ִִ

 

 

ה  ס  כ  ם   ע ב ו ד ה

 

שנערך ונחתם בתל אביב, היום ______ לחודש ______ 2007,

 

 

- ב  י  ן  -

 

סססססססססססססס

 

(להלן: "המעסיק")

                                                                                                                        מצד אחד

 

-         ל  ב  י  ן  -

-          

סXXXXXXXXXX

 

(להלן: "העובדת")

                                                                                                                        מצד שני

 

הואיל               והמעביד מעוניין בבניית אתר/י אינטרנט

 

והואיל              והעובדת עוסקת בתחום בניית אתרי אינטרנט ואחזקתם השוטפת

 

והואיל              וברצון שני הצדדים להתקשר בהסכם זה לעניין מתן שירותי בניית אתרי אינטרנט והחזקתם

 

 

                        אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

 

 

1.         ההתקשרות

 

            המעסיק מזמין בזאת מן העובדת את שירותי בניית אתרי אינטרנט והחזקתם, והעובדת מתחייבת בזאת ליתן למעסיק שירותים אלה, והכל בהתאם לאמור ולמפורט ביתר תנאי הסכם זה.

 

 

2.         מתן שירותי העובדת

 

2.1        העובדת מתחייבת לנקוט בכל האמצעים הסבירים והמקובלים בתחום האינטרנט על מנת להביא להצלחה מקסימאלית למעסיק.

 

2.2        בכלל זה תיזום העובדת פעולות אשר יביאו לפירסמו של משרדו של המעסיק ככל האפשר ותוך מגמה מתמדת של שיפור וייעול המערכת הממוחשבת.

 

2.3        פעולות כגון בניית האתר ו/או הפעלתו ושינויים מהותיים בתוכנו יעשו רק לאחר אישור המעסיק.

 

2.4          במהלך עבודתה מתחייבת העובדת שלא לגרום לחיובו של המעסיק- אלא בתיאום עם          

              המעסיק ובאישורו המוקדם בכתב.

 

2.5          העובדת הינה חיילת בצה"ל ומצהירה כי שלטונות הצבא אישרו לה לעבוד אצל המעסיק 

              בהתאם להסכם זה.

 

2.6         המעסיק יספק על פי שיקול דעתו ציוד, מחשב נייד, תוכנות וספרות מקצועית לעובדת.

              מיד עם דרישת המעסיק ו/או מיד עם תום תקופת ההעסקה תחזיר העובדת את כל הציוד

              והרכוש שקיבלה לידיה מידי המעסיק.

 

2.7        כל עוד הסכם זה בתוקפו, מתחייבת העובדת שלא להתקשר עם צד שלישי בכל דבר או עניין שקשור לענייניו של המעסיק.

 

 

3.         תשלומי המעסיק בגין השירותים

 

            בתמורה למתן שירותי בניית אתר/י האינטרנט ו/או החזקתם עפ"י הסכם זה, מתחייב המעסיק לשלם לעובדת סכום של                ₪ לשעת עבודה, שינתנו ע"י המעסיק מדי חודש בחודשו.

 

3.1                 ישיבת שכר תתקיים לאחר חודשיים מיום כניסת הסכם זה לתוקפו.

 

3.2         אחת לשבוע תגיש העובדת דו"ח שעות עבודה למנהלת המשרד.

           

 

4.         תוקף ההסכם

 

4.1        תוקפו של הסכם זה יהיה למשך 12 חודשים ממועד כניסת הסכם זה לתקפו - אלא אם כן יסתיים הסכם זה על פי רצונם של שני הצדדים ובהסכמתם המלאה.

 

4.2        עד תום תוקפו של הסכם זה מתחייבת העובדת למלא את תפקידה על הצד הטוב ביותר, ואם לא תעשה כן תינתן למעסיק הזכות לסיים הסכם זה באופן מיידי מפאת חוסר שביעות רצונו.   

 

 

 

5.         שמירת סודיות ושמירת אמונים

 

5.1        העובדת מתחייבת בזה לשמור על סודיות כל מידע, שיגיע אליה , במהלך ו/או בקשר למתן שירותיה עפ"י הסכם זה, בכל דבר ועניין הנוגע לעבודתה ולהתקשרויות עסקיות של המעסיק.

 

5.2        התחייבות העובדת לשמירת סודיות תחול בין במהלך תקפו של הסכם זה ובין לאחר סיומו.

 

5.3        העובדת תדאג לנקוט באמצעי אבטחה של המידע, בכל הנוגע למסמכים ומידע שעל פיו תפעל, במטרה למנוע חשיפת מידע הנוגע למעסיק ותחום עיסוקו בפני גורמים לא מורשים ו/או לא רצויים.

 

5.4        העובדת מתחייבת לפעול בנאמנות כלפי המעסיק ולייצגו באופן נאות במסגרת עבודתה, הכל במטרה ליצור ולשמר למעסיק את שמו הטוב מוניטין הרב שצבר.

 

 

6.         הפרות וסעדים

 

6.1               על הפרתו של הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה).

 

6.2               כמו כן במידה והעובדת תפר סעיף מהסכם זה ו/או התחייבות כלפי המעסיק, יחולו כלפיה הוראות סעיף 496 חוק העונשין תשל"ז 1977.

 

 

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום,

 

  _________________________                                ________________________                         המעסיק –                                                                                         העובדת –

 

 

 

 

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

do pro2 pro

 

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה| מפת האתר|תקנון |צור קשר| עורך דין | לשון הרע I זכויות יוצרים I הוצאה לפועל I אינטרנט I פלילי I רישוי עסקים I משפחה I גירושין I נדל"ן I מקרקעין I חוזים I נזיקין I נוטריון I פשיטת רגל I תאונות דרכים I עבודה  I פיצויים I פיטורין I צוואה I תביעה ייצוגית I בג"ץ I רשלנות I גביית חובות I הוצל"פ I הסכם ממון I עורכי דין I פורטל משפטי I  תקשורת I דיני רשת | דף הבית | טפסים | הוצאה לפועל | קישורים | קריירה | English | תקנון | עו"ד | עורכי דין | צור קשר | עורך דין

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.