ִִ

בבית משפט השלום                                                                                           ת.א.

 

בתל אביב

 

 

 

 

התובעת:                       פאלווינטק מערכות  בע"מ ח.פ. 512988841

                                                               

באמצעות באי כוחו, עורכי הדין נועם

קוריס ו/או ליאת לרנר ו/או נועה מנור

ו/או אח'.

 

                                                מרח' מלצ'ט 1א', תל  אביב  65215

                                                ת.ד. 6210, תל אביב 61061       

                        טל': 077-7060058, פקס': 077-77060059

 

 

                                     - נ  ג  ד  - 

 

 

הנתבעים :              1.    ויזיוטרוניק בע"מ ח.פ. 512489972

מרח'    הולנד 41, חיפה

 

 

2.        לוי אלון ת.ז. 059082669

סלומון יעקב 8, חיפה

 

                                                     

                                               

                                               

מהות התביעה:              כספית, חוזית

           

סכום התביעה:              8,416 ₪                       

                                               

 

כתב תביעה בסדר דין מהיר

 

 

בית המשפט הנכבד יתבקש להורות לנתבעים לשלם לתובעת עבור מוצרי תקשורת שסופקו על ידה (להלן: "המוצרים") , ולגביהם לא שולם עד יום זה.

 

 

בית המשפט הנכבד יתבקש לקבוע כי השימוש באישיותה המשפטית הנפרדת של הנתבעת 1(להלן: "הנתבעת")  על ידי הנתבע 2 (להלן: "הנתבע") נועדה לסכל כוונתו של כל דין תוך ניסיון להונות ולקפח את התובעת.

 

 

בבואו לדון בהליך נגד הנתבעים,יתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי בנסיבות העניין צודק ונכון להרים את מסך ההתאגדות, ולייחס את חובות הנתבעת לנתבע, בשים לב לכך שהיה יסוד סביר להניח כי הנתבע ניהל את עסקי הנתבעת שלא לטובת הנתבעת,ותוך נטילת סיכונים בלתי סבירים.

 

 

הנתבע עשה שימוש במסכי הנתבעת על אף ידיעתו כי לנתבעת אין את היכולת לפרוע חובותיה ולא זו בלבד, כי אם, השימוש  של הנתבע בנתבעת נעשה במטרה מכוונת להונות את התובעת במטרה להפיק רווחים כלכלים, אישיים, בלבד.

                                   

הצדדים:

 

 

1.                 התובעת הינה חברה בע"מ הרשומה בישראל כדין המוכרת ומספקת מוצרי תקשורת, מרכזיות,טלפוניה לשוק העסקי והפרטי ,מקודדים לפתיחת דלת מתאמי אינטרקום טלפון. (להלן: "התובעת").

 

2.                 מר לוי אלון (להלן:"הנתבע") היה בכל הזמנים הרלוונטיים לעילת התביעה ה"רוח החיה" אצל הנתבעת וכן בעל השליטה ומנהלה של הנתבעת.   

 

3.                 מכוח היותו בעל השליטה ומנהלה של הנתבעת, הנתבע הזמין וקיבל מוצרי תקשורת רק בכדי לנסות להתחמק מהתשלום לתובעת, במטרה להונות ו/או לקפח את התובעת, ו/או לכל הפחות, תוך נטילת סיכונים בלתי סבירים .

 

מצ"ב דו"ח תמציתי רשם החברות מסומן נספח א'.

                                        

התשתית העובדתית:

 

 

4.                 בכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה זו, הזמין הנתבע אצל התובעת מוצרי תקשורת.

                                

            מצ"ב חשבוניות מס המפרטות ,בין היתר, את רשימת המוצרים אשר סופקו לנתבעת. מסומנים    נספח ב'  ומהווים חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה.

 

5.                 בכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה זו, הנתבע הציג מצגי שווא ורמאויות של ממש, תוך נטילת סיכונים בלתי סבירים.

          

6.                 התובעת סיפקה את כל הציוד שנתבקש ממנה על ידי הנתבע  ולשביעות רצונו.

          

7.                 על אף האמור, עד ליום זה טרם טרחו הנתבעים לשלם לתובעת בגין הציוד שסיפקה להם.

 

8.                 טרם פניית התובעת אל בית משפט נכבד זה, עשתה התובעת עוד ניסיון נוסף לגביית החוב, ללא צורך בפנייה לערכאות ובאמצעות מכתב מאת באי כוחה.

 

מצ"ב מכתב ההתראה מסומן נספח ג' ומהווה חלק בלתי נפרד מתביעה זו.

 

 

אחריות הנתבעים כולם ביחד ולחוד:

 

 

9.                 הנתבע רכש מהתובעת מוצרי תקשורת (להלן:"המוצרים") בשווי של אלפי שקלים תוך ידיעה של ממש כי אין באמצעות הנתבעת לשלם לתובעת בעבור המוצרים שנרכשו על ידו.

 

10.             הנתבע עשה כבשלו בנכסי הנתבעת, ופעל בדרכי רמייה בכדי לנסות ולהונות באמצעות מסכי הנתבעת את התובעת.

 

11.             הנתבע ניהל את עסקי הנתבעת שלא לטובת הנתבעת, תוך שימוש באישיותה המשפטית הנפרדת של הנתבעת, שנועדה לסכל כל דין, ובמקרה חריג זה, ומטעמים מיוחדים אלו, צודק ונכון להרים את מסך ההתאגדות בהליך נגד הנתבעת.

 

 

 

סוף דבר:

 

12.             בהתאם לאמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות לנתבעים לשלם לתובעת, ביחד וכל אחד לחוד, כדלקמן:

 

א.         תשלום בגין הזמנה וקבלת ציוד התקשורת מהתובעת בסכום של 6,245 ₪  (כולל מע"מ).

 

ב.         ריבית והצמדה בגין החוב עד להגשת תביעה זו בסך של  1,471 ₪.           

              מצ"ב תחשיב ריבית והצמדה מסומן נספח באות ד'.

 

ג.           שכר טרחת מכתב התראה מיום 25.2.07 בסך 700 ₪.

 

 

ובסך-הכל: 8,416 ₪.

                         

 

13.             תצהיר תמיכה בעובדות התובענה ותצהיר גילוי מסמכים מצורף לכתב התביעה ומהווה חלק בלתי נפרד מהימנו, נספח ה'    .

 

14.             לבית משפט נכבד זה, הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה זו, בשים לב לסכומה ולמקום עסקם של הנתבעים ו/או למקום יצירת ההתחייבות ו/או למקום בו הייתה אמורה להיות מקוימת ההתחייבות ו/או למקום בו התרחשו האירועים נשוא התביעה.

 

15.             אשר על כן, ועל יסוד האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות לנתבעים לשלם לתובעת, ביחד וכל אחד לחוד, סכום של 8,416 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל ממועד הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

 

כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים, ביחד וכל אחד לחוד, בהוצאות המשפט ובשכר טרחת עורכי הדין של התובעת, בצירוף מע"מ.

 

 

       נועם קוריס, עו"ד

 

        בא    כח   התובעת

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים

 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

 

 

דף הבית | פרופיל | תחומי עיסוק | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.