע בצורה כלשהי בזכויות הקונה על פי הסכם זה.

2.11.         המוכר מתחייב להצהיר בפני הבנק, רשויות המס ו/או כל גוף סטטוטורי אחר על העסקה נשוא חוזה זה ועל קבלת התמורה מהקונה, בהתאם לדיני המס ולדיני איסור הלבנת הון.

 

         3.          הצהרות הקונה

 

הקונה מצהיר ומאשר בזה כדלקמן:

3.1.             כי ראה את הדירה ומצא אותה מתאימה למטרותיו והוא מעוניין לקנות את הדירה.

3.2.             כי הוא בדק בכל מרשם סטטוטורי רלוונטי את זכויות המוכר בדירה, וידועים לו כל הנתונים העובדתיים, המשפטיים והתכנוניים בנוגע לדירה ולזכויות המוכר בה.

3.3.             כי לאור הצהרותיו בסעיפים 3.1 ו- 3.2 ולאור הצהרת המוכר כאמור לעיל,  הוא מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי המוכר בגין פגם ו/או אי התאמה בדירה, למעט פגם ו/או מום נסתר, שדבר קיומו היה ידוע למוכר או היה צריך להיות ידוע למוכר, והמוכר לא גילה דבר קיומו לקונה בכתב עובר לכריתת חוזה זה.

 

         4.          המכירה

 

4.1.             המוכר מתחייב למכור לקונה ולהעביר על שמו את כל זכויותיו בדירה, הן את זכות הבעלות והן את החזקה הבלעדית בדירה והקונה מתחייב בזה לרכוש ולקבל מהמוכר את זכויותיו בדירה, הן את זכות הבעלות והן את החזקה הבלעדית בדירה, והכל באופן, בתמורה ובתנאים המפורטים בחוזה זה.

 

         5.          התמורה

 

5.1.             תמורת מכירת זכויות המוכר בדירה כאמור לעיל והעברתן על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין מתחייב בזה הקונה לשלם למוכר סך בשקלים חדשים השווה לסך של 134,000$ (מאה ושלושים וארבעה אלף דולר של ארה"ב) (להלן: "סכום התמורה"). ביום חתימת חוזה זה השער היציג של הדולר הינו: 4.434 ש"ח/דולר (לצרכי מס רכישה בלבד).

            סכום התמורה ישולם בהתאם לשער החליפין היציג המתפרסם על ידי בנק ישראל, כמפורט להלן בסעיף 5.3 (להלן: "שער החליפין").

5.2.             סכום התמורה ישולם למוכר על ידי הקונה בתשלומים, במועדים ובתנאים המפורטים להלן:

5.2.1.       סך בשקלים השווה ל- 13,400$ (שלוש עשרה אלף וארבע מאות דולר של ארה"ב) ישולם על ידי הקונה למוכר במעמד חתימת חוזה זה וחתימת המוכר על חוזה זה מהווה אישור לקבלת הסך הנ"ל. לאחר תשלום זה ירשום הקונה לטובתו ולפקודתו הערת אזהרה מכח חוזה זה.

הסכום האמור בסעיף זה יופקד בידיו הנאמנות של נאמן כהגדרתו להלן, אשר ישוחרר לידי המוכר בכפוף לתיקון טעות הקולמוס בטאבו תוך 30 ימים מיום החתימה על חוזה זה, כך שמספר תעודת הזהות של המוכר כפי המופיע בטאבו ישונה ויתוקן ל - 032839136 במקום – 032839139.

5.2.2.       יתרת התמורה בסך בשקלים השווה לסך של 120,600$ מאה ועשרים אלף ושש מאות דולר של ארה"ב) תשולם על ידי הקונה למוכר ביום __________, כנגד קיום כל התחייבויות המוכר להלן במצטבר: רישום בטאבו של הדירה על שם הקונה נקייה מכל עיקול ו/או שיעבוד ו/או משכון ו/או זכויות צד שלישי כלשהן, העברת החזקה בדירה על ידי המוכר לקונה, העברה לקונה של כל המסמכים המאושרים המפורטים בסעיף 5.2.3, תיקון טעות הקולמוס כמפורט לעיל, פינוי מוחלט של הדייר וכל צד שלישי מהדירה, פינוי הדירה מכל המיטלטלין שלא נכללו בגדר סעיף 6.4 להלן, ובכפוף לכך ש- 7 ימים לפני המועד הרשום בסעיף זה, ימציא המוכר לקונה "מכתב כוונות" מבנק משכן לפיו מתחייב הבנק כי תמורת הסכום הנקוב במכתב שיופקד לחשבון הבנק המצוין במכתב מתחייב הבנק להסיר את המשכנתא.  הסכום הדרוש לסילוק המשכנתא ישולם על ידי הקונה ישירות לבנק, בהתאם לאמור במכתב הכוונות והיתרה תשולם למוכר ולנאמן כמפורט להלן (להלן- "יתרת התמורה").  

5.2.3.       יתרת התמורה כאמור בסעיף 5.2.2. תשולם למוכר ע"י הקונה כנגד מסירת החזקה בדירה, בכפוף למילוי כל ההתחייבויות של המוכר כפי המפורטים בסעיף 5.2.2 לעיל, וכנגד המצאת כל המסמכים המפורטים להלן:

5.2.3.1.         אישור לטאבו של עירית תל אביב יפו והוועדה המקומית לתכנון ובנייה לפי סעיף 324 לפקודת העיריות ובכללם אישור על היעדר חובות בגין מיסי ארנונה ומים בתוקף עד יום מסירת החזקה ועל היעדר חוב בגין היטל השבחה עד יום חתימת חוזה זה.

5.2.3.2.         אישור על פטור ו/או תשלום מס שבח ומס מכירה.

5.2.3.3.         ייפוי כח בלתי חוזר של המוכר.

5.2.3.4.         שטר מכר של הדירה חתום על ידו ומאושר על ידי בא כוחו.

5.2.3.5.         אישור מבנק משכן על סילוק המשכנתא.

5.2.3.6.         כל אישור או תעודה הדרושים לצורך העברת הזכויות בטאבו.

5.3.             כל התשלומים על חשבון סכום התמורה ישולמו על ידי הקונה למוכר בימים ובמועדים בהם מתבצע מסחר במט"ח בשבוע עד השעה 12:00 לפני הצהריים. תשלום שיבוצע במועד ובזמן הקבוע לתשלום בחוזה זה, יחושב סכום הדולרים כשווה ערך לפי שער החליפין היציג של דולר ארה"ב הידוע בעת התשלום.  תשלום שנתאחר, יחושב הסכום על פי שער הדולר המתפרסם על ידי בנק ישראל ביום התשלום בפועל אחר הצהריים.

5.4.             מוסכם על הצדדים, כי באם לא יימצא בידי המוכר, במועד תשלום יתרת התמורה כאמור בסעיף 5.2.2, כל האישורים כמפורט בסעיף 5.2.3, שעליו להציג כנגד התשלום, יפקיד הקונה מתוך השיעור הקבוע בסעיף 5.2.2 לעיל, בידי ב"כ המוכר, (מכאן והלאה: "הנאמן"), בנאמנות מתוך סכום יתרת התמורה, סכום בש"ח שווה ערך ל-15,000$ (חמש עשרה אלף דולר ארצות הברית (להלן- "סכום הפיקדון"), וזאת להבטחת קבלת הפטורים ו/או לצורך תשלום המס וכל התשלומים הנדרשים לצורך קבלת המסמכים המפורטים בסעיף 5.2.3 לעיל. תשלום סכום הפיקדון לידיו של הנאמן יחשב כתשלום לידי המוכר לכל דבר ועניין.

5.4.1.       סכום הפיקדון יופקד על ידי הנאמן בפיקדון נאמנות נושא ריבית פק"מ שבועי מתחדש או בהתאם להוראות שינתנו לנאמן על ידי המוכר.

5.4.2.       המוכר נותן בזה הוראה בלתי חוזרת לנאמן לעשות בסכום הפיקדון כל שימוש לשם תשלום כל חוב ו/או סכום ו/או תשלום הדרוש להמצאת כלל האישורים ולהעברת כלל הזכויות בדירה על שם הקונה, וכן להעביר את היתרה, כל שתישאר, בניכוי ההוצאות, לידי המוכר עם המצאת האישורים לעיל.

5.4.3.       אין בהפקדת הפיקדון הנ"ל בנאמנות בידי הנאמן כדי לפטור את המוכר מתשלום המס ו/או התשלומים הנדרשים, במידה ויחולו ו/או לא יהיה בסכום הפיקדון כדי כיסוי מלוא התשלומים הנדרשים.

5.5.             המוכר מתחייב בזה באופן יסודי ומפורש כי במידה ויהיה עליו לשלם כספים עבור המצאת האישורים הנ"ל, מעבר לסכום שבנאמנות, הוא מתחייב לשאת בתשלום ללא כל דיחוי מייד עם קבלת דרישה לעשות כן.

5.6.             מוסכם על הצדדים כי הקונה יהיה זכאי להקדים את התשלום השני על חשבון הדירה, ובלבד שהודיע על כך למוכר 24 שעות מראש.

 

         6.          מסירת החזקה

 

6.1.             בכפוף לאמור להלן, מוסכם בזה כי החזקה הייחודית והבלעדית בדירה כאשר הדירה חופשית ופנויה מכל אדם וחפץ מלבד הפריטים שנשארים בדירה הנזכרים בסעיף 6.4 להלן, תימסר על ידי המוכר לקונה במעמד הקבוע לביצוע תשלום יתרת התמורה כאמור בסעיף 5.2.2 (להלן:"מועד מסירת החזקה").   

6.2.             במועד מסירת החזקה בדירה בפועל לידי הקונה, יערכו הצדדים בדיקה בעיריית תל- אביב, בדבר חובות המוכר בגין ארנונה עד לאותו מועד (ויוציאו אישור עירייה באותו מעמד), ויבקשו קריאת מונה בחברת החשמל והגז.  התשלומים והחובות לגורמים הנ"ל יחולו על המוכר וממועד זה ואילך, ישא הקונה בתשלומים אלה.  מוסכם בזה כי במידה ובמועד הבדיקה בעירייה יהיה חוב בארנונה של הדייר, ישא המוכר בחוב האמור ויתחשבן בנפרד עם הדייר.  

6.3.             במעמד מסירת החזקה בדירה על ידי המוכר לקונה יהיו הדירה וזכויות המוכר בה נקיות וחופשיות מכל תביעה ו/או הליכים משפטיים ו/או חוב ו/או שעבוד, ו/או עיקול ו/או צו הריסה ו/או עבירות בנייה ו/או משכנתא ו/או משכון ו/או הערת אזהרה ו/או המחאת זכות ו/או זיקת הנאה ו/או שכירות ו/או שאילה ו/או זכות קדימה ו/או זכויות צד ג' אחרות כלשהן, למעט הערת אזהרה לטובת הקונה ולטובת בנק מטעם הקונה.

6.4.             מוסכם על הצדדים כי בממכר כלולים, ללא תוספת מחיר, המטלטלין הבאים: (ארונות, מזגן, דוד שמש, תנור בישול ואפיה ____________) המוכר אינו זכאי לכל תמורה נוספת מאת הקונה בעד הפריטים האמורים. כדי למנוע ספק מוצהר בזה, כי אין להוציא מהדירה כל פריט המחובר לה חיבור של קבע או להחליפו בפריט אחר במקומו.

 

         7.          מיסים, תשלומי חובה והוצאות

 

                        מוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן:

 

7.1.             כל המיסים, לרבות ארנונה עירונית, אגרות ותשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג שהוא, בין ממשלתיים, בין עירוניים ובין אחרים, בין שתשלומם חל על בעליהם של נכסי דלא ניידי ובין שלתשלומם חל על המחזיקים של נכס דלא ניידי (מכאן והלאה: "המיסים") החלים ו/או שיוטלו על הדירה ועל זכויות המוכר בה עבור התקופה עד למועד מסירת החזקה בפועל על ידי כל רשות ממלכתית ו/או עירונית ו/או אחרת כלשהיא, יחולו וישולמו על ידי המוכר, וממועד מסירת החזקה ואילך, יחולו וישולמו על ידי הקונה.

7.2.             המוכר ישא בתשלום מס שבח מקרקעין ו/או מס מכירה אם יחולו, וזאת במועד הקבוע לכך על פי הוראות כל דין, או ימציא פטור מתשלום המס.

7.3.             היטל השבחה שהוטל עד מועד חתימת חוזה זה יחול על המוכר, ומיום זה ואילך, יחול וישולם על ידי הקונה. מבלי לפגוע בכלליות האמור, יובהר כי היטל השבחה שעילתו המכירה כאמור בחוזה זה, בקשה להיתר בנייה שהגיש המוכר ו/או כל תכנית ו/או אירוע שעילתו טרם חתימת חוזה זה, יחול וישולם על ידי המוכר. מבלי לפגוע באמור כאן, המוכר מצהיר כי לא ידוע לו על הטלת תשלומים כאמור.

7.4.             כל ההוצאות והתשלומים הקשורים בדירה לרבות תשלומים בגין חובות, מיסים, אגרות, היטלים, דמי תיעול ביוב ומדרכה, דמי פיתוח, צריכת מים, חשמל, גז ותשלומי ועד הבית בבניין שבו נמצאת הדירה שהוטלו עד מועד מסירת החזקה, יחולו וישולמו על ידי המוכר, ומיום זה ואילך, יחולו וישולמו על ידי הקונה.

7.5.             כל ההוצאות והתשלומים בגין העברת מוני המים, החשמל והגז בדירה משם המוכר על שם הקונה, יחולו וישולמו על ידי הקונה.

7.6.             הצדדים מתחייבים לעשות את כל הפעולות הדרושות ולהופיע, אם יהיה צורך בכך, במשרדים הנוגעים בדבר ולחתום על כל המסמכים שחתימתם עליהם תידרש לצורך העברתן והסבתן של זכויות המוכרים כצרכני מים, חשמל וגז על שם הקונה וזאת ללא כל תמורה.

7.7.             מס רכישה בגין רכישת זכויות המוכר בדירה יחול על הקונה וישולם על ידו במועד הקבוע לכך על פי הוראות כל דין.

7.8.             המוכר ישא בתשלום כל האגרות וההוצאות להשגת האישורים האמורים בסעיפים 5.2.2 ו-5.2.3.

7.9.             כל צד ישא בשכר טרחת עורך דינו.

 

         8.          הרישום

 

8.1.             העברת זכויות המוכר בדירה על שם הקונה תתבצע על ידי ב"כ המוכר, והצדדים מתחייבים בזה לשתף פעולה עם עוה"ד בכל דבר ועניין הדרוש לשם כך, לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה הדרושים לצורך ביצוע ההעברה וזאת  ללא שהות.

8.2.             כנגד תשלום מלוא התמורה על ידי הקונה, המוכר מתחייב להמציא לעורכי הדין של הצדדים את כל האישורים הדרושים לצורך רישום הבעלות בדירה בטאבו על שם הקונה, לרבות תעודות המעידות שהמוכר שילם את כל המיסים, הארנונות, ההיטלים, האגרות ותשלומי החובה האחרים המגיעים לממשלה ולעירייה בגין הדירה וכן לחתום על כל מסמך שחתימתו עליו תידרש לצורך רישום הבעלות בדירה על שם הקונה בטאבו.

 

         9.          ייפוי כח בלתי חוזר

 

9.1.             לשם הבטחת זכויות הקונה והמוכר לפי חוזה זה יחתמו הקונה והמוכר במעמד חתימת חוזה זה, על ייפוי כח בלתי חוזר לפיו הם ממנים את עוה"ד נועם קוריס (מכאן והלאה: "עורכי הדין") כמיופי כוחם לטפל בהעברת הדירה על שם הקונה בטאבו. יפויי כח זה יופקד בנאמנות אצל עו"ד אשר יעבירו בהתאם לסעיף 9.2 להלן.

9.2.             ייפוי הכח של המוכר, יועבר לידי ב"כ הקונה, עורך הדין, לאחר תשלום מלוא התמורה כאמור בסעיף 5.2 לעיל.

9.3.             המוכר, בהסכמת הקונה, נותנים לעורכי הדין הנ"ל הוראה והרשאה בלתי חוזרת, להעביר בלשכת רישום המקרקעין את זכויות המוכר בדירה לשם הקונה, בהתאם לחוזה זה, לאחר שהמוכר קיבל מהקונה את מלוא התמורה לפי חוזה זה.

9.4.             המוכר, בחתימתו על חוזה זה, נותן, בהסכמת הקונה, הוראה בלתי חוזרת לעורכי הדין הנ"ל להפעיל את ייפוי הכח הבלתי חוזר, גם באם יוכח לאחד מעורכי הדין לעיל בהחלטתו המוחלטת ולשיקול דעתו הבלעדי, כי הקונה היה מוכן למלא את תנאי החוזה, והפקיד לפי תנאי חוזה זה בידי עורכי הדין את יתרת התמורה עד מלוא המחיר, והמוכר סירב לקבלה ו/או סירב להעביר את זכויותיו בדירה לשם הקונה ו/או לא היה באפשרותו להעביר את זכויותיו בדירה מכל סיבה שהיא לרבות תאונה, מחלה או מוות חו"ח ו/או המוכר ו/או הדייר סירב לפנות את הדירה ולמסור החזקה הבלעדית והייחודית בדירה לקונה.

9.5.             הקונה נותן לעוה"ד הוראה בלתי חוזרת לעשות שימוש בייפוי הכח הבלתי חוזר, בין השאר, לשם מחיקת הערות אזהרה שנרשמו לטובתו ולפקודתו, באם הקונה הפר חוזה זה הפרה יסודית ולא תיקנה בתוך 14 יום מיום שניתנה לו ולעורך דינו הודעה בכתב בדואר רשום לעניין זה.

 

     10.          הפרות ותרופות

 

10.1.         הפרת ההוראות המפורטות בסעיפים 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8 לעיל, על כל סעיפי המשנה בהם, חלקן או מקצתן, תיחשב להפרה יסודית של חוזה זה.

10.2.         מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 10.3 להלן, במקרה של הפרה יסודית של החוזה יהיה הצד המפר חייב לשלם לצד הנפגע סך של 14,000$ (ארבעה עשר אלף דולר של ארה"ב) כשוויים בש"ח לפי שער החליפין ביום ההפרה או במועד התשלום, לפי הגבוה, בתור פיצויים קבועים ומוסכמים מראש, בלי צורך בהוכחת הנזק ומבלי לגרוע מכל יתר התרופות העומדות לצד המקיים בגין ההפרה, כולל זכותו לאכיפת החוזה או ביטול החוזה וכן קבלת כל סעד אחר אשר הצד הנפגע זכאי להם על פי הוראות כל דין.

10.3.         בגין כל יום איחור במסירת החזקה על ידי המוכר לקונה, ישלם המוכר לקונה פיצוי בסך 50$ (חמישים דולר של ארה"ב) על פי שער החליפין היציג במועד המסירה או במועד התשלום, על פי הגבוה. איחור במסירת החזקה מעבר לתקופה האמורה בסעיף 5.2.2 לעיל יהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

10.4.         מבלי לגרוע באמור לעיל, במידה ואחר הקונה באחד מהתשלומים האמורים בסעיף 5 לחוזה זה, ישא כל תשלום ריבית שנתית של 4%.

10.5.         מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 10.3 ו - 10.4 לעיל, מוסכם על הצדדים כי איחור של עד 7 ימים בביצוע חיוב של מי מן הצדדים על פי חוזה זה, לא ייחשב הפרה יסודית כמשמעותה בסעיפים 10.1-10.2 לעיל.

10.6.         איחור של צד אחד בקיום חיוב מטעמו, יזכה את הצד השני בדחיית ביצוע חיוב מטעמו כמספר ימי האיחור, ובלבד שביצוע אותו חיוב שלוב בחיוב שנתאחר.
תשלום שנתאחר בנסיבות כאמור, ישולם לפי שער החליפין היציג במועד התשלום או במועד שהיה נקוב לתשלום בחוזה זה, לפי הגבוה.

10.7.         הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א- 1970 יחולו על חוזה זה, בכפוף להוראות דלעיל.

 

     11.          כללי

 

11.1.         כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר כל סכום שתשלומו חל על פי חוזה זה על הצד האחר וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב בדואר רשום לשלמו והצד האחר לא שלמו תוך 7 ימים מיום שנדרש לעשות כן.

11.2.         שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד.

11.3.         כותרות הסעיפים בחוזה זה לא ישמשו לצורך פרשנותו והן מיועדות לנוחיות ההתמצאות בלבד.

11.4.         מוסכם בין הצדדים כי עיכוב בביצוע הסכם זה – הנובע משביתות ו/או השבתות של אחד או כמה מהגורמים הבאים: בנקים ו/או בנקים למשכנתאות ו/או האוצר ו/או מס שבח ו/או מס רכישה ו/או מס מכירה ו/או הטאבו ו/או מס רכוש ו/או עיריות ו/או וועדות בניין ערים (מכאן והלאה: "הגורם")– לא יהווה הפרה למשך הזמן שהגורם הנ"ל גרם להפרה ולעיכוב בביצוע הסכם זה – אם גרם.

 

     12.          כתובות והודעות

 

12.1.         כתובות הצדדים לצרכי חוזה זה הן כמפורט במבוא לו. כל צד רשאי להודיע למשנהו בכתב על שינוי כתובתו בדרך המפורטת בסעיף 12.4 להלן.

12.2.         הצדדים מצהירים כי קראו חוזה זה, הבינו את תוכנו ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנו וכי הם חותמים עליו מרצונם הטוב והחופשי.

12.3.         כל שינוי בחוזה זה לא יהיה בר תוקף אלא ובמידה שנערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.

12.4.         הודע לכל צד לחוזה זה תשלח בדואר רשום. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה בכותרת חוזה זה, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך 72 שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר רשום מבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד-בעת מסירתה כאמור לעיל.

 

 

          ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים בכותרת חוזה זה:

 

 

________________                            ________________

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

do pro2 pro

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.