ִִ

 עורך דין - אינדקס חוקים - לשירות עורכי דין ולשירות הציבור

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651פרק א': הוראות-יסוד

 


הגדרות [תיקונים: התשכ"ו, התשכ"ט, התשנ"ח, התשס"א, התשס"ג, התשס"ג (מס' 3)]

    1.   בחוק זה -

      "רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית;

      "מפלגה" - מפלגה אשר רואים אותה לענין סעיף 12(א) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (להלן - חוק המימון), כסיעה נפרדת, ויש לה לפחות נציג אחד בכנסת;

      "בחירות" - בחירות לרשות מקומית ולראש הרשות, או בחירות מיוחדות לראש רשות מקומית לפי חוק בחירות ראש הרשות;

      "הועדה המרכזית" - כהגדרתה בחוק הבחירות לכנסת;

      "חוק הבחירות לכנסת" - חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;

      "חוק בחירת ראש הרשות" - חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975;

      "חוק המרשם" - חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

      "יום שליפת הפנקס" - יום ה' שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים;

      "מרשם האוכלוסין" - המרשם המתנהל לפי חוק המרשם;

      "מנהל בחירות" - מי שמונה לפי הוראות סעיף 29;

      "פנקס הבוחרים" - פנקס הבוחרים שהוכן לפי הוראות חוק זה, הכולל את כלל רשימות הבוחרים ברשות מקומית מסוימת;

      "רשימת בוחרים" - רשימה של בעלי זכות לבחור לרשות מקומית או לראש רשות מקומית שהוכנה לפי הוראות חוק זה;

      "שליפת הפנקס" - גזירת פנקס הבוחרים מתוך מרשם האוכלוסין;

      "יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית" - יושב ראש הועדה המרכזית שנבחר לפי סעיף 17 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;

      "השר" - שר הפנים;

      לשאר המונחים תהא המשמעות שיש להם בפקודת העיריות.


שיטת הבחירות

    2.   מועצה של רשות מקומית (להלן - המועצה) תיבחר בבחירות כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות.


מועד הבחירות הראשונות [תיקון התשנ"ד (מס' 2)]

    3.   הבחירות הראשונות למועצה לאחר כינונה ייערכו תוך ששים ימים מתום ארבע שנים להקמת המועצה, ואולם השר רשאי, בהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע לכך מועד יותר מאוחר בשנה החמישית להקמת המועצה, ובמקרים מיוחדים, באישור הועדה האמורה - אף לאחר השנה החמישית להקמת המועצה.


מועד הבחירות לכל המועצות (תיקון התשמ"ו)

    4.   הבחירות לכל המועצות יקויימו כל חמש שנים ביום ג' השלישי לחודש חשון; אולם אם היתה השנה הרביעית שלאחר הבחירות האחרונות שנה מעוברת, יקויימו הבחירות ביום ג' הראשון לאותו חודש.


דחיית מועד הבחירות [תיקונים: התשנ"ח (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

    5.    (א)   נוכח השר כי אי אפשר לקיים בחירות במועדן ברשות מקומית פלונית, או היו נסיבות מיוחדות, אשר לדעת השר, מצדיקות דחייתן, או לא קויימו בחירות במועדן, יקבע השר מועד חדש לבחירות, שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי-קיום הבחירות במועדן ולא יאוחר ממועד הבחירות הכלליות הקרוב.

    (ב)   קוימו בחירות למועצה מסוימת שלא ביום הבחירות הכלליות, יחולו על הבחירות הבאות למועצה האמורה הוראות אלה:

        (1)   קוימו הבחירות האחרונות למועצה שנה או פחות לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יתקיימו הבחירות הבאות למועצה ביום הבחירות הכלליות הבא אחרי יום הבחירות הכלליות הקרוב (להלן - יום הבחירות הכלליות השני);

        (2)   קוימו הבחירות האחרונות למועצה יותר משנה ופחות משנתיים לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יקבע השר את יום הבחירות הבאות למועצה, ככל האפשר, באמצע התקופה שבין היום שבו נערכו הבחירות האחרונות למועצה לבין יום הבחירות הכלליות הבא אחרי יום הבחירות הכלליות השני (בסעיף זה - יום הבחירות הכלליות השלישי), והבחירות למועצה שלאחר מכן יתקיימו ביום הבחירות הכלליות השני;

        (2א)   קוימו הבחירות האחרונות למועצה שנתיים עד שלוש שנים לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יקבע השר את יום הבחירות הבאות למועצה, ככל האפשר, בסוף השליש הראשון של התקופה שבין היום שבו נערכו הבחירות האחרונות למועצה

        לבין יום הבחירות הכלליות השלישי, ואת יום הבחירות שלאחר מכן יקבע, ככל האפשר, בסוף השליש השני של התקופה האמורה; הבחירות למועצה שלאחר הבחירות שקבע השר לפי פסקה זו ייערכו ביום הבחירות השלישי;

        (2ב)   קוימו הבחירות האחרונות למועצה יותר משלוש שנים ופחות מארבע שנים לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יקבע השר את יום הבחירות הבאות למועצה, ככל האפשר, באמצע התקופה שבין היום שבו נערכו הבחירות האחרונות למועצה לבין יום הבחירות הכלליות השני, והבחירות למועצה שלאחר מכן ייערכו ביום הבחירות הכלליות השני;

        (3)   קוימו הבחירות האחרונות למועצה ארבע שנים או יותר לפני יום הבחירות הכלליות הקרוב, יתקיימו הבחירות הבאות למועצה ביום הבחירות הכלליות הקרוב.


הקדמת הבחירות בשל איחוד רשויות [תיקון התשס"ג (מס' 2)]

    5א.    (א)   בסעיף זה, "איחוד רשויות" - כל אחד מאלה:

        (1)   הכרזה לפי סעיף 3 לפקודת העיריות, שענינה הקמת עיריה במקום מספר רשויות מקומיות, או הרחבת תחום עיריה לפי סעיפים 8, 8א או 9 לפקודה האמורה;

        (2)   צו כינון לפי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות, שענינו כינון מועצה מקומית במקום מספר רשויות מקומיות, או הרחבת תחום מועצה מקומית לפי סעיף 7 לפקודה האמורה.

        (ב)    (1)   הכריז השר על איחוד רשויות רשאי הוא באישור הממשלה ובהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע מועד לבחירות ברשות המקומית שאיחד, המוקדם ממועד הבחירות הקבוע לכל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו, ובלבד שהמועד שיקבע יחול לאחר תום שלוש שנים ממועד הבחירות האחרונות שנערכו בכל אחת מהרשויות המקומיות כאמור;

        (2)   הבקשה להתייעצות כאמור בפסקה (1), תוגש לא יאוחר משישה חודשים ממועד הבחירות שמציע השר;

        (3)   על אף האמור בפסקה (1), בנסיבות מיוחדות ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי השר לקבוע מועד בחירות שיחול עוד בטרם חלפו שלוש שנים ממועדי הבחירות האחרונות, כאמור.

    (ג)   הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על רשויות מקומיות המפורטות בתוספת לחוק התכנית להבראה כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (מס' 2), התשס"ג-2003.


פרסום מועדי הבחירות

    6.   מועדי הבחירות, לפי סעיפים 3 ו-5 יפורסמו ברשומות, על לוחות המודעות של הרשות המקומית ובמשרדה הרשמי.


הזכות לבחור (תיקון התשס"ג)

    6א.   זכאי להצביע בבחירות ברשות מקומית מסוימת מי שרשום בפנקס הבוחרים של אותה רשות מקומית.


הזכות להיבחר [תיקונים: התשל"ג, התשל"ג (מס' 3), התשמ"ט, התשס"א]

    7.    (א)   זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנתקיימו בו הוראות סעיף קטן זה וכפוף להוראות סעיף קטן (ב):

        (1)   שמו רשום בפנקס הבוחרים לאותה מועצה;

        (2)   ביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בן עשרים ואחת שנה ומעלה;

        (3)   מקום-מגוריו הקבוע ביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בתחום אותה רשות מקומית;

        (4)   הוא אינו פסול לפי חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), התשכ"ד-1964;

        (5)   הוא אינו פסול לפי סעיף 19 לחוק השופטים, התשי"ג- 1953, סעיף 18 לחוק הדיינים, התשט"ו-1955, סעיף 15 לחוק הקאדים, התשכ"א-1961 או סעיף 21 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962;

        (6)   (נמחקה);

        (7)   הוא לא הוכרז פסול-דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962;

        (8)   הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, 1936, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה משום שחובותיו של פושט הרגל שולמו במלואם - עברו שנתיים ממועד תחילתו.

    (ב)   אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.

    (ג)   מועמד ברשימת מועמדים, שנידון למאסר כאמור בסעיף קטן (ב) ופסק הדין נהיה סופי אחרי הגשת רשימת המועמדים ולפני שהחל לכהן כחבר המועצה, דינו כדין מי שהתפטר מרשימת המועמדים שבה כלול שמו או מחברותו במועצה, לפי הענין, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שאין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.

    (ד)   קביעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לא תידרש אם קבע בית המשפט, לפי דין, כי יש עם העבירה, בנסיבות הענין, משום קלון.

    (ה)   בסעיף זה -

      "מאסר בפועל" - סך כל תקופות המאסר בפועל שעל הנידון לשאת ברצף אחד, אף אם הוטלו בגזרי דין שונים, לרבות מאסר על תנאי שהופעל;

      "עבירה" - כל אחת מהעבירות שעליהן נידון לעונש של מאסר בפועל.


הוראות לענין שלילת הזכות להיבחר בשל עבירה שיש עמה קלון [תיקונים: התשס"א, התשס"ג (מס' 3)]

    7א.   לענין שלילת זכאותו של מועמד להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה, בשל עבירה שיש עמה קלון, יחולו הוראות אלה:

        (1)   מועמד יגיש למנהל הבחירות הצהרה לענין סעיף 7(ב) יחד עם כתב הסכמתו בכתב להיות מועמד לפי סעיף 35(ח);

          (2)    (א)   מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, שנידון למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 7(ב), המבקש כי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יחליט כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש ליושב ראש הועדה בקשה לכך, לא יאוחר מהיום ה-32 שלפני יום הבחירות; לבקשה יצורפו כתב האישום, פסק הדין וכל חומר אחר הנוגע לענין;

          (ב)   החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית תהיה סופית; ההחלטה המנומקת תימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-12 שלפני יום הבחירות;

            (3)    (א)   (1)נידון מועמד למאסר בפסק דין סופי כאמור בסעיף 7(ג), ימסור על כך הודעה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ואם ביקש מהיושב ראש לקבוע כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון, יגיש בקשה, בצירוף כל החומר כאמור בפסקה 2(א);

            (2)   ההודעה, הבקשה וכל החומר המצורף יוגשו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בתוך שבעה ימים מהיום שפסק הדין נהיה סופי;

            (3)   לא הגיש מועמד בקשה, דינו כדין מי שהתפטר ביום מסירת ההודעה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על כך תפורסם ברשומות, ובכל דרך שיקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית;

          (ב)   יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ייתן את החלטתו בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה והחלטתו תהיה סופית;

          (ג)   החליט היושב ראש לדחות את הבקשה, דינו של המועמד כדין מי שהתפטר ביום מתן ההחלטה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על החלטת היושב ראש כאמור תפורסם ברשומות ובכל דרך שיקבע;

        (4)   נוכח מנהל הבחירות, להנחת דעתו, בהתאם לראיות שהובאו לפניו, שמועמד נידון למאסר כאמור בסעיף 7 ולא הצהיר על כך לפי פסקה (1) או לא מסר על כך הודעה לפי פסקה (3), ידרוש פקיד הבחירות מן המועמד כי יגיש לו תצהיר לענין סעיף 7(ב).


ייחוד המועמדות

    8.   אדם יכול להיות מועמד לבחירות ברשות מקומית אחת בלבד.


ההצבעה (תיקון התשס"ג)

    9.    (א)   ההצבעה תהיה בעד רשימות המועמדים שפורסמו בהתאם לסעיף 48.

    (ב)   בכפוף להוראות סעיף 31א ולהוראות פרק ח', רשאי כל בוחר להצביע רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים השייכת לה כוללת את שמו ורק אם זיהה את עצמו בהתאם לסעיף 60.


הוצאות הבחירות

    10.   ההוצאות הכרוכות בעריכת הבחירות ישולמו מתוך קופת הרשות המקומית.


מפת הבחירות (תיקון התשס"ג)

    10א.   סעיפים 9 עד 13 בפרק ג' בחוק הבחירות לכנסת יחולו גם על הבחירות לפי חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיפים 12 ו-13 שבו, בכל מקום במקום "הועדה המרכזית על פי הצעת שר הפנים" או "הועדה המרכזית" יבוא "השר".פרק ב': פנקס הבוחרים

 


פנקס הבוחרים [תיקונים: התשס"ג, התשס"ג (מס' 3)]

    11.    (א)   לכל בחירות יוכן פנקס בוחרים שיכלול כל אדם שיום הולדתו ה-17 חל לא יאוחר מיום הבחירות והיה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותה רשות מקומית ביום שליפת הפנקס, למעט

    מי שבתוך 12 החודשים שקדמו ליום הבחירות היה רשום בפנקס הבוחרים כבוחר של רשות מקומית אחרת ובאותה רשות התקיימו בחירות בתקופה האמורה; לענין פרק זה, "מען" - לרבות ציון במרשם האוכלוסין של יישוב בלבד.

    (ב)   פנקס הבוחרים ייכנס לתוקפו שלושה ימים לאחר יום שליפת הפנקס; על כניסת פנקס הבוחרים לתוקף יפרסם השר הודעה ברשומות.

    (ג)   (בוטל).


אין לשנות את הפנקס [תיקונים: התשס"ג, התשס"ג (מס' 3)]

    12.   אין להכניס שינוי בפנקס בוחרים שנכנס לתוקף אלא לפי הוראות סעיף 23ג או החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שניתנה לפי הוראות סעיף 39ה.


רשימות הבוחרים (תיקון התשס"ג)

    13.    (א)   לשם הכנת פנקס הבוחרים תוכן לכל אזור קלפי רשימת בוחרים שתכלול כל אדם שמענו רשום במרשם האוכלוסין בתחומי אזור הקלפי והעומד גם ביתר התנאים הקבועים בסעיף 11(א).

    (ב)   רשימת בוחרים תפרט את שם המשפחה של כל בוחר, שמו הפרטי, שם אביו או אמו, שנת לידתו, מענו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין; באין לבוחר שם משפחה, יפורט גם שם אבי אביו, והכל לפי הרשום במרשם האוכלוסין ביום שליפת הפנקס.


סדר השמות ברשימה (תיקון התשס"ג)

    14.   ברשימת בוחרים יהיו שמות הבוחרים ערוכים זה מתחת לזה לפי סדר האלף בית של שמות המשפחה ומסומנים במספרים סידוריים; שמם של בוחרים שאין להם שם משפחה יהיו ערוכים לפי סדר האלף בית של שמם הפרטי.


מסירת מידע לציבור (תיקון התשס"ג)

    15.    (א)   כל אדם זכאי לפנות בכתב או בטלפון למשרד הפנים, ולברר האם הוא או זולתו נכללים בפנקס הבוחרים ביום הפניה, וכן את מקום הקלפי שברשימת הבוחרים שבה כלול שמם, והאם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.

    (ב)   השר יפרסם מעת לעת, ולפחות אחת לשנה, את הדרך לקבל מידע לפי סעיף זה.

    (ג)   השר יקבע הוראות לביצוע סעיף זה, בין השאר, בהתחשב בצנעת הפרט.


מסירת מידע מפנקס הבוחרים למתמודדים [תיקונים: התשס"ג, התשס"ג (מס' 3)]

    16.    (א)   בסעיף זה -

      "היום הקובע" - היום ה-150 שלפני יום הבחירות ואם נוצרה עילה לקיום בחירות מיוחדות לפי סעיף 24א לחוק בחירת ראש הרשות - יום היווצרות העילה;

      "מידע פנקס" - רשימה הכוללת את שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב או האם, המען ומספר הזהות במרשם האוכלוסין של בעלי הזכות לבחור ברשות מקומית שביום הבחירות ימלאו להם 17 שנים לפחות;

      "סיעה במועצת הרשות המקומית" - סיעה שהגישה לשר אישור בכתב מראש הרשות המקומית, או ממי שהוא מינה לכך, שהיא סיעה במועצת הרשות המקומית;

      "נציג רשימת מועמדים" - מי שאינו חבר מועצה של רשות מקומית והודיע בכתב לשר כי בכוונתו להגיש רשימת מועמדים בבחירות או הצעת מועמד לראש המועצה, וצירף חתימות במספר הנדרש של אנשים הזכאים להצביע בבחירות באותה רשות מקומית, המאשרים כי בדעתם להיות בין מגישי הרשימה לפי סעיף 35 או בין מגישי הצעת המועמד לראש רשות לפי סעיף 5(א) לחוק בחירת ראש הרשות;

      לענין סעיף זה, "במספר הנדרש" - 50 לגבי מועצה מקומית ו-100 לגבי עיריה.

    (ב)   השר ימסור למפלגה, לסיעה בכנסת, לסיעה במועצת הרשות המקומית או לנציג רשימת מועמדים, באמצעי אלקטרוני או מגנטי, מידע כמפורט להלן:

        (1)   מידע פנקס, וכן רשימה של אזורי הקלפי ותחומיהם ושל מקומות הקלפי הנוגעים לרשות המקומית, הנכונים ליום הקובע, לרבות בדבר מקומות של קלפיות הנגישות לאנשים המוגבלים בניידות;

        (2)   מידע כאמור בפסקה (1) הנכון ליום שליפת הפנקס.

        (ג)    (1)   מידע כאמור בסעיף קטן (ב), יימסר בתוך 7 ימים מיום שתוגש לשר בקשה בכתב לכך, אך לא לפני שחלפו 10 ימים מהיום הקובע או מיום שליפת הפנקס, לפי העניין; לבקשת מידע פנקס תצורף התחייבות בכתב בנוסח שקבע השר, של מבקש המידע ושל האחראי מטעמו לטיפול במידע שלא יעשו שימוש במידע פנקס, לרבות העברתו לאחר, אלא לצורכי התמודדות בבחירות ולצורכי קשר עם ציבור הבוחרים;

        (2)   התחייבות כאמור בפסקה (1) תיחתם בידי בא כוח המפלגה שמונה לפי סעיף 19ב לחוק המפלגות, או בידי בא כוח

        הסיעה שמונה לפי סעיף 25 לחוק הבחירות לכנסת או ממלאי מקומם, בידי חברי הסיעה במועצה המקומית, או בידי נציג רשימת המועמדים לפי הענין וכן בידי האחראי לטיפול במידע מטעם אותו הגוף.

    (ד)   השר רשאי להורות כי באמצעי האלקטרוני או המגנטי הנמסר לפי סעיף זה ייכלל אמצעי הגנה; לענין זה, "אמצעי הגנה" - לרבות הוספת מידע לזיהוי הקובץ.

    (ה)   השר יודיע לרשם מאגרי המידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, למי נמסר מידע פנקס לפי סעיף זה.


בקשה לתיקון פרטי בוחר (תיקון התשס"ג)

    17.    (א)   נוכח אדם כי אינו זכאי להיות כלול בפנקס הבוחרים או כי פרט מהפרטים האמורים בסעיף 13(ב) המתייחסים אליו נרשם באופן לא נכון, רשאי הוא להגיש לשר בקשה מנומקת בכתב לתיקון הרישום, לאחר שפעל לפי חוק המרשם ובהתאם לדין לתיקון המידע ששימש בסיס להכנת הפנקס.

    (ב)   חבר מועצה של רשות מקומית רשאי להגיש לשר בקשה שלא לכלול בפנקס הבוחרים של אותה רשות מקומית אדם שיכלל בו שלא כדין מפאת טעות במרשם האוכלוסין, או להוציא את שמו של בוחר מרשימת הבוחרים שבה ייכלל ולכללו ברשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחום יישוב אחד שהוא תושב בו.

    (ג)   לבקשה לפי סעיף קטן (א) יצורפו ראיות, לרבות פסק דין וצילום הספח של תעודת הזהות המעיד על שינוי מען אם נעשה.

    (ד)   לבקשה לפי סעיף קטן (ב) יצורפו ראיות אם נסבה הבקשה על מענו של הבוחר - ראיות על מענו; העתק הבקשה והראיות יישלחו לאדם שאת שמו מבקשים שלא לכלול בפנקס הבוחרים בדואר רשום לפי המען הרשום במרשם האוכלוסין והמען המפורט בבקשה, והעתק אישור המשלוח יצורף לבקשה.

    (ה)   בקשה כאמור בסעיף זה יכול שתוגש בכל עת אך לא יאוחר -

        (1)   מהיום ה-35 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (א);

        (2)   מהיום ה-40 לפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (ב).

    (ו)   השר יתקין תקנות לביצוע סעיף זה, לרבות קביעת סדרי הגשת בקשות, וכן יפרסם לציבור מעת לעת, ולפחות אחת לשנה, את הוראות סעיף זה ואת סדרי הגשת הבקשות.


בקשה בנוגע לבוחר לאחר כניסת פנקס הבוחרים לתוקף (תיקון התשס"ג)

    18.    (א)   חבר מועצה של רשות מקומית רשאי להגיש לשר בקשה כאמור בסעיף 17(ב) שמקורה בשינויים שחלו במרשם האוכלוסין בין היום הקובע כהגדרתו בסעיף 16 לבין יום שליפת הפנקס; בקשה כאמור יכול שתוגש עד היום ה-26 שלפני יום הבחירות ויחולו הוראות סעיפים קטנים (ד) ו-(ו) של סעיף 17, בשינויים המחויבים.

    (ב)   מצא אדם כי הוא אינו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית כלשהי רשאי הוא, עד היום ה-26 שלפני יום הבחירות, לבקש מהשר לכללו בפנקס הבוחרים של רשות פלונית; ואולם לא יהיה אדם זכאי להגיש בקשה לפי סעיף זה שעניינה הוא שינוי מענו הרשום בפנקס הבוחרים או במרשם האוכלוסין.


הכרעה בבקשות (תיקון התשס"ג)

    19.    (א)   השר יכריע בבקשות לפי סעיף 17 ויודיע את החלטתו בכתב למבקש ולאדם שלגביו נסבה הבקשה בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה ולא יאוחר מהיום ה-25 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים.

    (ב)   השר יכריע בבקשות לפי סעיף 18 ויודיע את החלטתו בכתב למבקש ולאדם שלגביו נסבה הבקשה, לפי הענין, לא יאוחר מהיום ה-19 שלפני יום הבחירות.


עתירה מינהלית (תיקון התשס"ג)

    20.    (א)   מי שבקשתו נדחתה או לא קיבל הודעה על החלטת השר, כאמור בסעיפים 18 ו-19, ולענין בקשה שהתקבלה לגבי אדם אחר לפי סעיפים 17(ב) או 18, גם אותו אדם, רשאי לעתור נגד החלטת השר או נגד אי קבלת הודעה.

        (ב)    (1)   העתירה נגד החלטה לפי סעיף 19(א), תוגש בתוך שבוע מיום החלטת השר, או מהיום שבו היתה אמורה להימסר, אך לא יאוחר מהיום ה-17 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים;

        (2)   העתירה נגד החלטה לפי סעיף 19(ב) תוגש לא יאוחר מהיום ה-17 שלפני יום הבחירות.

    (ג)   העתירה תוגש כעתירה מינהלית לפי הוראות חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 (בפרק זה - חוק בתי משפט לענינים מינהליים), בכפוף להוראות חוק זה.

    (ד)   העתירה תוגש לבית המשפט לענינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא היישוב שבו רשום מענו של הבוחר שעל פרטי רישומו במרשם האוכלוסין נסבה העתירה, ולגבי מי שאינו כלול בפנקס בוחרים של רשות כלשהי - בכל בית משפט לענינים מינהליים.


ראיות (תיקונים: התשכ"ט, התשס"ג)

    21.   כל רשות מרשויות המדינה וכל רשות מקומית חייבות לתת, ללא אגרה, כל תעודה וכל אישור הדרושים לצורך העתירה כאמור בסעיף 20.


הרכב בית המשפט ופסק דין (תיקונים: התשכ"ט, התשס"ג)

    22.    (א)   בית-המשפט לענינים מינהליים ידון בעתירה לפי סעיף 20 בשופט אחד; פסק-דינו יהיה סופי ואין לערער עליו.

    (ב)   פסק הדין יינתן ויימסר לשר -

        (1)   בעתירה לפי הוראות סעיף 20(ב)(1) - בתוך 14 ימים מיום הגשת העתירה ולא יאוחר מהיום שלפני יום שליפת הפנקס;

        (2)   בעתירה לפי הוראות סעיף 20(ב)(2) - לא יאוחר מהיום ה-12 שלפני יום הבחירות.


פטור מאגרות ומסים (תיקונים: התשכ"ט, התשס"ג)

    23.    (א)   עתירה לפי סעיף 20 פטורה מאגרות בית-משפט וממס-בולים על יפוי-כוח.

    (ב)   (בוטל). (תיקון התשס"ג)

    23א.   (בוטל).


הוראות בנוגע לחיילים (תיקונים: התשכ"ט, התשס"ג)

    23ב.   השר רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת בקשות לפי סעיפים 17 ו-18, לדיון בהן ולמסירת החלטות לפי סעיף 18, ושר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת עתירות לפי סעיף 20, לדיון בהן ולמסירת פסקי-דין; הוראות לפי סעיף זה אינן טעונות פרסום ברשומות או כל פרסום אחר, והן יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע השר, בהתייעצות עם שר הבטחון.


השלמת פרטים (תיקון התשס"ג)

    23ג.   השר יתקן פרטים במרשם האוכלוסין או בפנקס הבוחרים, לפי הענין, בהתאם להחלטותיו לפי סעיף 19 ולפסק דין לפי סעיף 22 בתוך 3 ימים מיום מתן ההחלטה או מיום מתן פסק הדין, אך לא יאוחר -

        (1)   מיום שליפת הפנקס - לגבי פסק דין שניתן במועד כאמור בסעיף 22(ב)(1);

        (2)   מהיום ה-11 שלפני יום הבחירות - לגבי פסק דין שניתן במועד כאמור בסעיף 22(ב)(2).


הודעה לקראת בחירות (תיקון התשס"ג)

    23ד.   לא יאוחר מהיום ה-21 שלפני יום הבחירות ישלח השר לכל מי ששמו נכלל בפנקס הבוחרים הודעה בדבר מען הקלפי ששמו נכלל ברשימת הבוחרים שלה והאם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות. (תיקון התשס"ג)

    23ה.-23ז.   (בוטלו).פרק ג': הכנת הבחירות

 


בחירת ועדת הבחירות והרכבה [תיקונים: התשמ"ג (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

    24.    (א)   לא יאוחר מ-60 יום לפני יום הבחירות תבחר המועצה ועדת בחירות שתהא מורכבת מנציגי הסיעות המיוצגות במועצה והם בעלי זכות-בחירה באותה רשות מקומית; מספר נציגי כל סיעה בועדת כמספרם במועצה; כן תבחר המועצה אחד מחברי הוועדה להיות יושב-ראש. עד לבחירת יושב ראש כאמור ישמש כיושב ראש הועדה מנהל הבחירות שנתמנה לרשות המקומית לפי סעיף 29.

    (ב)   כל סיעה תגיש לראש המועצה ולמנהל הבחירות, לא יאוחר מהיום ה-65 שלפני יום הבחירות, רשימה של נציגיה בוועדת הבחירות ושל ממלאי-מקומם, על שמות משפחותיהם, שמותיהם הפרטיים ומעניהם.

    (ג)   ראש המועצה יודיע לשר על בחירת ועדת הבחירות, שמות חבריה ומעניהם, לא יאוחר מ-58 ימים לפני יום הבחירות.

    (ד)   לא הוקמה ועדת-בחירות תוך המועד שנקבע בסעיף קטן (א) ימנה אותה השר לא יאוחר מ-50 יום לפני יום הבחירות.

    (ה)   ועדת הבחירות מוסמכת לפעול אף אם מספר חבריה אינו שלם.

    (ו)   לכל חבר ועדת הבחירות יהיה ממלא-מקום קבוע.


קביעת סיעות המועצה [תיקונים: התשכ"ט (מס' 3), התשנ"ח (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

    25.    (א)   שמות הסיעות של המועצה היוצאת, מספר חבריה של כל סיעה ושמותיהם של באי-כוחה ושל ממלאי-מקומם יירשמו, לענין חוק זה, על-ידי המועצה, לא יאוחר מהיום ה-65 לפני יום הבחירות.

    (א1)   חבר המועצה שנעדר מישיבת המועצה שבה נרשמו סיעות המועצה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי להודיע בכתב למנהל הבחירות, לחברי המועצה ולראש הרשות, לא יאוחר מהמועד כאמור בסעיף קטן (א), את שמה של הסיעה שבה הוא חבר ואת שמו של בא-כוחה.

    (א2)   לא כונסה המועצה, או לא נרשמו הסיעות עד המועד כאמור בסעיף קטן (א), רשאי כל חבר מועצה להודיע בכתב למנהל הבחירות, לחברי המועצה ולראש הרשות, לא יאוחר מהיום השישים וארבעה שלפני יום הבחירות, את שמה של הסיעה שבה הוא חבר ואת שמו של בא-כוחה.

    (ב)   כל סיעה רשאית בכל עת, על-ידי הודעה בכתב לראש הרשות המקומית ולמנהל הבחירות שנתמנה לפי סעיף 29, להחליף את בא-כוחה ואת ממלא-מקומו.

    (ג)   לענין הרכבה הסיעתי של ועדת הבחירות ולענין הגשת רשימת מועמדים לא יובא בחשבון כל שינוי בהרכבה הסיעתי של המועצה היוצאת שחל לאחר היום ה-66 שלפני יום הבחירות.

    (ד)   (בוטל).


ועדת בחירות ממונה [תיקונים: התשכ"ט, התשל"ח, התשנ"ח (מס' 2)]

    26.   ברשות מקומית שבה אינה מכהנת מועצה נבחרת ימנה השר, לא יאוחר מ-60 יום לפני יום הבחירות, ועדת-בחירות שמספר החברים בה כמספר חברי המועצה העומדת לבחירה, והיא תורכב, לאחר התייעצות עם גופים המייצגים, לדעת השר, את תושבי המקום ובהתחשב ככל האפשר בתוצאות הבחירות האחרונות למועצה; חלפו יותר מחמש שנים מיום שנערכו הבחירות האחרונות למועצה, או לא קויימו כלל בחירות למועצה באותה רשות מקומית, תורכב ועדת הבחירות לאחר התייעצות כאמור, בהתחשב ככל האפשר בתוצאות הבחירות האחרונות לכנסת בתחומי הרשות המקומית. השר ימנה, לאחר התייעצות כאמור, אחד מחברי ועדת הבחירות להיות יושב-ראש הוועדה.


ועדת בחירות שאינה פועלת כראוי

    27.    (א)   ועדת-בחירות שאינה ממלאת את תפקידיה כראוי באופן שלדעת השר קיים חשש שהבחירות לא ייערכו במועדן, רשאי השר להתרות בה; לא שעתה ועדת הבחירות לאתראה, רשאי השר, לאחר זמן סביר ממתן האתראה, לפטרה ולמנות ועדה אחרת במקומה; הרכב הוועדה החדשה אינו חייב להיות כהרכבה הסיעתי של המועצה.

    (ב)   השר רשאי לצוות שוועדת-בחירות שנתמנתה על ידיו כאמור בסעיף קטן (א) תשלים את העבודה שהתחילה בה הוועדה הקודמת.


מנין רוב וכו'

    28.    (א)   המנין החוקי בישיבה של ועדת הבחירות יהיה שליש מחברי הוועדה וביניהם היושב-ראש, ובלבד שכל חברי הוועדה הוזמנו בכתב לפחות 24 שעות מראש; לא נוכח מנין כזה כעבור שעה מן הזמן שנקבע להתחלת הישיבה, תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים והזקן שבהם ימלא את תפקידי יושב-ראש הוועדה עד בואו של היושב-ראש.

    (ב)   החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב-ראש הישיבה.

    (ג)   לישיבות של ועדת הבחירות יוזמנו להשתתף בזכות דעה מייעצת נציג אחד של כל רשימת-מועמדים שאושרה ושאינה מיוצגת בוועדה.


מנהל הבחירות [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    29.   השר ימנה מנהל-בחירות לרשות מקומית בה עומדים לקיים בחירות; המינוי יפורסם ברשומות. [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    30.   (בוטל).


מקומות קלפי [תיקונים: התש"ן, התשנ"ח (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

    31.    (א)   לכל אזור קלפי יקבע מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, מקום קלפי אחד; הקלפי תעמוד בתחום אזור הקלפי אם לא החליט מנהל הבחירות, בההתייעצות עם ועדת הבחירות, על מקום אחר

    בשים לב לנסיבות שבאזור; מקום הקלפי ייקבע, ככל האפשר, תוך מגמה להקטין את המרחק בין הקלפי לבין מקום-המגורים של הזכאים לבחור בה.

    (ב)   מקום קלפי לא יהיה במועדון מפלגתי או במקום המשמש בקביעות לתפילה; לא ייקבע מקום קלפי במוסד ציבורי פוליטי אלא אם הסכימו לכך כל חברי ועדת הבחירות.


הצבעת אנשים המוגבלים בניידות [תיקונים: התש"ן, התשס"ג, התשס"ג (מס' 3)]

    31א.    (א)   בכל רשות מקומית יהיה לפחות מקום קלפי אחד שיש בו ואליו סידורי גישה והצבעה מתאימים לאנשים המוגבלים בניידות ובישוב שמספר הקלפיות בו עולה על 20 יהיו לפחות שני מקומות קלפי כאמור; שר הפנים יקבע בתקנות את הסידורים הנדרשים.

    (ב)   ברשות מקומית שיש בה יותר מעשרת אלפים תושבים ביום ה-60 שלפני הבחירות יהיה, לפחות, מקום קלפי אחד כאמור בסעיף קטן (א), לכל שטח גאוגרפי רצוף שבו עד כ-20 אלף תושבים.

    (ג)   נוכחו מנהל הבחירות וועדת הבחירות כי ברשות מקומית פלונית אין מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) ולא ניתן להתקין, באמצעים סבירים, מקום קלפי כאמור, רשאי הוא להורות כי האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על אותה רשות מקומית; האמור בסעיף קטן זה יחול גם לגבי מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (ב).

    (ד)   בכל מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) תציב הרשות המקומית תמרור זמני שיהיה בתוקף ביום הבחירות, ויבטיח שני מקומות חניה המיועדים לאנשים המוגבלים בניידות; ראש הרשות המקומית או מי שהוא מינה לכך ינקוט את כל האמצעים הדרושים לקיום הוראה זו.

    (ה)   אדם המוגבל בניידות ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית מסוימת, רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה לפי הוראות סעיף זה באותה רשות מקומית.

    (ו)   אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים המוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר הקלפי כאמור בסעיף 60(א) ו-(ב), ישים את מעטפות ההצבעה לתוך מעטפה חיצונית, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו, והבוחר יטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

    (ז)   בעת ספירת הקולות כאמור בסעיף 62, תספור ועדת הקלפי את המעטפות החיצוניות בלי לפתחן, תארוז את המעטפות החיצוניות במעטפת אריזה, תרשום את מספרן על מעטפת האריזה ותעבירן למנהל הבחירות יחד עם כל חומר ההצבעה.

    (ח)   בדיקת המעטפות, ספירת הקולות וסיכום מנין הקולות יהיו כאמור בסעיפים 82(ב) עד (ד), 83 ו-84, בשינויים המחויבים.

    (ט)   מידע בדבר דרכי ההצבעה לפי סעיף זה ובדבר מיקום הקלפיות לאנשים המוגבלים בניידות, יפורסם לציבור כמפורט להלן:

        (1)   ברשות מקומית - בהודעת הבחירות האמורה בסעיף 48, באתר האינטרנט של משרד הפנים ושל הרשות המקומית אם יש לרשות אתר אינטרנט, וכן פעם בשבוע בחודש שלפני הבחירות בכלי תקשורת מקומיים כתובים ואלקטרוניים כפי שיקבע מנהל הבחירות של אותה רשות מקומית;

        (2)   בבחירות כלליות כאמור בסעיף 4 - כפי שיקבע השר.

    (י)   בסעיף זה, "אדם המוגבל בניידות" - אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

    (יא)   סעיף זה, מטרתו להבטיח את מימוש זכותם של אנשים המוגבלים בניידות, להצביע, למשך פרק הזמן שיעבור עד למתן אפשרות גישה עצמאית ובטוחה, בכל מקומות הקלפי בארץ.


בחירות למועצה ביום הבחירות לכנסת (תיקון התש"ן)

    31ב.   מתקיימות הבחירות למועצה ביום שבו מתקיימות הבחירות לכנסת, יהיו מקומות הקלפי לצורך הבחירות למועצה במקומות הקלפי שנקבעו לצורך הבחירות לכנסת, ובלבד שלא יוצבו שתי הקלפיות בחדר אחד; לא ניתנת הוראה זו לביצוע במקום פלוני, או היו נסיבות אחרות שהצדיקו זאת, ייקבע מקום קלפי אחר לפי הוראות סעיפים 31(א) ו-(ב) ו-31א(ג).


ועדות קלפי [תיקונים: התשכ"ט, התשנ"ח (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

    32.    (א)   מספר חבריה והרכבה הסיעתי של כל ועדת קלפי ייקבעו על ידי ועדת הבחירות מבין כל הסיעות המיוצגות בועדת הבחירות. ובלבד שבכל ועדת-קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות, במידה וישנן, ובאופן שיובטח ייצוג הולם בכל ועדות הקלפי לכל הסיעות האמורות וכן שיובטח שבכל אחת מועדות הקלפי תהיה מיוצגת לפחות סיעה אחת מתוך אלה שאינן מיוצגות בועדת ההנהלה.

    (ב)   נקבע מספר חבריה והרכבה הסיעתי של ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן (א) וסיעה לא הודיעה לועדת הבחירות את שם נציגה בועדת קלפי תוך תקופה סבירה שנקבעה על ידי ועדת הבחירות, תורכב ועדת הקלפי בלא נציג אותה סיעה.

    (ג)   ועדת הבחירות תמנה את ועדות הקלפי בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יאוחר מהיום ה-14 שלפני יום הבחירות. המינוי ייעשה בדרך שיקבע השר.

    (ד)   (בוטל).

    (ה)   ועדת הבחירות תמנה לכל ועדת קלפי, מבין חברי אותה ועדה, יושב-ראש וסגן יושב-ראש, באופן שבכלל ועדות הקלפי יובטח ייצוג הולם לסיעות המיוצגות בועדת הבחירות. המינוי ייעשה בדרך שיקבע השר.

    (ו)   לא מינתה ועדת בחירות ועדות קלפי כאמור בסעיף קטן (ג), ימנה מנהל הבחירות את חברי ועדות הקלפי, את יושבי-הראש שלהן ואת סגניהם; על מינויים אלה לא יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה).

    (ז)   ברשות מקומית שבה לא מכהנת מועצה נבחרת יחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: בכל מקום שנאמר בו "סיעה" או "סיעות" יראו כאילו נאמר בו "רשימת מועמדים שאושרה כאמור בסעיף 41".


מזכיר ועדת קלפי [תיקונים: התשל"ג (מס' 4), התשנ"ח (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

    32א.    (א)   מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, ימנה מזכיר לכל ועדת קלפי, ואם ראה לנכון לעשות כן, רשאי הוא למנות מזכירים שאינם תושבי אותה הרשות המקומית.

    (א1)   מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, ימנה מזכירים נוספים שמספרם לא יעלה על שליש ממספר מקומות הקלפי ברשות המקומית ואשר ישמשו, במקרה הצורך, לפי הוראות סעיף 34(א1), כחברי ועדת קלפי או כמזכירי ועדת קלפי.

    (א2)   המזכירים שימונו לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א1) יקיימו את תנאי הכשירות שיקבע השר בתקנות, ומינוים ייעשה בדרך שיקבע.

    (ב)   המזכיר יהיה נוכח בישיבות ועדת הקלפי ויעמוד לרשותה בכל הקשור במילוי תפקידיה.


חילופי גברי [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    33.   כל סיעה רשאית להחליף את נציגיה בועדת הבחירות ואת ממלאי-מקומם על ידי מתן הודעה של בא-כוחה לראש הרשות המקומית ולמנהל הבחירות, וכל סיעה רשאית להחליף את נציגה בועדת קלפי על ידי מתן הודעה בדרך שתיקבע בתקנות.


מנין חוקי בוועדת קלפי רוב וכו' [תיקונים: התשכ"ט, התשס"ג (מס' 3)]

        34.    (א)    (1)   ישיבת ועדת קלפי תהיה חוקית בכל מספר של חברים ובלבד שנוכח במקום גם מזכיר הועדה; לא נוכח במועד האמור בסעיף 55(א) לפתיחת ההצבעה אף חבר ועדת קלפי אחד, תחל ההצבעה בקלפי האמורה בנוכחותו של מזכיר הועדה בלבד; נוכח מזכיר הועדה בלבד, לא תתקיים ספירת הקולות עד שיגיע חבר ועדת קלפי שהתמנה לפי סעיף קטן (א1).

        (2)   נעדרו מישיבת ועדת קלפי יושב ראש הועדה וסגנו, ימלא הקשיש שבין החברים את תפקיד יושב ראש הועדה או סגנו.

    (א1)   ראה מנהל הבחירות כי בקלפי מסוימת לא נוכח אף חבר ועדת קלפי אחד, או שקלפי לא נפתחה להצבעה במועד האמור בסעיף 55(א) עקב העדרו של מזכיר הועדה, או שיש צורך להחליף מזכיר ועדת קלפי, ימנה מנהל הבחירות לקלפי האמורה, חבר ועדת קלפי או מזכיר ועדת קלפי, לפי הענין, מבין המזכירים הנוספים שמונו לפי הוראות סעיף 32א(א1).

    (ב)   החלטות של ועדת קלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב-ראש הישיבה.

    (ג)   בהעדר היושב-ראש של ועדת-קלפי ימלא סגנו את מקומו.

    (ד)   (בוטל).

    (ה)   בישיבות של ועדת-קלפי רשאים להיות נוכחים, כמשקיפים בלבד, נציג אחד של כל רשימת מועמדים שאושרה כדין ושאינה מיוצגת בועדה.פרק ד': רשימות מועמדים

 


רשימות מועמדים [תיקונים: התשמ"ג (מס' 2), התשנ"ח, התשנ"ח (מס' 2), התשס"א, התשס"ג (מס' 3)]

    35.    (א)   רשאיות להגיש רשימת מועמדים אחת בלבד כל קבוצת בוחרים המונה 200 איש או שני אחוזים ממספר הבוחרים שבמידע הפנקס ביום הקובע, כהגדרתם בסעיף 16(א), הכל לפי המספר הקטן יותר, וכן כל סיעה של הכנסת, כל מפלגה וכל סיעה של המועצה היוצאת.

    (ב)   רשימת מועמדים תכיל שמות של זכאים להיבחר שהסכימו להכללת שמם ברשימה; מספר המועמדים לא יפחת משליש מספר חברי המועצה העומדת לבחירה ולא יהיה יותר מכפל אותו מספר; השמות יהיו מסומנים כל אחד במספר סידורי; הרשימה תפרט ביחס לכל מועמד את הפרטים שייקבעו בתקנות.

    (ג)   רשימת-מועמדים המוגשת על-ידי קבוצת-בוחרים תיחתם בידי המגישים על גבי טופס שנקבע בתקנות כשכל הפרטים ממולאים כראוי וכינוי הרשימה ושמות מועמדיה מפורשים כסדרם; אל הרשימה יצורף תצהיר של בא-כח הרשימה המאמת את כל החתימות; בלא תצהיר כאמור לא תקובל הרשימה.

    (ד)   מי שחתם על יותר מרשימת-מועמדים אחת - חתימותיו בטלות.

    (ה)   מי שחתם על רשימת-מועמדים לא יוכל לחזור בו מחתימתו; מותו לא יפסול את חתימתו.

    (ו)   הוגשה רשימת-מועמדים על-ידי קבוצת-בוחרים, כל החתימות אחרי 250 הראשונות לא יתחשבו בהן לצורך סעיף זה.

    (ז)   רשימת מועמדים המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או על ידי סיעה של המועצה היוצאת, או על ידי מפלגה, תיחתם בידי בא-כוח הסיעה או המפלגה או ממלאי מקומם; רשימת מועמדים המוגשת על ידי שניים או יותר מהגופים המפורטים כאמור, תיחתם בידי באי-כוחם של כל אחד מגופים אלה.

    (ח)   רשימת-מועמדים, בצירוף הסכמת המועמדים בכתב או במברק, תוגש למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-33 לפני יום הבחירות; ימי ההגשה, שעותיה ומקומה ייקבעו בתקנות.

    (ט)   מנהל הבחירות לא יקבל רשימת מועמדים שנעשה בה אחד משינויים אלה: החלפת מועמד פלוני במועמד אחר, מחיקה או הוספה של שם מועמד, שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה או שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד.

    (י)   עם קבלת רשימת-מועמדים יאשר מנהל הבחירות בכתב את הגשתה, בציון היום והשעה.


סיעות ומפלגות הכנסת (תיקון התשנ"ח)

    36.    (א)   שמות הסיעות של הכנסת והשמות של באי-כחה של כל סיעה וממלא-מקומו יהיו, לענין חוק זה, כפי שנקבעו לפי חוק הבחירות לכנסת, התשי"ט-1959, במידה שנקבעו.

        (ב)    (1)   לענין הבחירות לפי חוק זה, שמה של מפלגה יהיה שמה הרשום בפנקס המפלגות.

        (2)   מפלגה תקבע את בא-כוחה ואת ממלא מקומו ורשאית היא לקבוע את אחת מאותיות האלף-בית העברי כסימון למפלגה.

        (3)   המפלגה תודיע על קביעותיה כאמור בפסקה (2) ליושב ראש הכנסת, לא יאוחר מהיום החמישה-עשר שלפני תום המועד להגשת רשימות המועמדים; יושב ראש הכנסת יעביר את ההודעה לשר הפנים לא יאוחר מהיום העשירי שלפני תום המועד להגשת רשימות המועמדים, אם מצא כי הסיעה אשר אותה מפלגה משתייכת אליה, מסרה את ההודעה הנדרשה לפי סעיף 12(ב) לחוק המימון.


כל מועמד - ברשימה אחת בלבד [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    37.   אדם יוכל להיות מועמד ברשימת-מועמדים אחת בלבד; מי שהסכים להכללת שמו בשתי רשימות-מועמדים או יותר, ימחוק מנהל הבחירות את שמו מכל הרשימות.


באי-כוח רשימות המועמדים [תיקונים: התשכ"ט, התשס"ג (מס' 3)]

    38.    (א)   המגישים רשימת-מועמדים רשאים לציין בה שני אנשים, אחד כבא-כח הרשימה ואחד כממלא-מקומו; באין ציון כזה יראו את המועמד הראשון ברשימת המועמדים כבא-כח הרשימה, ואת השני - כממלא-מקומו.

    (ב)   בא כוח רשימת מועמדים שצוין ברשימת מועמדים כאמור בסעיף קטן (א) רשאי להתפטר בכל עת, במתן הודעה בכתב למנהל הבחירות; התפטר בא כוח רשימה כאמור, ואין לו ממלא מקום, יראו את המועמד הראשון ברשימת המועמדים כבא כוח הרשימה.


ערבון [תיקונים: התשכ"ט, התשל"ח, התשמ"ג (מס' 2), התשנ"ח (מס' 2), (התשס"ג (מס' 3)]

    38א.    (א)   עם הגשת רשימת-מועמדים על-ידי קבוצת-בוחרים כאמור בסעיף 35(א) יתן בא-כוח הרשימה או ממלא-מקומו בידי מנהל הבחירות ערבון בשיק בנקאי, בסכום לפי הטבלה הנתונה להלן בהתאם למספר התושבים שהיו רשומים ביום הקובע כהגדרתו בסעיף 16(א) במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית; תעודה מאת השר המעידה על מספר זה תשמש ראיה חותכת לתכנה; וזו הטבלה:

מספר התושבים

 

סכום הערבון בשקלים

עד 5,000

 

20,000

5,001 עד 25,000

 

40,000

25,001 עד 100,000

 

100,000

למעלה מ–100,000

 

120,000

 

    (א1)   הערבון כאמור בסעיף קטן (א) יינתן למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות.

    (ב)   לא ניתן ערבון כאמור בסעיפים קטנים (א) או (א1) יראו את רשימת המועמדים כאילו לא הוגשה למנהל הבחירות.

    (ג)   סעיף זה אינו חל בבחירות הראשונות לאחר כינונה של הרשות המקומית.

        (ד)    (1)   בסעיף קטן זה -

          "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד היסודי" - המדד שפורסם ב-15 ביולי 1983;

          "המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש הרביעי שלפני החודש בו יתקיימו הבחירות.

        (2)   עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי יוגדלו סכומי הערבון הקבועים בסעיף קטן (א) בהתאם לשיעור העליה.

        (3)   סכום מוגדל כאמור בפסקה (2) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אלף שקלים; סכום של חמש מאות שקלים יעוגל כלפי מטה.

        (4)   שר הפנים יפרסם ברשומות את שיעורי הערבון כפי שהוגדלו עקב עליית המדד לא יאוחר מ-60 ימים לפני יום הבחירות.


כינוי ואות של רשימת מועמדים [תיקונים: התשכ"ט, התשכ"ט (מס' 2), התשנ"ג (מס' 3), התשנ"ח, התשס"ג (מס' 3)]

    39.    (א)   כל רשימת-מועמדים תישא כינוי עם אות או עם שתי אותיות שונות של האלף-בית העברי, להבדילה מרשימות מועמדים אחרות.

    (ב)   סיעה מסיעות הכנסת או המועצה היוצאת, זכות-עדיפות לה לסמן את רשימתה בכינוי, באות או באותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת-המועמדים שלה בבחירות לכנסת או למועצה היוצאת; שתי סיעות או יותר של הכנסת או של המועצה היוצאת, בין שהתאחדו לסיעה אחת ובין אם לאו, המגישות רשימת-מועמדים אחת, זכות עדיפות להן לסמן את רשימתן בכינויים או באותיות, כולם או מקצתם, שבהם היו מסומנות רשימות-המועמדים שלהן בבחירות לכנסת או למועצה היוצאת, והוא אף אם המספר הכולל של האותיות עולה על שתיים.

    (ב1)   למפלגה זכות עדיפות לסמן את רשימתה בכינוי שהוא שמה הרשום בפנקס המפלגות ובאות שצוינה כאות הסימון של המפלגה בהודעה ליושב ראש הכנסת לפי סעיף 36.

    (ג)   לא תישא רשימת-מועמדים את הכינוי, האות או האותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת-מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת או המועצה היוצאת או שמפלגה היתה מסומנת בהם, אלא בהסכמתו בכתב של בא-כוח אותה סיעה או אותה מפלגה, ואם התאחדה אותה סיעה עם סיעה אחרת - בהסכמתו בכתב של בא-כוח הסיעה המאוחדת.

    (ג1)   הוראת סעיף קטן (ג) בדבר קבלת הסכמה לסימון רשימת מועמדים באחת מהאותיות שבהן היתה מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת, לא תחול על רשימת מועמדים המוגשת מטעם סיעה מסיעות המועצה היוצאת אם נתקיימו כל אלה:

        (1)   בבחירות למועצה היוצאת סימנה הסיעה את רשימת המועמדים שלה ביותר מאות אחת וסיעה זו מבקשת לסמן את רשימתה גם בבחירות הקרובות באותן אותיות;

        (2)   רק אחת מהאותיות כאמור בפסקה (1) שימשה לסימון רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הכנסת, ורשימה זו היתה מסומנת ביותר מאות אחת.

    (ד)   לענין סעיפים-קטנים (ב) עד (ג) זכותן של סיעה או סיעות של הכנסת עדיפה על זכותן של סיעה או סיעות של המועצה וזכותה של מפלגה עדיפה על זכותה של סיעה מסיעות המועצה היוצאת; ואולם אם הסיעה היוצאת סומנה בבחירות האחרונות למועצה בכינוי או באות שבמחלוקת - זכותה עדיפה על זכות מפלגה.

    (ה)   בכפוף להוראות סעיפים (א) עד (ד), מי שהקדים להגיש את רשימתו, זכותו לבחור כינוי ואות או שתי אותיות - קודמת.

    (ו)   רשימת-מועמדים שלא ניתנו לה כינוי או אות על ידי מגישיה, יתן לה מנהל הבחירות, בכפוף להוראות סעיף זה, כינוי ואות או שתי אותיות.

    (ז)   רשימת-מועמדים לא תישא כינוי, אות או אותיות העלולים להטעות.


מניעת השתתפות רשימת מועמדים [תיקון התשנ"ח (מס' 3)]

    39א.   רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לרשויות המקומיות לפי חוק זה אם יש במטרותיה או במעשיה, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:

        (1)   שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי;

        (2)   שלילת האופי הדמוקרטי של המדינה;

        (3)   הסתה לגזענות.


קביעה בדבר רשימה מנועה [תיקונים: התשנ"ח (מס' 3), התשס"א]

    39ב.    (א)   יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, רשאי, בהתייעצות עם סגניו, לקבוע כי רשימת מועמדים שהוגשה לפי חוק זה היא רשימה המנועה מלהשתתף בבחירות לפי סעיף 39א (להלן - רשימה מנועה).

    (ב)   קביעה לפי סעיף קטן (א) תיעשה על פי עתירה של ועדת הבחירות של הרשות המקומית הנוגעת בדבר, שעל הגשתה החליטה הועדה ברוב חבריה, או של היועץ המשפטי לממשלה; העתירה תוגש לא יאוחר מהיום העשרים וחמישה שלפני יום הבחירות.

    (ג)   לא תינתן החלטה בעתירה אלא לאחר שניתנה לבא-כוח הרשימה שלגביה הוגשה העתירה הזדמנות להשמיע את טענותיו.

    (ד)   החלטה בעתירה לפי סעיף זה, תינתן לא יאוחר מהיום התשעה עשר שלפני יום הבחירות.

        (ה)    (1)   בא-כוח רשימה מנועה או היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער לפני בית המשפט העליון על החלטה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, לפי סעיף זה, ובלבד שניתנה על כך רשות מאת נשיא בית המשפט העליון;

        (2)   הערעור יוגש לא יאוחר משלושה ימים מיום מתן ההחלטה;

        (3)   החלטה בערעור תינתן לא יאוחר מהיום השמיני שלפני יום הבחירות והיא תהיה סופית.


הוראות סדרי דין [תיקונים: התשנ"ח (מס' 3), התשס"ג]

    39ג.    (א)   יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי לקבוע הוראות סדרי דין בעתירה לקביעת רשימת מועמדים כרשימה מנועה.

    (ב)   (בוטל).


ייחוד הסמכות [תיקון התשנ"ח (מס' 3)]

    39ד.   הליך למניעת השתתפות של רשימת מועמדים בבחירות לרשויות המקומיות, מהטעמים המנויים בסעיף 39א, יהיה רק לפי הוראות סעיפים 39ב ו-39ג.


תיקון רישום לגבי מועמד (תיקון התשס"ג)

    39ה.    (א)   נכלל שמו של אדם ברשימת מועמדים למועצה של רשות מקומית או לראש רשות מקומית, ושמו נעדר שלא כדין מרשימת הבוחרים, או שהוא רשום שלא כדין ברשימת הבוחרים של רשות מקומית אחרת, רשאי יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, להורות, על פי בקשתו של אותו אדם, כי שמו יירשם ברשימת הבוחרים או יועבר לרשימת הבוחרים של הרשות המקומית שבה היה זכאי להיות רשום, וכל זאת על אף הוראות סעיף 12.

    (ב)   בקשה לפי סעיף קטן (א) תוגש לא יאוחר מהיום ה-29 שלפני יום הבחירות, והחלטת יושב ראש הועדה המרכזית תינתן לא יאוחר מהיום ה-12 שלפני יום הבחירות.


תיקון רשימות המועמדים [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    40.   הוגשה רשימת מועמדים שלא בהתאם לפרק זה, יודיע מנהל הבחירות, לא יאוחר מהיום ה-26 שלפני יום הבחירות, לבא-כח הרשימה ולממלא-מקומו על הליקוי, והם רשאים לתקן את הליקוי לא יאוחר מהיום ה-23 שלפני יום הבחירות; היה בין החותמים על רשימת מועמדים מי שלא היה זכאי לבחור, ייחשב הדבר לליקוי, אולם מספר בלתי-מספיק של חותמים פוסל את הרשימה.


אישור של רשימות המועמדים [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    41.   רשימת מועמדים שהוגשה כהלכה או שתוקנה לפי סעיף 40, יאשר אותה מנהל הבחירות, לאחר התייעצות עם ועדת הבחירות, ויודיע על כך לא יאוחר מהיום ה-20 שלפני יום הבחירות לבא-כח הרשימה, לממלא-מקומו ולועדת הבחירות.


שינויים ברשימת מועמדים (תיקונים: התשכ"ט, התשנ"ו, התשס"א, התשס"ג (מס' 3)]

    41א.    (א)   לא אישר מנהל הבחירות מועמד פלוני או שנשללה זכותו של מועמד להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה בשל עבירה שיש עמה קלון לפי סעיפים 7 ו-7א ומספר המועמדים שבאותה רשימה פחת בשל כך משליש של מספר חברי המועצה העומדת לבחירה, לא יהא בכך בלבד כדי לפסול את הרשימה.

    (ב)   אין להחליף או להוסיף מועמדים ברשימת מועמדים לאחר שהוגשה, ואין להביא בה שינויים אחרים אלא אם כן הוחלף או נוסף מועמד לפי הוראות סעיף 6ב(ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975.


עתירה מינהלית [תיקונים: התשכ"ט, התשמ"ג (מס' 2), התשס"ג, התשס"ג (מס' 3)]

    42.    (א)   סירב מנהל הבחירות לאשר רשימת-מועמדים, כולה או חלקה או את הכינוי או את האות של הרשימה, יודיע על כך בכתב בצירוף נימוקיו, לא יאוחר מהיום ה-20 לפני יום הבחירות, לבא-כוח הרשימה ולממלא-מקומו ולמועמד שסירבו לאשרו, והם רשאים לעתור נגד הסירוב, לא יאוחר מהיום ה-17 שלפני יום הבחירות, בפני בית-המשפט לענינים מינהליים שבאזור-שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.

    (א1)   העתירה תוגש כעתירה מינהלית לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים, בכפוף להוראות חוק זה.

    (א2)   לא תשולם אגרת בית משפט בקשר לעתירה.

    (ב)   חבר ועדת הבחירות רשאי לעתור, לא יאוחר מהיום ה-17 לפני יום הבחירות, נגד אישור רשימת-מועמדים על ידי מנהל הבחירות.

    (ג)   בעתירה לפי סעיף זה, ידון בית-המשפט לענינים מינהליים בשופט אחד ופסק-דינו יהיה סופי; פסק-הדין יימסר למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-12 שלפני יום הבחירות.


חילוט חלקי של ערבון (תיקון התשכ"ט)

    42א.   רשימת-מועמדים שהוגשה על-ידי קבוצת-בוחרים ולא אושרה סופית, תחולט לקופת המועצה, מתוך הערבון שניתן עם הגשתה, חמישית מסכום הערבון, והיתרה תוחזר לנותן הערבון.


הפסקת שירות [תיקון התשכ"ט (מס' 3)]

    42ב.   עובד המדינה וחייל בשירות קבע של צבא הגנה לישראל, ששמו נכלל ברשימת מועמדים, יופסק שירותו מיום הגשת רשימת מועמדים ועד יום הבחירות.


התפטרות מועמד [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    43.    (א)   מועמד יכול להתפטר בכל עת; ההתפטרות תוגש לידי מנהל הבחירות בכתב על ידי המועמד בעצמו או, מחוץ-לארץ, תישלח על ידיו במברק או במסמך אחר מאושר על ידי קונסול ישראלי או על ידי נוטריון.

    (ב)   התפטר או נפטר מועמד אחרי פרסום רשימות המועמדים ולפני יום הבחירות, יפרסם מנהל הבחירות הודעה על כך בתחום הרשות המקומית.


הפחתת מספר חברי המועצה העומדת לבחירה

    44.   היה מספר המועמדים שהוצעו כדין פחות ממספר חברי המועצה העומדת לבחירה, יודיע זאת פקיד הבחירות לשר והשר רשאי להפחית את מספר חברי המועצה כדי מספר המועמדים שהוצעו, ובלבד שמספר המועמדים אינו פחות ממחצית מספר חברי המועצה העומדת לבחירה.


התקשרות בין רשימות מועמדים [תיקונים: התשנ"ח (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

    45.    (א)   רשימות מועמדים רשאיות להתקשר ביניהן לשם חלוקת המנדטים, אך אין רשימה רשאית להתקשר אלא עם רשימה אחת בלבד, ואין תוצאה להתקשרות אלא זו הקבועה בסעיף 68.

    (ב)   על התקשרות של רשימות מועמדים יש למסור למנהל הבחירות הודעה בכתב חתומה על-ידי באי-כוח שתי הרשימות או ממלאי-מקומם לפחות 10 ימים לפני יום הבחירות. מנהל הבחירות יקבע את מקום מסירת ההודעות ואת השעות לכך ובלבד שלא יפחתו משעתיים.

    (ג)   רשימות מועמדים שהתקשרו ביניהן לשם חלוקת המנדטים רשאיות לבטל קשר זה על-ידי מסירת הודעה בכתב חתומה על-ידי באי-כוח שתי הרשימות או ממלאי-מקומם לא יאוחר מ-8 ימים לפני יום הבחירות.


פרסום הסכמים (תיקון התשנ"ה)

    45א.    (א)   נעשה הסכם בכתב בין סיעות, בין חברי מועצה מסיעות שונות או בין חבר מועצה לבין סיעה, בקשר לאחד מאלה:

        (1)   בחירת ראש רשות מקומית;

        (2)   הרכבה הסיעתי של מועצת רשות מקומית;

        (3)   צירוף חברי מועצה אחרי כינון המועצה;

        (4)   מינוי סגן ראש המועצה,

    ימסרו הצדדים את נוסחו המלא למזכיר הרשות המקומית, תוך שלושה ימים מיום החתימה ולא יאוחר מ-48 שעות לפני יום הבחירות, הצגת המועצה או הצבעת הדחה של חבר מועצה או של ראש רשות, לפי הענין, והמזכיר ימסור את הנוסח האמור לחברי המועצה תוך 24 שעות מהמועד שבו נמסר לו ההסכם.

    (ב)   במנין הימים והשעות האמורים בסעיף קטן (א) לא יבואו בחשבון ימי מנוחה או שבתון על פי חיקוק.


סייג להסכם (תיקון התשנ"ה)

    45ב.    (א)   מקום שעל פי חוק נתונה סמכות להעביר אדם מתפקידו -

        (1)   במועצה של רשות מקומית;

        (2)   בחברה של רשות מקומית;

        (3)   בכל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שהרשות המקומית משתתפת, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו או בהונו, לא ייעשה הסכם ולא תינתן התחייבות בענין אי העברתו של אותו אדם מתפקידו.

    (ב)   לא תינתן ערבות, במישרין או בעקיפין, בכסף, בשווה כסף, בשירות או בכל טובת הנאה אחרת, להבטחת ביצוע הסכם או התחייבות כאמור בסעיף זה, ולא יהיה תוקף לערבות כאמור.פרק ה': הצבעה וספירת הקולות

 


נבחרים בלי הצבעה בקלפי [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    46.   אושרה רשימת-מועמדים אחת בלבד, יכריז מנהל הבחירות, על דעת ועדת הבחירות, ביום הבחירות, על מספר המועמדים מתוך אותה רשימה השווה למספר חברי המועצה העומדת לבחירה, ולפי סדרם ברשימה, כעל האנשים שנבחרו חברי המועצה, ויפרסם הודעה על כך ברשומות.


בחירות בקלפי

    47.   אושרה יותר מרשימת-מועמדים אחת, יקויימו בחירות בקלפי לפי הוראות פרק זה.


הודעת בחירות [תיקונים: התשכ"ט, התשס"ג (מס' 3)]

    48.   לא פחות מ-6 ימים לפני יום הבחירות יפרסם מנהל הבחירות על לוח המודעות של הרשות המקומית ובמשרדה הראשי הודעה ובה יצויינו:

        (1)   יום הבחירות;

        (2)   שעות ההצבעה;

        (3)   מקומות הקלפי, המספרים בהם סומנו ותחומו של כל אזור קלפי;

        (4)   רשימות המועמדים, כינוייהן ואותיותיהן כפי שאושרו על ידיו או על-ידי בית-המשפט המחוזי, וכן שמותיהם ומעניהם של באי-כוח הרשימות וממלאי-מקומם;

        (5)   ההתקשרויות בין הרשימות.


הודעה על שינויים [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    49.   חל שינוי באחד הענינים האמורים בסעיף 48 לפני יום הבחירות או ביום הבחירות, יפרסם מנהל הבחירות מיד הודעה על כך.


מעטפות הצבעה [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    50.    (א)   מעטפות ההצבעה יהיו אטומות ובצורה אחידה שקבע השר בתקנות; סמוך לבחירות יספק השר לכל מועצה, על חשבונה, כמות מספקת של מעטפות ההצבעה.

    (ב)   מנהל הבחירות יקבע סימן מיוחד שיוטבע על מעטפות ההצבעה.


פתקי הצבעה [תיקונים: התשנ"ח (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

    51.    (א)   פתקי הצבעה יהיו מודפסים על פי דוגמה שאישר מנהל הבחירות ועליהם אות, או כינוי ואות ותו לא.

    (ב)   רשימת מועמדים רשאית להוסיף לאות הרשימה ולכינויה העבריים את האות ואת הכינוי הערביים שמנהל הבחירות, בהסכמת ועדת הבחירות, אישר כמקבילים לאות ולכינוי העבריים, והבוחר רשאי להשתמש בפתק-הצבעה בעברית בלבד או בעברית עם תרגום לערבית.

    (ב1)   מנהל הבחירות יאשר לכל רשימת מועמדים דוגמה אחת בלבד של פתק ההצבעה בעברית, ואם ביקשה זאת הרשימה - גם דוגמה אחת בלבד של פתק ההצבעה בעברית בתוספת התרגום לערבית כאמור בסעיף קטן (ב).

    (ב2)   צורת הפתק וההדפסה ייקבעו על ידי השר בתקנות.

    (ג)   מנהל הבחירות יודיע בכתב לבאי-כוח רשימות המועמדים ולממלאי-מקומם, לפחות 14 יום לפני יום הבחירות, על הצורה שנקבעה לפתקי ההצבעה לפי סעיף קטן (א).

    (ד)   באי-כוח הרשימות יספקו למנהל הבחירות פתקי-הצבעה של רשימותיהם, בצורה שנקבעה, לא יאוחר מ-3 ימים לפני יום הבחירות.


קלפיות ומנעולים

    52.   המועצה תכין קלפיות כפי שיקבע השר בתקנות; כל קלפי תצוייד במנעול שאושר על-ידי השר; הקלפי תהיה עשויה כך שאפשר להכניס לתוכה מעטפות-הצבעה אך אי-אפשר להוציאן מתוכה אלא בהסרת מנעולה.


הספקת ציוד [תיקונים: התשכ"ט, התשל"ח, התשס"ג (מס' 3)]

    53.   לא יאוחר מיום לפני יום הבחירות ימסור מנהל הבחירות לכל ועדת-קלפי -

        (1)   רשימת הבוחרים והנספח הכוללים את שמות הבוחרים הרשאים להצביע באותה קלפי, בשני עותקים;

        (2)   קלפי ומנעול;

        (3)   פתקי-הצבעה לכל רשימה, פתקים ריקים ומעטפות-הצבעה מסומנות כאמור בסעיף 50(ב), הכל בכמויות שקבע השר בתקנות;

    הציוד האמור יימסר לידי יושב-ראש ועדת הקלפי, וניתן למסרו למזכיר הוועדה על מנת שיעבירו לידי היושב-ראש או ממלא-מקומו.


פרסומים במקומות הקלפי [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    54.    (א)   מנהל הבחירות יציג במקום בולט בכל מקום קלפי -

        (1)   מודעה המכילה את כל רשימות המועמדים, כינוייהן והאותיות בהן סומנו;

        (2)   מודעה המציינת את הוראות סעיף 63 בדבר קולות פסולים.

    (ב)   עותק נוסף של המודעה המציינת את הוראות סעיף 64 יוצג גם בתא ההצבעה.


שעות הצבעה [תיקונים: התשכ"ט, התשמ"ג (מס' 2)]

    55.    (א)   מקום הקלפי יהיה פתוח להצבעה ביום הבחירות ללא הפסקה מ-7 בבוקר עד 10 בלילה, אך ברשות מקומית שמספר הזכאים להצביע בה אינו עולה על 350, יהיה מקום הקלפי פתוח מ-7 בבוקר עד 8 בלילה; מקום הקלפי ייסגר לפני השעות האמורות אם כבר הצביעו כל הזכאים להצביע בו.

    (ב)   מי שהגיע למקום הקלפי תוך שעות ההצבעה, זכאי להצביע גם אם נתעכבה הצבעתו עד אחרי גמר שעות ההצבעה.


מי רשאי להימצא במקום הקלפי [תיקונים: התשכ"ט, התשל"ג (מס' 4), התשס"ג (מס' 3)]

    56.   בעת הצגת הקלפי, בשעות ההצבעה ובשעת ספירת הקולות לא יימצא אדם במקום הקלפי זולת חברי ועדת הקלפי, משקיפים כאמור בסעיף 34(ה), מזכיר ועדת הקלפי, חברי ועדת הבחירות, נציגי רשימות מועמדים כאמור בסעיף 28(ג), מנהל הבחירות, השר או בא-כוחו, שוטרים הדרושים, לדעת ועדת הקלפי, לשמירת הסדר ובשעת ההצבעה בלבד - בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה.


הצגת קלפי

    57.   לפני שהתחילה ההצבעה, יציג יושב-ראש ועדת הקלפי לעיני האנשים המצויים במקום הקלפי את הקלפי כשהיא פתוחה וריקה; אחר כך ינעל אותה במעמדם ויחתמנה באופן שלא תהא ניתנת לפתיחה אלא בשבירת החותמת והמנעול.


האחראי לסדר

    58.   יושב-ראש ועדת הקלפי יהיה אחראי להסדרת הכניסה של הבוחרים אל מקום הקלפי לשם הצבעה וכן לסדר במקום הקלפי.


סמכות להרחיק אדם

    59.    (א)   יושב-ראש ועדת הקלפי רשאי להרחיק כל אדם המתנהג במקום הקלפי שלא כשורה או שאינו מציית להוראותיו, ואותו אדם לא יוחזר למקום בלא רשותו של היושב-ראש; אך אין להשתמש בכוח זה כדי למנוע בוחר הזכאי להצביע מלהשתמש בזכותו זו.

    (ב)   הוראת סעיף-קטן (א) לא תחול על חבר ועדת הקלפי.


זיהוי הבוחרים [תיקונים: התשמ"ג (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

    60.    (א)   הרוצה להצביע חייב לזהות את עצמו לפני מזכיר ועדת הקלפי.

    (ב)   כאמצעי זיהוי ישמשו רק תעודת זהות תקפה שניתנה לפי פקודת מרשם התושבים, התש"ט-1949, או לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, דרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952, או רישיון נהיגה תקף, הכולל את תמונת בעל הרשיון, שניתן לפי פקודת התעבורה.

    (ג)   מי שהצביע, תמחק ועדת הקלפי את שמו מרשימת הבוחרים.


אופן ההצבעה [תיקונים: התשנ"ח (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

    61.    (א)   וכך מצביעים: בתא המסתיר את הבוחר מעיני זולתו נותן הבוחר פתק-הצבעה לתוך מעטפה שניתנה לו על-ידי ועדת הקלפי, ואת המעטפה הוא מטיל לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי.

    (ב)   מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה לבדו, רשאי להביא אתו מלווה, שפרטיו יירשמו בפרוטוקול, כדי לעזור לו בפעולת ההצבעה; ואולם המלווה -

        (1)   לא יהיה מנהל או עובד בית אבות או מוסד אחר שבו שוהה המצביע;

        (2)   לא ילווה ביום הבחירות יותר משני בוחרים.

    (ג)   במקום פתק מודפס בהתאם להוראות סעיף 51, יכול בוחר להשתמש להצבעה גם בפתק ריק שצורתו נקבעה על-ידי השר בתקנות ושעליו מסומנים בכתב-ידו של אותו בוחר אות הרשימה או האות עם הכינוי, ותו לא; הרישום בכתב יד ייעשה בעברית, בערבית או בשתי השפות; כל בוחר רשאי לקבל מועדת הקלפי פתק ריק.

    (ד)   מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, רשאי להורות כי במקום קלפי יוצבו שני תאי הצבעה המסתירים את הבוחר מעיני זולתו.


סמכויות מיוחדות [תיקונים: התשנ"ח (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

    61א.    (א)   נוכח שר הפנים בערב יום הבחירות, או ביום הבחירות, כי קיימות באזור קלפי מסוים נסיבות מיוחדות המונעות או העלולות למנוע לדעתו את המהלך התקין של ההצבעה, רשאי הוא להורות על דחיית פתיחת הקלפי, על הפסקת ההצבעה ועל חידושה וכן על הוספת זמן להצבעה, ובלבד שלא תותר הצבעה כעבור יותר מ-24 שעות מהשעה הנקובה בסעיף 55 לסגירת הקלפיות.

    (ב)   הוראות השר לפי סעיף זה יקבעו את הסידורים להבטחת קיום הבחירות באותו אזור קלפי, לרבות מקום הקלפי, הרכב ועדת הקלפי וכל דבר אחר המתחייב מן ההוראה העיקרית.

    (ג)   שר הפנים יודיע על ההוראות לבוחרים, ליושב ראש ועדת הבחירות, למנהל הבחירות ולוועדת הקלפי הנוגעים בדבר, במקום ובצורה שימצא לנכון; ההוראות האמורות אינן טעונות פרסום ברשומות.


ספירת הקולות (תיקון התשכ"ט)

    62.    (א)   ספירת הקולות תהיה בכל מקום בקלפי על-ידי ועדת הקלפי מיד אחרי גמר ההצבעה, ותימשך ללא הפסקה עד תומה.

    (ב)   בפתק ההצבעה שיש עליו אות של אחת מרשימות המועמדים עם כינוי שונה מן הכינוי שאושר לפי חוק זה לאותה רשימה - ייחשב הקול על פי האות.


קולות פסולים [תיקונים: התשנ"ח (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

    63.   אלה יהיו קולות פסולים -

        (1)   פתק הצבעה הנמצא במעטפה שאינה נושאת סימון כאמור בסעיף 50(ב) או במעטפה שלא סופקה בידי מנהל הבחירות;

        (2)   פתק הצבעה הנמצא במעטפה שהוסף עליה סימן העלול לזהות את המצביע;

        (3)   מעטפת הצבעה שנמצא בה דבר כלשהו זולת פתק ההצבעה;

        (4)   מעטפת הצבעה של בוחר לפי פרק ח' אשר הגיעה לוועדת הבחירות אחרי היום החמישי שלאחר יום הבחירות;

        (5)   מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצא בה פתק הצבעה לראש הרשות;

        (6)   מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצאו בה פתק הצבעה למועצה ופתק הצבעה לראש רשות - פסולים שני הקולות;

        (7)   מעטפת הצבעה שנמצאו בה יותר מפתק הצבעה אחד; אולם אם היו במעטפת ההצבעה לא יותר משני פתקי הצבעה זהים לרשימת מועמדים אחת, לא ייפסל הקול בשל כך, אך הפתק השני לא יובא בחשבון;

        (8)   פתק הצבעה שהוסף עליו סימן כלשהו העלול לזהות את המצביע;

        (9)   פתק ריק שאין עליו ולא כלום;

        (10)   פתק שאין עליו אות או אותיות של רשימת מועמדים שאושרה;

        (11)   פתק ועליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות;

          (12)    (א)   פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף 51 או סעיף 61(ג);

          (ב)   נמצאו בכלל פתקי ההצבעה של רשימה אחת כמה פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות בפסקאות (1) עד (11), ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב ידו של אותו אדם ייפסלו.


פרוטוקול של ועדת קלפי [תיקונים: התשכ"ט (מס' 3), התשל"ח, התשמ"ג (מס' 2), התשנ"ח (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

    64.    (א)   ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול, בטופס שייקבע בתקנות, על מהלך ההצבעה ועל ספירת הקולות, ותעביר מיד את הפרוטוקול למנהל הבחירות, או למי שמנהל הבחירות מינה לכך, עם כל חומר ההצבעה כפי שיקבע שר הפנים בתקנות. יושב-ראש ועדת הקלפי רשאי להטיל על מזכיר הוועדה את עריכת הפרוטוקול.

    (ב)   פרוטוקול של ועדת-קלפי ייחתם על-ידי חברי הוועדה; נערך הפרוטוקול בידי מזכיר הוועדה, ייחתם גם בידו; כל אחד מחברי הוועדה וכל משקיף וכל חבר ועדת הבחירות רשאי להוסיף בפרוטוקול את הערותיו; לא חתם חבר ועדת הקלפי על הפרוטוקול, לא ייפגם הפרוטוקול בשל כך.


בדיקת חומר הבחירות [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    65.   מנהל הבחירות יבדוק, יחד עם ועדת הבחירות ובפני באי-כוח הרשימות או ממלאי-מקומם, את הפרוטוקולים שהועברו אליו לפי סעיף 64 מיד אחרי קבלתם, וכן - אם יראה צורך בכך - גם את יתר הניירות שהועברו אליו לפי הסעיף האמור, ומנין הקולות יסוכם.


הפרוטוקול של מנהל הבחירות [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    66.    (א)   מנהל הבחירות ינהל פרוטוקול, בטופס שייקבע בתקנות, על הבדיקה והסיכום של מנין הקולות כאמור בסעיף 65, ועל חלוקת המנדטים וקביעת חברי המועצה בהתאם לסעיפים 67 עד 69.

    (ב)   הפרוטוקול ייערך בשני עותקים; ובא-כוח כל רשימת-מועמדים או ממלא-מקומו יחתמו על הפרוטוקול; היו מהם שלא חתמו, לא ייפגם הפרוטוקול בשל כך.

    (ג)   כל חבר ועדת הבחירות ובא-כוח כל רשימת מועמדים או ממלא מקומו יחתמו על הפרוטוקול; היו מהם שלא חתמו, לא ייפגם הפרוטוקול בשל כך.פרק ו': תוצאות הבחירות

 


חלוקת המנדטים [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    67.   וכך תיערך חלוקת המנדטים:

        (1)   המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות יחולק למספר חברי המועצה העומדת לבחירה והמספר השלם היוצא מחילוק זה יהיה "המכסה";

        (2)   בחלוקת המנדטים ישתתפו רק רשימות המועמדים שקיבלו, כל אחת, קולות כשרים במספר שאינו פחות מ-75% מהמכסה (להלן - הרשימות המשתתפות);

        (3)   סך כל הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפות יחולק למספר חברי המועצה העומדת לבחירה והמספר השלם היוצא מחילוק זה יהיה "המודד";

        (4)   כל רשימה משתתפת תזכה במספר מנדטים כמספר השלם היוצא מחילוק קולותיה הכשרים למודד;

        (5)   לכל רשימה משתתפת ייקבע "עודף קולות" על-ידי שינוכה, ממספר קולותיה הכשרים, המספר היוצא מהכפלת המודד במספר המנדטים שזכתה בו לפי פיסקה (4);

        (6)   הרשימות המשתתפות יהיו זכאיות לקבל כל אחת מנדט אחד נוסף מן המנדטים שנשארו אחרי חלוקתם לפי פיסקה (4) ולפי תור גודלם של עודפי קולותיהן;

        (7)   היו לשתי רשימות או יותר עודפי-קולות שווים ולא נשארו מנדטים לכולן, יכריע ביניהן מנהל הבחירות על פי גורל.


התקשרות בדבר חלוקת מנדטים

    68.    (א)   שתי רשימות מועמדים שהתקשרו ביניהן בהסכם בדבר חלוקת המנדטים כאמור בסעיף 45(א) ייחשבו, לענין סעיף 67(4) עד (7), כרשימה אחת בעלת מספר הקולות הכשרים שקיבלו שתיהן יחד ובעלת המנדטים שזכו בהם שתיהן יחד, ובלבד שכל אחת מהן בפני עצמה קיבלה את מספר הקולות האמור בסעיף 67(2).

    (ב)   המנדטים שזכו בהם שתי הרשימות הקשורות יחולקו ביניהן לפי שיטת החלוקה הקבועה בסעיף 67 לגבי חלוקת כל המנדטים בין כל הרשימות.


קביעת חברי המועצה

    69.   רשימת מועמדים שזכתה במנדטים, יהיו האנשים ששמותיהס נקובים בראש הרשימה, בזה אחר זה, חברי המועצה.


מנדטים פנויים

    70.   זכתה רשימת-מועמדים במספר מנדטים העולה על מספר המועמדים שבה, ימנה השר, על פי הצעת ארגון הציבור שמטעמו הוגשה רשימת

    המועמדים, ומבין אנשים הזכאים להיבחר חברי מועצה, חברי מועצה כדי מספר המנדטים שזכתה בו הרשימה כאמור; באין ארגון כזה, ייעשה המינוי בהתחשב עם רצונם של האנשים שהשר רואה אותם כנציגיו של אותו ציבור.


חילוט ערבון (תיקון התשכ"ט)

    70א.   רשימת מועמדים שהוגשה על-ידי קבוצת בוחרים ולא קיבלה מנדט אחד לפחות, יחולט לקופת המועצה הערבון שניתן עם הגשתה.


פרסום תוצאות הבחירות [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    71.    (א)   מיד לאחר עריכת הפרוטוקול לפי סעיף 66 ימסור מנהל הבחירות לפרסום ברשומות הודעה על תוצאות הבחירות שתפרט -

        (1)   את כינוייהן ואותיותיהן של רשימות המועמדים שאושרו ואת ההתקשרויות בין רשימות המועמדים;

        (2)   את המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית;

        (3)   את המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות;

        (4)   את המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים;

        (5)   את מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים;

        (6)   את מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים;

        (7)   את שמות האנשים שנבחרו חברי המועצה מכל רשימת ורשימה.

    (א1)   ההודעה האמורה בסעיף קטן (א) תפורסם ברשומות בתוך 21 ימים מיום הבחירות; התקיימו בחירות חוזרות לראש רשות כאמור בסעיף 9(ב) לחוק בחירת ראש הרשות, תפורסם ההודעה בתוך 21 ימים מיום הבחירות החוזרות.

    (ב)   בכפוף להוראות סעיף 72 תהיה הודעה לפי סעיף זה ראיה חותכת לחלוקת המנדטים ולבחירת האנשים הנזכרים בהודעה.


החזרת ערבון [תיקונים: התשכ"ט, התשמ"ג (מס' 2)]

    71א.   ערבון שניתן עם הגשתה של רשימת-מועמדים ואין לחלטו לפי סעיף 70א, יוחזר לנותנו במועד שיקבע השר בתקנות.


ערעור בחירות [תיקונים: התשנ"ה (מס' 2), התשנ"ו (מס' 2), התשס"ג, התשס"ג (מס' 3)]

    72.    (א)   כל אדם שהיה זכאי לבחור למועצה פלונית רשאי להגיש ערעור לבית-המשפט לענינים מינהליים שבתחום שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית על תוצאות הבחירות לאותה מועצה בטענה -

        (1)   שהבחירות בכללן או בקלפי מסוימת לא התנהלו כחוק, או שחלוקת הקולות בין רשימות המועמדים לא היתה נכונה;

        (2)   שהמנדטים לא חולקו כחוק;

        (3)   שקולות שניתנו בעד רשימת מועמדים מסוימת הושגו שלא כחוק;

        (4)   שהצביעו בוחרים אשר שינו מענם כאמור בסעיף 85א;

    ובלבד שהליקוי שטוענים עליו לפי סעיף קטן זה עלול היה להשפיע על חלוקת המנדטים.

    (ב)   היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו זכאי גם הוא להגיש ערעור-בחירות כאמור בסעיף-קטן (א).

    (ג)   ערעור לפי סעיף זה יוגש תוך 14 יום מיום פרסום ההודעה על תוצאות הבחירות.

    (ד)   ועדת הבחירות, מנהל הבחירות וכל אדם שמערערים על בחירתו, יהיו משיבים בערעור-בחירות.

    (ה)   ערעור-בחירות ידון כערעור מינהלי לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים, בכפוף להוראות חוק זה, ולא ישולמו אגרות בית-משפט בקשר אליו.

    (ו)   ערעור-בחירות לא יעכב את המועצה הנבחרת מהיכנס לתפקידה.


פסק דין בערעור [תיקונים: התשכ"ט, התשל"ה, התשנ"ו (מס' 2), התשס"ג, התשס"ג (מס' 3)]

    73.    (א)   בית המשפט יפסוק בערעור-בחירות תוך שלושים יום מיום הגשתו, ופסק-דינו ניתן לערעור לבית המשפט העליון ברשות שופט של בית המשפט העליון, בשאלה משפטית. בקשת הרשות תוגש תוך 14 יום מיום מתן פסק-הדין.

    (א1)   נטען בערעור כי נעברה עבירה על סעיפים 85א או 88 וסבר בית המשפט כי אין ביכולתו לבחון את חומר הראיות, תוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א), רשאי הוא להעביר את החומר לחקירת המשטרה; עשה כן, רשאי הוא לפסוק בערעור תוך שנה מיום הגשתו.

    (ב)   בערעור-בחירות רשאי בית המשפט -

        (1)   לבטל את הבחירות בכלל או באזור-קלפי מסויים ולצוות על עריכתן שנית; אולם בית המשפט לא יבטל בחירות אלא אם נראה לו שהליקוי המשמש עילת לערעור עלול היה להשפיע על התוצאות;

        (2)   להכריז - מיד או אחרי עריכתן של הבחירות שנית - שפלוני לא נבחר חבר המועצה וכי אדם אחר נבחר.

    (ג)   פסק בית המשפט שהבחירות בטלות בכלל, יקויימו בחירות חדשות תוד שלושים יום מיום פסק-הדין, במועד שיקבע השר; עד לאחר הבחירות החדשות יתנהלו עניני הרשות המקומית על-ידי ועדה שתמונה על-ידי השר; דין ועדה כזאת והיושב-ראש שלה - כדין מועצה וראש רשות מקומית.

    (ד)   פסק בית המשפט שהבחירות באזור-קלפי מסויים בטלות, יקויימו בחירות חדשות באותו אזור-קלפי תוך שלושים יום מיום פסק הדין, במועד שיקבע השר; עד לאחר הבחירות החדשות כאמור תמשיך המועצה לכהן לפי ההרכב שפורסם בהתאם לסעיף 71.

    (ד1)   פנקס הבוחרים אשר ישמש בבחירות לפי סעיף זה יהיה פנקס הבוחרים אשר הוכן ונכנס לתוקף לקראת הבחירות שעל תוצאותיהן נסב הערעור שממנו ייגרעו הבוחרים שנפטרו.

    (ה)   מנהל הבחירות יפרסם ברשומות הודעה על כל שינוי בתוצאות הבחירות שעליו החליט בית המשפט בערעור-בחירות.


ביטול בחירות [תיקונים: התשנ"ח (מס' 2), התשס"ג, התשס"ג (מס' 3)]

    73א.   פסק בית המשפט, שלא בערעור כאמור בסעיף 73, כי הבחירות בכלל או באזור קלפי מסוים בטלות, יחולו הוראות אלה:

        (1)   פסק בית המשפט שהבחירות בטלות בכלל יקוימו בחירות חדשות בתוך 120 ימים מיום שפסק הדין היה לסופי, במועד שיקבע השר; עד לאחר הבחירות החדשות יתנהלו עניני הרשות המקומית על ידי ועדה שימנה השר לאחר שניתן פסק דין סופי; דין ועדה כזאת והיושב ראש שלה - כדין מועצה וראש רשות מקומית;

        (2)   פסק בית משפט שהבחירות באזור קלפי מסוים בטלות, יחולו הוראות סעיף 73(ד);

        (3)   למועד בחירות לפי סעיף זה יוכן פנקס בוחרים לפי הוראות חוק זה;

        (4)   מנהל הבחירות יפרסם ברשומות הודעה על תוצאות הבחירות החדשות.פרק ז': תעמולת הבחירות

 


איסור תהלוכות וכד' ביום הבחירות

    74.   משעה 7 בערב לפני יום הבחירות ובכל יום הבחירות לא תהיה בתחום הרשות המקומית שבה מתקיימות הבחירות תעמולת-בחירות על ידי אסיפות, תהלוכות, רמקולים או שידורים ברדיו.


תעמולת בחירות ע"י עובדי המדינה וחיילים [תיקון התשכ"ט (מס' 3)]

    75.    (א)   עובד המדינה, כולל עובד שירות התעסוקה, רשות הפיתוח וכן עובד של רשות מקומית, של הסוכנות היהודית, של הקרן הקיימת לישראל או של רשות השידור, אשר יש להם סמכות מינהלית, לרבות סמכות לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות בתחום רשות מקומית שבה מתקיימות בחירות.

    (ב)   מתקיימות הבחירות למועצה ביום שבו מתקיימות גם הבחירות לכנסת, לא יקחו חלק העובדים המפורטים בסעיף קטן (א) בתעמולת הבחירות בשום רשות מקומית.

    (ג)   חיילים בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל לפי חוק שירות בטחון, התשי"ט-1959 [נוסח משולב], או בשירות קבע של צבא-הגנה לישראל, לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות.

    (ד)   בית משפט שהרשיע אדם בשל עבירה על הוראת סעיפים קטנים (א) או (ב), יורה, בנוסף על כל עונש, על השעייתו מעבודתו או ממילוי תפקידו, ללא תשלום, עד ליום הבחירות; אין בהוראה זו כדי למנוע העמדת אותו אדם לדין משמעתי.


תעמולת בחירות על ידי חברי ועדת קלפי

    76.   חבר ועדת קלפי וממלא מקומו לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות ביום הבחירות בתחום אזור הקלפי שאליו נתמנו.


הגבלת שכר אולמות

    77.   לא ידרוש ולא יקבל אדם, בעד השכרה של אולם לשם אסיפות בחירות, שכר העולה על השכר הממוצע שקיבל בשנה שקדמה לשנת הבחירות בעד השכרת אותו אולם למטרות דומות.פרק ח': הוראות מיוחדות לבחירות בין חיילים

 


בחירות בקרב חיילים [תיקון התשמ"ג (מס' 2)]

    78.    (א)   חיילים בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל לפי חוק שירות בטחון, התשי"ט-1959 [נוסח משולב], או בשירות קבע של צבא-הגנה לישראל וכן הנמנים על חיל המשטרה או עם שירות בתי הסוהר (בפרק זה - חיילים), רשאים להצביע, בבחירות לכל המועצות כאמור בסעיף 4, בקלפיות מיוחדות לחיילים, שייקבעו על ידי השר לפי המלצת ראש המטה הכללי או בא-כוחו; מקומות הקלפי לחיילים יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע שר הפנים לפי המלצת ראש המטה הכללי או בא-כוחו.

    (ב)   חייל הרוצה להצביע בקלפי לחיילים אינו מרותק לקלפי מסויימת.


הוראות בדבר בחירות בקרב חיילים

    79.   שר הפנים יקבע, בהתייעצות עם שר הבטחון, הוראות בכל הנוגע לבחירות בקרב חיילים. הוראות אלה אינן טעונות פרסום ברשומות והן יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע שר הפנים בהתייעצות עם שר הבטחון.


הצבעה וועדות קלפי [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    80.    (א)   ההצבעה בקלפיות לחיילים תהיה בשעות שייקבעו בהוראות לפי סעיף 79.

    (ב)   בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום קלפי לחיילים זולת חברי ועדת הקלפי, נציג ראש המטה הכללי או בא-כוחו, בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה, שר הפנים או בא-כוחו, וחיילים הדרושים לדעת ועדת הקלפי, לשמירת הסדר.

    (ג)   לכל קלפי לחיילים תמונה ועדת קלפי בת שני חברים שהם חיילים בשירות חובה אשר דרגתם אינה גבוהה מדרגת סמל ראשון; החייל בעל הדרגה הגבוהה ביותר ישמש יושב ראש ועדת הקלפי; דרכי מינויים של חברי ועדות הקלפי ייקבעו בהוראות לפי סעיף 79.


הצבעה של חיילים [תיקונים: התשמ"ג (מס' 2), התשנ"ח (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

    81.    (א)   חייל הרוצה להצביע בקלפי לחיילים חייב לזהות את עצמו כאמור בסעיף 60 או בתעודה הצבאית האישית שלו הנושאת את תמונתו או בתעודת השוטר או תעודת הסוהר שלו.

    (ב)   חייל המצביע בקלפי לחיילים ישים את מעטפת ההצבעה שלו לתוך מעטפה שניה, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם המצביע, את מספר תעודת הזהות שלו, את שם הרשות המקומית המתאימה ופרטים אחרים שייקבעו בהוראות לפי סעיף 79.

    (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) רשאי שר הפנים, בהתייעצות עם שר הבטחון, לתת הוראות בדבר הזיהוי של חיילים הנמצאים באזורים שקבע לענין זה בהתייעצות כאמור ובדבר האמצעי שיעיד כי החייל הצביע; קביעת האזורים וההוראות האמורות יובאו לידיעת הנוגעים בדבר כפי שימצא שר הפנים לנכון, בהתייעצות כאמור; הן אינן טעונות פרסום ברשומות.


מיון מעטפות של חיילים וספירת הקולות [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    82.    (א)   מיון המעטפות של אלה שהצביעו בקלפיות לחיילים והעברתן לועדות הבחירות שליד הרשויות המקומיות המתאימות יהיו בהתאם להוראות לפי סעיף 79.

    (ב)   בהגיע מעטפות החיילים לוועדת הבחירות, תיגש הוועדה ללא דיחוי לבדיקתן, כדי לברר אם החיילים, ששמותיהם רשומים על המעטפות

    החיצוניות הם בעלי זכות לבחור למועצה ואם לא הצביעו בקלפיות האזרחיות.

    (ג)   עם סיום הבדיקה וגניזת המעטפות שנמצאו פסולות יופרדו מעטפות ההצבעה מן המעטפות החיצוניות הכשרות, ולא יוחל בספירת הקולות אלא לאחר גניזת המעטפות החיצוניות.

    (ד)   במעמד בדיקת המעטפות של חיילים ומנין הקולות לא יימצא אדם זולת אלה: חברי ועדת הבחירות, מנהל הבחירות, באי-כוח רשימות המועמדים או ממלאי-מקומם, השר או בא-כוחו ושוטרים הדרושים, לדעת ועדת הבחירות, לשמירת הסדר.


פרוטוקול [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    83.    (א)   ועדת הבחירות תנהל פרוטוקול, בטופס שייקבע בתקנות, על הבדיקה לפי סעיף 82 ועל מניין הקולות, ותמסור את הפרוטוקול ליד מנהל הבחירות.

    (ב)   כל חבר ועדת הבחירות ובא-כוח כל רשימת מועמדים או ממלא-מקומו יחתמו על הפרוטוקול; היו מהם שלא חתמו, לא ייפגם הפרוטוקול בשל כך.


סיכום מניין הקולות

    84.   בסיכום מנין הקולות לפי סעיף 65 יובאו בחשבון גם הקולות של חיילים, בהתאם לפרטים שבפרוטוקול לפי סעיף 83.


הצבעת עובדים מסוימים [תיקון התשנ"ח (מס' 2)]

    84א.   שר הפנים, בהתייעצות עם שר הבטחון, רשאי לתת הוראות בכל הנוגע לסדרי הצבעתם של:

        (1)   מי שנמצאים ביום הבחירות באזורים שנקבעו לענין פסקה זו על ידי שר הפנים, בהתייעצות כאמור, בתוך השטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל, והם עובדי צבא הגנה לישראל המועסקים באותם אזורים;

        (2)   עובדים אחרים הנמצאים ביום הבחירות באזורים שנקבעו לענין פסקה זו על ידי שר הפנים, בהתייעצות כאמור, מתוך השטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל;

    הוראות אלה יובאו לידיעת הנוגעים בדבר כפי שימצא לנכון שר הפנים בהתייעצות כאמור; הן אינן טעונות פרסום ברשומות.


הצבעת הנמצאים במשמורת הצבא [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    84א1. שר הפנים בהתייעצות עם שר הבטחון רשאי לתת הוראות, בין בתקנות ובין בדרך אחרת, בכל הנוגע לסדרי הצבעתם של מי שביום הבחירות נמצאים כדין במשמורת הצבא; ההוראות האמורות יובאו לידיעת

    הנוגעים בהן בדרך ששר הפנים יראה לנכון, בהתייעצות ובהסכמה כאמור; ההוראות האמורות אינן טעונות פרסום ברשומות.


הצבעה של שוטרים [תיקון התשמ"ג (מס' 2)]

    84ב.    (א)   לא יאוחר מ-45 יום לפני יום הבחירות ימציא שר המשטרה לשר רשימה שתפרט את שמו של כל שוטר הכלול בפנקס הבוחרים ואשר נראה לשר המשטרה שהוא עשוי להיות מוצב ביום הבחירות בתפקיד בישוב שרשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחומו כוללת את שמו אך מחוץ לאותו אזור קלפי, ושמחמת זאת יימנע ממנו להצביע בקלפי שבאותו אזור.

    (ב)   ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן (א) יצויינו, ליד שמו של כל שוטר, אזור הקלפי שרשימת הבוחרים שלו כוללת את שמו, הפרטים המתייחסים אליו כפי שהם רשומים באותה רשימת בוחרים, ומספרו האישי של השוטר במשטרה.

    (ג)   השר, או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם שר המשטרה, ימחק את השמות הכלולים ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן (א) מרשימות הבוחרים שבהן הם רשומים.

    (ד)   השר, או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם שר המשטרה, יוציא לכל שוטר אשר שמו נכלל ברשימה האמורה בסעיף קטן (א) והוצא מרשימת בוחרים כאמור בסעיף קטן (ג) תעודת-הצבעה-לשוטר שתכלול את מספר תעודת הזהות, את מספרו האישי במשטרה, ואת שם הרשות המקומית שבתחומה נמצא אזור הקלפי אשר מרשימת הבוחרים שלו נמחק שמו לפי סעיף קטן (ג); התעודה תימסר לשוטר שהיא נועדה לו, נגד קבלה בכתב, על ידי מי שמינה לכך השר באחד המקומות שקבע לכך השר בהתייעצות עם שר המשטרה.

    (ה)   שוטר שהוצאה לו תעודת-הצבעה-לשוטר רשאי להצביע בכל קלפי שבתחום אותה רשות מקומית, ובלבד שהופיע במדי שוטר והזדהה בתעודת זהות ובתעודת שוטר, ומשהצביע כאמור ימסור ליושב ראש ועדת הקלפי את תעודת-ההצבעה-לשוטר; יושב ראש ועדת הקלפי יחתום על התעודה ויצרף אותה לפרוטוקול ועדת הקלפי, והועדה תטביע את חותמה המעידה שהצביע לרשות המקומית.פרק ט': עבירות

 


זיוף של רשימות בוחרים [תיקון התשס"ג (מס' 3)]

    85.   המזייף רשימת בוחרים שנמסרה על-ידי השר למנהל הבחירות או שנמסרה על-ידי מנהל הבחירות לוועדת-קלפי, או המשנה או המשמיד רשימה כזאת שלא כדין, דינו - מאסר שבע שנים או קנס 10,000 לירות;

    נעברה העבירה על-ידי חבר של ועדת הבחירות, חבר ועדת-קלפי או על-ידי אדם הממונה על החזקת הרשימה או שמירתה או על קלפי, נציגי רשימות מועמדים כאמור בסעיף 28(ג), דינו - מאסר ארבע-עשרה שנה או קנס 10,000 לירות.


שינוי מען [תיקונים: התשנ"ו (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

    85א.    (א)   המודיע למרשם האוכלוסין על שינוי מענו לישוב שבו הוא אינו תושב, ביודעו שהודעת השינוי אינה נכונה וכתוצאה מההודעה התקיימו כל אלה:

        (1)   הוצא שמו מרשימת בוחרים שבה היה כלול;

        (2)   הוכנס שמו לרשימת בוחרים של אזור קלפי שבתחום הישוב שבו הוא אינו תושב;

        (3)   בבחירות שהתקיימו בתוך שנה לאחר שינוי מענו כאמור הצביע באותו יישוב מבלי שהוא תושב בו,

    דינו - מאסר 3 שנים או קנס.

    (ב)   לענין סעיף זה, אין נפקה מינה אם שינוי המען נגרם על דרך בקשה או ערר לפי סעיפים 40 או 41 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, או על דרך הודעה לפי סעיף 17 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.


שימוש שלא כדין במידע פנקס (תיקון התשס"ג)

    85ב.   העושה שימוש במידע פנקס או המוסר מידע ממידע פנקס כהגדרתו בסעיף 16 שלא לצורכי התמודדות בבחירות או לצורכי קשר עם ציבור הבוחרים, דינו - מאסר שנתיים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.


הפרעת בחירות [תיקונים: התשכ"ט, התשל"ח, התשמ"ג (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

        86.    (א)    (1)   הגורם ביודעין להפרעה או להפסקה במהלך הסדיר של הבחירות או של ספירת הקולות;

        (2)   המכין או המפיץ פתקי-הצבעה שאינם בהתאם להוראות חוק זה;

        (3)   המפריע לבוחר בהצבעה או המונע אותו מלהצביע;

        (4)   המטפל בקלפי בלי רשות או המוציא קלפי מרשות הממונים עליה;

        (5)   המתערב בלי רשות בפתיחת הקלפי או בספירת הקולות;

        (6)   המשמיד, המלכלך, המעלים או הלוקח שלא כדין פתק-הצבעה המצוי בתא ההצבעה במקום הקלפי, באופן העשוי להפריע להצבעה;

        (7)   המשמיד, המעלים או הלוקח שלא כדין חומר-הצבעה שיש להעבירו למנהל הבחירות לפי סעיף 64;

        (8)   המשמיד מעטפת הצבעה מן המעטפות שהוצאו מן הקלפי לפני שנכללה בספירת הקולות;

        (9)   המשמיד פתק הצבעה מן הפתקים שהוצאו מן הקלפי לפני שנכלל בספירה או המטיל פגם ביודעין בפתק כאמור וגורם בכך לפסילתו.

    דינו - מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות.

    (ב)   נעברה עבירה לפי סעיף זה על-ידי חבר של ועדת הבחירות, נציג של רשימת מועמדים כאמור בסעיף 28(ג), משקיף כאמור בסעיף 34(ה), חבר ועדת-קלפי או על-ידי אדם הממונה על קלפי או על שמירת הסדר במקום הקלפי, דינו - מאסר חמש שנים או קנס 20,000 לירות.


נטישת חומר הצבעה (תיקון התשל"ח)

    87.   יושב-ראש ועדת-קלפי הנוטש, לאחר גמר ספירת הקולות, את פרוטוקול ההצבעה ואת חומר ההצבעה האמורים בסעיף 64, דינו - מאסר חמש שנים או קנס 20,000 לירות.


שחיתות ואיום (תיקונים: התשל"ח, התש"ס)

      88.    (1)   הנותן או המציע שוחד על מנת להשפיע על בוחר להצביע או להימנע מהצביע בכלל או בעד רשימת-מועמדים מסויימת;

      (2)   המקבל או המסכים לקבל שוחד, לעצמו או לאדם אחר, אם הבוחר יצביע או יימנע מהצביע בכלל או בעד רשימת-מועמדים מסויימת;

      (3)   המאיים על בוחר בגרימת נזק, לו או לאדם אחר, אם הבוחר יצביע או יימנע מהצביע בכלל או בעד רשימת-מועמדים מסויימת;

      (4)   המבטיח לבוחר עבודה, אם יצביע או יימנע מהצביע בעד רשימת-מועמדים מסויימת;

      (5)   המפטר או המאיים לפטר אדם מעבודה או המונע או המאיים למנוע ממנו לקבל עבודה כדי שיצביע או לא יצביע או משום שהצביע או לא הצביע בעד רשימת-מועמדים מסויימת או משום שנמנע או לא נמנע מהצבעה, או כדי שיימנע או לא יימנע או משום שנמנע או לא נמנע מתעמולת-בחירות, בכלל או בעד רשימת-מועמדים מסויימת;

      (6)   המשדל אדם להצביע או להימנע מלהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסוימת, בדרך של השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר,

        התרת נדר, הבטחה להעניק ברכה, או מתן קמיע; לענין זה, "קמיע" - לרבות כל חפץ שבעיני חלק מהציבור יש ביכולתו להיטיב או להרע עמו,

    דינו - מאסר חמש שנים או קנס 20,000 לירות.


דרכי שוחד

    89.   אין נפקא מינה בשוחד -

      (1)   אם היה כסף, שווה-כסף, שירות או טובת-הנאה אחרת, למעט הובלת הבוחר בכלי-רכב אל מקום הקלפי וממנו לצורך הצבעתו;

      (2)   אם היה בעד פעולה של הלוקח עצמו או בעד השפעתו על פעולת אדם אחר;

      (3)   אם ניתן מידי הנותן או באמצעות אדם אחר, אם ניתן לידי הלוקח או בשביל הלוקח לידי אדם אחר, אם ניתן מתחילה או בדיעבד, ואם הנהנה מן השוחד היה הלוקח או אדם אחר.


הצבעה שלא כחוק (תיקון התשל"ח)

      90.    (1)   המשתמש לזהותו בפני ועדת הקלפי בפנקס-זיהוי או בתעודת-זהות שאינם שלו, או בתעודה שבה נעשה רישום או שינוי שלא כדין העשויים להשפיע על זיהויו ולא הוכיח כי השימוש היה בתום-לב;

      (2)   המצביע יותר מפעם אחת, בין באותה קלפי ובין בקלפיות שונות;

      (3)   המטיל בכוונה לתוך הקלפי יותר ממעטפה אחת, בין שיש בה פתק-הצבעה ובין שהיא ריקה,

    דינו - מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות.


פרסום תוצאות בחירות בקרב חיילים (תיקון התשל"ח)

    91.   המפרסם תוצאות הבחירות בקרב חיילים, דינו - מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות.


הפקעת שכר אולמות (תיקון התשל"ח)

    92.   הדורש או המקבל שכר בעד אולם לאסיפות בניגוד להוראות סעיף 77, דינו - מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות.


עבירות אחרות [תיקונים: התשל"ח, התשנ"ח (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

      93.    (1)   המפריע למהלך הסדיר של אסיפת-תעמולה לבחירות לאחר המועד להגשת רשימות-מועמדים לפי סעיף 35(ח);

      (2)   המסיר, המשמיד או המלכלך מודעה בעניני בחירות מטעם מנהל-בחירות או ועדת-בחירות או מודעה שיש בה תעמולת-בחירות מטעם רשימת מועמדים שאושרה כדין, למעט מודעה שהודבקה בלי הסכמתו בביתו, בחנותו או במשרדו או שעבר זמנה;

      (3)   המשמיד או המעלים חומר-תעמולה לבחירות מטעם רשימת מועמדים שאושרה כדין, או המונע באופן אחר חומר כזה מלהגיע לתעודתו החוקית;

      (4)   המנהל ביום הבחירות תעמולת בחירות בכתב, בעל-פה או בצורה אחרת, במקום קלפי או במרחק של פחות מ-25 מטרים ממקום הקלפי או מהקיר החיצוני או הגדר החיצונית של המבנה שבו נמצא מקום הקלפי, הכל לפי הרחוק יותר;

      (5)   המפר הוראה מהוראות חוק זה שלא נזכרה בפרק זה,

    דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 1000 לירות.


סמכות וכו'

    94.    (א)   הסמכות לדון בעבירות לפי פרק זה ולהטיל את הענשים הקבועים בו תהיה בידי בתי-משפט השלום.

    (ב)   לגבי עבירות לפי פרק זה לא יהיה היועץ המשפטי לממשלה רשאי לצוות על הפסקת הדיון.פרק י': הוראות שונות

 


שמירת מסמכים [תיקונים: התשנ"ג (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

    95.   משנגמר סיכום מנין הקולות, ימיין מנהל הבחירות את המסמכים הנוגעים לבחירות לסוגיהם וישמרם - כל סוג בצרור לחוד - במקום בטוח עד לאחר תום המועד להגשת ערעורי בחירות, ואם הוגשו ערעורי בחירות - עד לאחר מתן פסקי-הדין בהם; אחרי המועדים האמורים ידאג להשמדתם של הצרורות, אם לא נצטווה על-ידי בית-משפט מוסמך לנהוג באופן אחר; ואולם את רשימות המועמדים ימסור למזכיר המועצה ללא החתימות של קבוצות הבוחרים כאמור בסעיף 35(ג), אם היו כאלה; כן ימסור מנהל הבחירות למזכיר המועצה את ההודעה בכתב בדבר צירוף סיעות וארגונים כאמור בסעיף 125א(ד) לפקודת העיריות, אם היתה כזו; מזכיר המועצה ישמור את רשימות המועמדים ואת ההודעות האמורות עד לבחירות הבאות.


עיון במסמכים [תיקונים: התשנ"ח (מס' 2), התשס"ג (מס' 3)]

    96.   כל המעוניין זכאי לעיין בנוכחות מנהל הבחירות במסמכים הנוגעים לבחירות וכן זכאי לקבל, תמורת תשלום, צילומים מאותם מסמכים.


עיון בפתקי הצבעה [תיקון התשנ"ח (מס' 2)]

    96א.    (א)   עיון בפתקי הצבעה לא יורשה אלא בצו של בית המשפט המחוזי.

    (ב)   צו כאמור בסעיף קטן (א) יינתן על יסוד בקשה, הנתמכת בתצהיר, כאמור בסעיף קטן (ג), של אדם המעוניין בהגשת ערעור על תוצאות הבחירות או בהגשת תביעה פלילית בקשר לבחירות.

    (ג)   בתצהיר יפרט המבקש -

        (1)   בפתקי הצבעה של אילו רשימות מועמדים הוא רוצה לעיין ובאילו קלפיות;

        (2)   מהם הליקויים אשר לדעתו נפלו בפתקי ההצבעה שבהם הוא מבקש לעיין והיקף הליקויים;

        (3)   מהן הראיות למידע שבידו על הליקויים לכאורה והיקפם.

    (ד)   בית המשפט ייתן צו לעיון בפתקים אם מצא שקיימות ראיות לכאורה לליקוי כנטען בתצהיר וכי היקפו של ליקוי זה היה עלול להשפיע על חלוקת המנדטים.

    (ה)   בצו כאמור יקבע בית המשפט בפתקים של אילו רשימות ואילו קלפיות המבקש זכאי לעיין.


ימי מנוחה

    97.   חל מועד מהמועדים הנקובים בחוק זה באחד מימי המנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, יידחה המועד ליום חול הראשון שאחרי אותו יום.


הוראות לענין קיום הבחירות (תיקון התשס"ג)

    97א.   אי הצבת תמרור כאמור בסעיף 31א(ד) לא ימנע את קיום הבחירות ולא יהווה עילת ערעור על תוצאות הבחירות לפי סעיף 72.


תיקון פקודת העיריות

    98.   בפקודת העיריות -

      (1)   בסעיף 1, במקום ההגדרה "היום הקובע" יבוא:

        "היום הקובע" - כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965;

      (2)   סעיפים 18, 20 עד 23 - בטלים;

      (3)   במקום סעיף 24 יבוא:

"כניסה לתפקיד

24.  המועצה תיכנס לתפקידה למחרת יום פרסום ההודעה לפי סעיף 71 או סעיף 46 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, ותקיים את ישיבתה הראשונה תוך ארבעה-עשר יום מאותו יום;"

 

      (4)   הפרק החמישי, פרט לסעיף 35(ג), והפרק הששי - בטלים.www.kurislaw.com


הוראות מעבר

    99.   הבחירות הבאות לכל המועצות שלאחר קבלת חוק זה בכנסת יקויימו ביום שבו יקויימו הבחירות לכנסת הששית; אולם הוראה זו לא תתפרש כאילו היא באה לגרוע מכל סמכות שהוענקה בחוק לקבוע לרשות מקומית פלונית מועד בחירות אחר במקום המועד האמור.


ביצוע ותקנות [תיקון התשנ"ח (מס' 2)]

    100.   שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, וכן בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים, בכל ענין הנוגע לשמירת הסדר ולמניעת הפרעה לבוחרים, פגיעה בהליכי הצבעה תקינים ושיבוש הליכי הבחירות, במבנה שבו נמצא מקום קלפי.


תקנות סדרי דין בענין עתירות מינהליות וערעורים (תיקון התשס"ג)

    100א.   שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין בכל הנוגע לעתירות מינהליות ולערעורים לפי חוק זה; הותקנו תקנות בענין עתירה מינהלית או ערעור מינהלי לפי סעיף זה, לא יחולו באותו ענין התקנות שהותקנו לפי חוק בתי משפט לענינים מינהליים.


תחילה

    101.   חוק זה תחילתו עם קבלתו בכנסת.

 

לוי אשכול

חיים משה שפירא

 

ראש הממשלה

שר הפנים

שניאור זלמן שזר

 

 

נשיא המדינה

 

 
 


 

1.   ס"ח 465, התשכ"ה (30.7.1965), עמ' 248.

תיקונים:   ס"ח 482, התשכ"ו (11.8.1966), עמ' 71;

  ס"ח 549, התשכ"ט (16.1.1969), עמ' 36;

  ס"ח 555, התשכ"ט (4.4.1969), עמ' 97 [התשכ"ט (מס' 2)];

  ס"ח 567, התשכ"ט (22.7.1969), עמ' 197 [התשכ"ט (מס' 3)];

  ס"ח 576, התש"ל (5.10.1969), עמ' 3;

  ס"ח 674, התשל"ג (28.12.1972), עמ' 22;

  ס"ח 699, התשל"ג (21.6.1973), עמ' 158 [התשל"ג (מס' 2)];

  ס"ח 707, התשל"ג (26.7.1973), עמ' 200 [התשל"ג (מס' 3)];

  ס"ח 711, התשל"ג (2.8.1973), עמ' 246 [התשל"ג (מס' 4)];

  ס"ח 778, התשל"ה (7.8.1975), עמ' 217;

  ס"ח 873, התשל"ח (9.11.1977), עמ' 14;

  ס"ח 1082, התשמ"ג (24.5.1983), עמ' 106;

  ס"ח 1089, התשמ"ג (4.8.1983), עמ' 140 [התשמ"ג (מס' 2)];

  ס"ח 1183, התשמ"ו (25.6.1986), עמ' 180;

  ס"ח 1262, התשמ"ח (27.7.1988), עמ' 251;

  ס"ח 1270, התשמ"ט (10.3.1989), עמ' 18;

  ס"ח 1322, התש"ן (5.7.1990), עמ' 162;

  ס"ח 1421, התשנ"ג (31.5.1993), עמ' 114;

  ס"ח 1427, התשנ"ג (22.7.1993), עמ' 135;

  ס"ח 1429, התשנ"ג (30.7.1993), עמ' 156 [התשנ"ג (מס' 2)];

  ס"ח 1429, התשנ"ג (30.7.1993), עמ' 157 [התשנ"ג (מס' 3)];

  ס"ח 1430, התשנ"ג (11.8.1993), עמ' 168;

  ס"ח 1436, התשנ"ד (28.10.1993), עמ' 6 (תיקון הוראת שעה שבס"ח 1430);

  ס"ח 1471, התשנ"ד (8.7.1994), עמ' 241 [התשנ"ד (מס' 2)];

  ס"ח 1505, התשנ"ה (15.2.1995), עמ' 127;

  ס"ח 1512, התשנ"ה (24.3.1995), עמ' 160 [התשנ"ה (מס' 2)];

  ס"ח 1557, התשנ"ו (19.1.1996), עמ' 44;

  ס"ח 1569, התשנ"ו (29.2.1996), עמ' 118 [התשנ"ו (מס' 2)];

  ס"ח 1580, התשנ"ו (21.3.1996), עמ' 226 [התשנ"ו (מס' 3)] (ת"ט בס"ח 1600, התשנ"ו, עמ' 387);

  ס"ח 1671, התשנ"ח (30.6.1998), עמ' 248;

  ס"ח 1676, התשנ"ח (22.7.1998), עמ' 270 [התשנ"ח (מס' 2)];

  ס"ח 1682, התשנ"ח (4.8.1998), עמ' 312, 313 ו-314 [התשנ"ח (מס' 3)] (שלושה תיקונים);

  ס"ח 1734, התש"ס (7.4.2000), עמ' 157;

  ס"ח 1746, התש"ס (21.7.2000), עמ' 239 [התש"ס (מס' 2)];

  ס"ח 1758, התשס"א (26.11.2000), עמ' 16;

  ס"ח 1872, התשס"ג (17.11.2002), עמ' 40;

  ס"ח 1887, התשס"ג (27.3.2003), עמ' 368 (התיקון מתייחס אך ורק לבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו ב-3.6.03, ועל כן לא שולב כאן. הנוסח המלא מפורסם באתר האינטרנט של הלכות www.halachot.co.il);

  ס"ח 1897, התשס"ג (5.8.2003), עמ' 517 [התשס"ג (מס' 2)];

  ס"ח 1902, התשס"ג (6.8.2003), עמ' 553 [התשס"ג (מס' 3)].

 

עורך דין נועם קוריס

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

 

 

דף הבית | פרופיל | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.