בבית משפט השלום    

                          תא 07/

 

בתל אביב

                           

 

 

התובעת  :                  1. במרום הפקות 2004 בע"מ, ח.פ.

 

                                       מרח' קרליבך 18, תל אביב, ת.ד. 20506, מיקוד 61204

 

                 על-ידי באי כוחם עו"ד נועם קוריס ו/או  

                                            עו"ד ליאת לרנר ו/או עו"ד נועה מנור ו/או אח'    

                                           

                                            מרח' מלצ'ט 1א', תל  אביב  65215

                                         ת.ד. 6210, תל אביב 61061      

                 טל': 077-7060058, פקס': 077-77060059

                                            אתר : www.kurislaw.com  

 

-        נ ג ד –

 

 

הנתבעים:                   1. ההסתדרות החדשה-הנוער העובד והלומד

 

                   מרח' קיבוץ גלויות 120, תל אביב 66877

                   טל' 03-5125125 פקס' 03-5125116

 

                                    2. שי וינבלום, ת.ז.נ37602398

 

                 מרח' אסירי ציון 17, תל אביב

 

מהות התביעה: לשון הרע

סכום התביעה: 1,500,000 ₪

 

כתב תביעה

 

בתובענה זו המוגשת לבית המשפט הנכבד, יתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי במעשיהם של הנתבעים כנגד התובעת יש משום לשון הרע ופגיעה בשם הטוב ולחייב את הנתבעים לפצות את התובעת בפיצוי על נזקיה ובתוספת הפיצוי הסטטוטורי הקבוע, ללא הוכחת נזק, והכל כדלקמן:

 

התשתית העובדתית

 

1.                  התובעת, חברת במרום הפקות בע"מ (להלן:"התובעת") הינה חברה העוסקת במתן

             שירותי מידע  לשחקנים צעירים בתחום תעשיית הקולנוע והטלוויזיה וברשותה   

             ידע, מידע ואתר אינטרנט לשירות הציבור הרחב, ובין היתר, מפעילה מוקד ארצי

            לאודישנים.

 

2.                   התובעת הנה מחברות ההפקות וייצוג השחקנים המובילות בישראל, אשר ייצגה ומייצגת בהצלחה מטובי הכישרונות והאמנים המוכרים בארץ .

3.                   התובעת עמלה שנים רבות על מנת לבנות את שמה הטוב, לבנות קשר חם, תומך, אמין וראוי ולבנות תדמית חיובית כלפי לקוחותיה וכלפי כל אדם שהוא , ואכן מטרותיה אלו של התובעת הושגו בעמל רב במהלך שנות פעילותה של התובעת וכיום הנה מחברות ההפקות והייצוג המובילות בארץ .

 

4.                   הנתבעת 1, הנה גוף פוליטי מוכר (להלן: "הנתבעת 1") העוסקת בעניינים שונים הנוגעים לבני הנוער בישראל, וגם מעניקה שירותים שונים לבני הנוער בישראל, בין היתר, השתלמויות, טיולים וכיו"ב  .

 

5.                   הנתבעת 1 משמשת גם  כתנועת הנוער הגדולה בישראל, המפעילה סניפים רבים ברחבי הארץ, הידועה ומוכרת בציבור ובתקשורת, ובעלת יכולת השפעה רב  ביותר.

 

6.                   הנתבע מס' 2 הנו עסקן פעיל בנתבעת מס' 1 והנו מבעלי מקבלי ההחלטות אצל הנתבעת מס' 1 ובין היתר, בעל שיקול דעת בכל הנוגע לאופן התנהלות הנתבעת מס' 1 מול צדדים שלישיים(להלן: "הנתבע 2")  .

 

7.                  הנתבעת 1, והנתבעת 2, כולם ביחד וכל אחד לחוד, שלחו ביום 08.01.2007 מכתב שהופץ ומוען לבכירים שונים בתעשיית הבידור, הטלוויזיה והתקשורת שכל מטרתו הנה פגיעה בעסקי התובעת, השפלתה בעיני לקוחותיה ורמיסה גסה של שמה הטוב, כל זאת תוך הסבת נזקים בלתי נסבלים לתובעת ולעסקיה.

 

             המכתב אשר נשלח כאמור, ע"י הנתבעות 1 ו-2 מצורף ומסומן נספח א' ומהווה חלק   

             בלתי נפרד מכתב התביעה.

 

מעשי ההפרה של הנתבעות

 

8.                  במהלך חודש  ינואר 2007  ובסמוך לו, נשלח לתובעת,  לתדהמתה, העתק נוסף מהמכתב  שנשלח ע"י  הנתבעות 1 ו- 2 לגורמים בכירים נוספים בתעשיית הבידור והטלוויזיה שכותרתו "ניצול בני נוער במהלך צילומי הסדרה "ראש גדול",  תוך הכפשת שמה הטוב של התובעת, הכל במטרה זדונית להשפילה, לעשותה מטרה לשנאה, בוז וללעג, וכן נועדה להטעות בכירים בתעשיית הבידור והטלוויזיה, לקוחותיה של התובעת ולגרום לתובעת לפגיעה בעסקיה, לגרימת נזקים כלכליים כמעט בלתי הפיכים ומהווה משום לשון הרע ופגיעה בשם הטוב.

             במעשיהם אלו מציגים הנתבעים את התובעת כ"נצלנית", בלתי אמינה וגורמות לחשש של

             ממש לכל גורם מפני כל התקשרות עם התובעת, כפי שנכתב במכתב שהופץ על ידי הנתבעים

             "חברת במרום הפקות מנצלת בגסות לב את רצונם של בני הנוער להשתתף בהפקות טלוויזיה".

              המכתבים אשר נשלחו כאמור, ע"י הנתבעות 1 ו-2 לגורמים השונים,מצורפים ומסומנים

              נספח ב' ומהווים חלק בלתי נפרד מכתב התביעה.

 

העדר מתן כל הרשאה

 

9.                  יש להדגיש כי הנתבעים, בין באמצעותם ובין באמצעות כל נציגות אחרת מטעמם, מעולם לא קיבלו, לא בכתב ולא בעל פה, כל רשות ו/או הרשאה ו/או הסכמה ו/או היתר מהתובעת ו/או מי מטעמה לעשות כל שימוש שהוא בפרסום אודות החברה, ובוודאי שלא קיבלו רשות להציגה בפני בכירים בתעשיית הבידור והטלוויזיה בצורה המכפישה את שמה הטוב של התובעת.

 

10.              הנתבע מס' 2 מציג עצמו בשם גוף שהוקם למען בני הנוער בישראל, כאשר, הלכה למעשה, פעילותו של הנתבע הנו עיסוק  פוליטי. הנתבע מנסה להשתמש בבני הנוער למטרתו שלו ומנסה לעשות על גביו רווח פוליטי – כלכלי בלבד, תוך שימוש בכלי התקשורת, כמו במקרה נשוא תובענה זו, בו הציג הנתבע, בשמה של הנתבעת מס' 1 אותה הוא מייצג,   את התובעת באור שלילי, הכפיש את שמה ורמס את כבודה, תוך שימוש בכלי התקשורת, וזאת בחוסר תום לב מוחלט, ובכך הסבו הנתבעים לתובעת נזקים רבים, הן בפן הציבורי והן בפן הכלכלי. על התנהלותו הפוגענית של הנתבע מס' 2 ניתן ללמוד גם מרמיסת הפרטיות של בני הנוער אותם הוא מתיימר לייצג, והפצת מספרי תעודות הזיהוי שלהם אל "כולי עלמא".

 

11.              הנתבעים הציגו מיצגים כוזבים בקשר ליחסים שבין אותו עובד שנפגע (לטענתם ), וזאת טרם נתבררו יחסים אלו בבית המשפט, כאשר עמדתה של התובעת הנה כי מעולם לא נוצרו יחסי עבודה בינה לבין אותו עובד. בטרם ניתנה החלטה שיפוטית כלשהי בנושא יחסי העבודה כאמור, הציג הנתבע מס' 2 את התובעת כמעסיקה "נצלנית" העושקת את עובדיה ויצא, בשם הנתבעת מס' 1, במסע הכפשה שמטרתו למנוע מגורמים שונים בתעשיית הבידור מלהתקשר עם התובעת וזאת, כפי שהוסבר לעיל, עוד טרם ניתנה החלטה שיפוטית בנושא המחלוקת כאמור.

 

12.              הנתבע מס' 2,במעשיו אלו, פסק על דעת עצמו, מהי מהות היחסים שבין הנער לבין התובעת ובכך עטה על עצמו מעין דמות שיפוטית ופרסם החלטתו ברבים, ע"י שליחת המכתבים, שהוזכרו לעיל, בשמה של הנתבעת מס' 1 אותה הוא מייצג,לגורמים בתעשיית הבידור והטלוויזיה וגרם לפגיעה מהותית בשמה הטוב של התובעת.

 

עילות התובענה

 

א.                 הפרת חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965

 

13.              סעיף 7 לחוק איסור לשון הרע קובע כי –" פרסום לשון הרע לאדם אחד או יותר זולת הנפגע תהא עוולה אזרחית, ובכפוף להוראות חוק זה יחולו עליה הוראות הסעיפים 2(2) עד 15, 55ב, 58 עד 61 ו-63 עד 68א לפקודת הנזיקיים האזרחיים, 1944". בירור העובדות מעלה כי מעשי הנתבעים מהווים לשון הרע ופגיעה בשם הטוב של התובעת, תוך גרימת נזקים כבדים.

 

14.              הנתבעים הפרו את זכותה המוסרית של התובעת להגנה על עסקה ושמה הטוב על ידי כך שהשתמשו בשמה, הפיצו מכתב שיקרי באופן מודע, תוך מטרה ברורה להכפיש את התובעת ולמנוע מקהל היעד בתחום המשחק להתקשר עם התובעת  ובכך הסבו נזקים כספיים משמעותיים לתובעת.

 

15.              בהתאם לסעיף 16 לחוק איסור לשון הרע – תשכ"ה-1965, נטל הראייה להוכיח כי הנתבעות עשו "...את הפרסום באחת הנסיבות האמורות בסעיף 15 לחוק האמור ושהפרסום לא חרג מתחום הסביר באותן נסיבות, חזקה עליו שעשה את הפרסום בתום לב.", מוטל על כתפיהן.

 

פגיעה במוניטין

 

16.              התובעת משקיעה מאות אלפי שקלים בשנה בפרסום שירותיה ובבניית המוניטין שלה.

 

17.              הנתבעים במעשיהם החמורים, גרמו לתובעת לפגיעה קשה במוניטין. הנתבעים במעשיהם גרמו לנזק לשמה הטוב ולתדמיתה של התובעת, הן בקרב לקוחותיה והן בקרב מתחריה בענף.

 

הנזק לתובעת

 

18.              הנתבעים, כולם ביחד וכל אחד לחוד,, בין בעצמם ובין באמצעות עובדיהם ו/או מי מטעמם פגעו בשמה הטוב של התובעת וחיבלו במאמציה להרחיב את חוג לקוחותיה והציגו והפיצו בפומבי פרסום כוזב על פעילותה ועסקיה של התובעת ועל ידי כך גרמו הנתבעים לפגיעה קשה במוניטין התובעת כבעלת חברת הפקות  וייצוג שחקנים מהמובילה בתחומה, דבר אשר הסב לתובעת נזקים קשים וממשיים ומניעת רווח.

                                                          

19.              מעשיהם ומחדליהם של הנתבעים גרמו לתובעת לנזק ישיר ולגריעת לקוחות מהימנה, תוך כדי הפסדי רווחים ישירים בסכום של 250,000 ₪ .

 

20.              מעשיהם ומחדליהם של הנתבעים גרמו לתובעת לנזק ישיר למוניטין ובירידה לטמיון של פרסום בסך של 200,000 ₪.

 

21.              הנתבעים במעשיהם ומחדליהם גרמו לתובעת לנזקים ישירים ובהוצאות עתידיות לשיקום המוניטין בסכום של 300,000 ₪.

 

הסעדים המבוקשים

 

22.              אשר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד להזמין לדין את הנתבעות ולצוות עליהן הסעדים הבאים:

 

א. צו מניעה קבוע + צו מניעה זמני + כל סעד שיראה ביהמ"ש לנכון

        

1.       לאסור ולמנוע מהנתבעות לשלוח ולהפיץ מכתבים פוגעניים ביחס לפעילותה ולעסקיה

       של התובעת כפי שנשלחו עד כה.

 

            ב. צו לתשלום פיצויים

 

1.      לצוות על הנתבעות, לשלם לתובעת פיצויים בגין חוק איסור לשון הרע ובגין כדלקמן:

 

  1. פיצויים על הנזק שנגרם כתוצאה מהפרת חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה -1965 בסכום של 750,000 ₪ .
  2. פיצויים סטטוטוריים נפרדים וללא הוכחת נזק כאמו בסעיף 7א לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965 בסכום של 50,00 ₪, לכל הפרה ובסה"כ 750,000 ₪ .
  3. סך הכל סך של  1,500,000 ₪ .

 

סוף דבר

 

23.   אשר על כן, ועל יסוד האמור לעיל בכתב התביעה ובנספחיו, מתבקש בית המשפט הנכבד

 להורות לנתבעים כולם ביחד וכל אחד לחוד, לשלם לתובעת סכום של 1,500,000 ₪, בצירוף

 הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל ממועד הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

 

כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים כולם ביחד ולחוד בהוצאות המשפט ובשכר טרחת עורכי הדין של התובעת, בצירוף מע"מ.

 

______________                                                                                           ______________

נועם קוריס, עו"ד                                                                                                 ליאת לרנר, עו"ד

ב"כ      התובעת                                                                                                    ב"כ  התובעת

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.