פסקי דין בנושא הרמת מסך סעיף 6 לחוק החברות

לשון הרע הגנת הפרטיות זכויות יוצרים עורכי דין עו"ד משרד עורך דין משרדים פרקליטים פרקליט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 51165/04

בפני: כב' השופט קליין מנחם

התובעת: א.סיניבר ושות' מהנדסים בע"מ

נגד

הנתבעים: 1 . אד-בר יועצים בע"מ
2. החברה לטיפול במי קולחין לאזור הגליל התחתון בע"מ
3 . אדלשטיין רפי

פסק דין

רקע

מונחת בפני תביעה כספית בסך 40,000 ₪.

חברת א. סיניבר ושות' מהנדסים בע"מ (להלן: "התובעת") הינה חברה פרטית אשר עוסקת בייצור ובשיפוץ משאבות. לטענתה, בסוף שנת 2003 התבקשה התובעת לשפץ משאבה בכפר כנא (להלן: "השיפוץ"). מי שביקש את השיפוץ היה, לטענת התובעת, חברת אד-בר יועצים בע"מ (להלן: "אד-בר"). מנהלה של אד-בר הוא מר רפי אדלשטיין (להלן: "רפי").
התובעת אכן ביצעה את השיפוץ והתשלום עבור עבודה זו היה 38,964 ₪. אולם, התשלום, אשר היה אמור להיפרע עד פברואר 2004, מעולם לא הועבר לידי התובעת. משפנתה התובעת לברר את מהות עיכוב התשלום נענתה בלך ושוב, עד שקיבלה תשובה מרפי לפיה חברה אחרת בשם החברה לטיפול במי קולחין לאזור הגליל התחתון בע"מ (להלן: "החברה לטיפול"), היא זו שהזמינה את השיפוץ ומשכך היא זו שחייבת בתשלום בפועל.
טענה התובעת כי מידע זה הוסתר ממנה במהלך כל ההתקשרות. לטענתה, אד-בר הייתה זו שהזמינה את השיפוץ. אליה נשלחה החשבונית, על שמה נרשמה ההזמנה ועוד. בנוסף לכך, גילתה התובעת כי גם אד-בר וגם החברה לטיפול ממוקמים באותם משרדים, במקום מגוריו של רפי ושהוא המנכ"ל של שתי החברות דנן. בנוסף לכך הוא גם הבעלים של חברת אד-בר. כמו כן, גילתה התובעת כי בעוד חב' אד-בר הינה חברה פעילה, הרי שהחברה לטיפול, אשר מומנה על ידי מספר רשויות מקומיות, הינה למעשה חדלת פירעון ונטולת נכסים כלשהם.
לשיטתה של התובעת, התנהלותו של רפי מהווה הטעייה ומעשה רמייה. משכך, ולאחר שניסיונותיה לגבות את החוב העלו חרס, נאלצה התובעת להגיש תביעה זו כנגד אד-בר, החברה לטיפול ורפי בעילה של הרמת מסך .
חב' אד-בר ורפי (להלן יחדיו: "הנתבעים") הגישו לבית המשפט כתב הגנה משותף. בו נטען כי התביעה כנגדם הוגשה בחוסר תום לב. הנתבעים הודו בכתב ההגנה כי שתי החברות פועלות ממען משותף אולם אין זה משנה את העובדה כי הנתבעים מעולם לא התקשרו עם התובעת ומשכך אינם חייבים לה את סכום התביעה. כמו כן הנתבעים לא התנהלו בצורה כלשהי אשר תצדיק הטלת אחריות עליהם בנוגע לחובותיה של החברה לטיפול.
תביעה זו הוגשה בהליך של 'סדר דין מהיר' ומשכך פסק הדין יהיה מנומק בתמציתיות כפי שנקבע בתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984.
דיון

בתאריך ה - 26/09/04 התקיים דיון בנוכחות נציגי התובעת והנתבעים. באותו מעמד ולאחר שלא הוגש כל כתב הגנה מטעם החברה לטיפול, ניתן כנגדה פסק דין בהעדר הגנה ולכן פסק דיני זה מתייחס לנתבעים 1 ו - 3 בלבד.
לדידי, לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, עברתי על המסמכים ושאר החומרים המצויים בתיק, מצאתי לנכון לקבל את התביעה והכל כפי שיפורט להלן. התובעת הוכיחה כי רפי פעל בזמנים הרלוונטיים ב "שני כובעים". ה"כובע" הראשון היה בתור מנכ"ל החברה לטיפול. חברה בעלת קשיים כלכליים עצומים נוכח הגרעונות האדירים של הרשויות המקומיות השולטות בחברה. ה"כובע" השני היה בתור הבעלים והמנהל של אד-בר, חברת ייעוץ וניהול סולוונטית. חברה אשר ניהלה, הלכה למעשה גם את החברה לטיפול. רפי, בתור המנהל של שתי החברות, תמרן, לטענת התובעת, ביניהן בכדי שיוכל לקבל את שירותיה של התובעת תוך הצגת חברת אד-בר כחברה חזקה ורצינית וכשהגיע מועד התשלום הציג את החברה לטיפול שאינה יכולה לכסות חלקיק מעלות השיפוץ.

לאחר שמיעת עדויות הצדדים ועיון במסמכים שהוגשו, אין לי אלא לקבל את טענות התובעת.

רישומה של אד-בר כמזמינה

התובעת, הנפיקה מספר מסמכים אשר כותרתם נושאת את שמה של אד-בר: הזמנת השיפוץ, הצעת מחיר השיפוץ וחשבונית השיפוץ. כולן ממוענות לאד-בר. העובדה כי הנתבעים לא ייחסו לעניין זה חשיבות, לא התריעו בעניין ולא ביקשו מהתובעת לתקן את שם המזמין או הלקוח לחברה לטיפול, הינו בלשון המעטה, תמוה. זאת במיוחד כאשר עם החשבונית ניתן לבצע קיזוז במע"מ. רפי, בתור מנהל אמור לדאוג לאינטרסים של החברה אותה הוא מנהל. אכן, אין כל הוראה בחוק האוסרת על ניהול יותר מחברה אחת, אולם במקרה הנוכחי, עולה בבירור כי היתה קיימת חפיפה בתפקידיו של רפי כמנהל שתי החברות. תשובותיו לעניין זה והעדים מטעמו לא הצליחו לשכנעני כי תפקד בתום לב כמנהל שתי החברות.
חלק מההגנה של הנתבעים הינו מכתב (לא חתום) שנשלח לתובעת וסומן כנספח ד' לתצהיר עדות ראשית של התובעת, על ידי חשב חברת אד-בר, בו טען בצורה "תמימה" ביותר - כארבעה חודשים לאחר שהונפקה החשבונית ע"ש הנתבעת - כי "לא ידועה לו" על הזמנת עבודה מהתובעת.
רפי טען כי היה מעביר החשבונית אוטומטית לידי דני. מר דני לור, העיד כי הוא לא היה מתעסק בנושא הכספי (פרוטוקול מ - 05.10.06 עמ' 9) ומעולם לא ראה את החשבונית ושהיא ממילא לא מענייניו (עמ' 10).
עדויות ההגנה

סבורני כי סתירה זו איננה היחידה בין כל עדויות ההגנה. עניין חוסנה הכלכלי של החברה לטיפול ברבעון האחרון של שנת 2003 גם אינו ברור לבית המשפט.
רפי הצהיר בתצהירו כי החברה לטיפול הייתה שרויה בקשיים תקציביים. בד בבד הצהיר כי למרות זאת, הרי שהחברה לטיפול עמדה בהתחייבויותיה הכספיות כלפי ספקים. אולם בעת שרפי העיד בפני , אמר כי אפילו הוא בעצמו לא קיבל את מלוא משכורתו מהחברה לטיפול בזמנים האמורים. במקום אחר טען כי לא זכר באם העובדים של החברה לטיפול קיבלו את משכורתם. דני, מאידך זכר היטב כיצד לא קיבל משכורות ואם היה מקבל אותן הרי שהן היו מתקבלות באיחור וזאת עוד בשנת 2003.
בנוסף, עדותו של דני, לא הייתה אחידה עם פרשת ההגנה ובמקומות שכן הייתה אחידות, נראתה עדותו ככבושה. דני התמיד בכל מהלך עדותו להצמיד לרפי שם תואר של החברה לטיפול - "בשם החברה", "כמנהל החברה" וכו'. אולם, לא הובהר בפני האם דני עבד בחברה לטיפול בתור עובד שטח או בתור סמנכ"ל. כיצד עליו לדעת כי רפי דיבר עם נציגי התובעת רק בכובעו כמנהל החברה לטיפול? האם הוא נכח בכל השיחות דנן? ראה ושמע את רפי אומר : "היי מדבר רפי מהחברה לטיפול..."? סבורני שהתשובה לכך שלילית.
כמו-כן, עדותו של מר עוזי כהן לא הוסיפה לאמינות גירסת ההגנה דבר. ניכר היה שהוא אינו זוכר פרטים מהותיים שנשאל עליהם.
החפיפה בין החברות

בין טענות התובעת נטען גם כי החפיפה בין אד-בר ובין החברה לטיפול הייתה כל כך גדולה, עד כי מדובר למעשה בהטעייתה על ידי רפי. עיון במסמכים שהוגשו על ידי התובעת ואף בהודאתם של הנתבעים בכתב הגנתם מעלה את התמונה הבאה: שתי החברות נוהלו באותם משרדים. לשתי החברות היו מספר טלפון ומספר פקס חופפים ורפי ניהל את שתיהם. לא זו אף זו, כתובת האי מייל של החברה לטיפול הינה בשם "ADBAR"
יתרה מזו, אד-בר הוצגה בפני כחברת ניהול שעצם עבודתה היה ניהולה של החברה לטיפול. הנתבעים טענו זאת בעצמם, בכדי לחסוך בעלויות העביר רפי את פעולות ניהול החברה לטיפול לתוך משרדי אד-בר.
לדעתי, מוטלת היתה על אד-בר ובמיוחד על רפי לשמור על הפרדה בין החברות, במיוחד בכל הנוגע להזמנת עבודות מקבלנים חיצוניים. כמה קל היה הדבר ביצירת כתובת אי מייל שונה לחברה לטיפול, קו טלפון ופקס נפרדים. פעולות אלו הן המינימום הנדרש בכדי שמצבים כגון דא לא יתרחשו.
לאור כל האמור לעיל הנני קובע כי התובעת אכן הוטעתה לחשוב כי אד-בר היא זו אשר הזמינה את עבודתה ומשכך מחוייבת בעלותה.
חוק החברות


בחוק החברות התשנ"ט - 1999 קיימים שני סעיפים רלוונטים למקרה דנן.

סעיף 6 לחוק החברות קובע כך -

"6. (א)(1) בית משפט רשאי לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה, אם מצא כי בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מאלה:
(א) באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה;"

הוכח כי רפי הונה את התובעת לחשוב כי אד-בר היא אכן המזמינה, וכשהגיע מועד התשלום הפנה אותה לחברה השנייה שהייתה תחת ניהולו, היא החברה לטיפול.
רפי השתמש באישיותה המשפטית של שתי החברות יחדיו. הוא השתמש באישיותה הסולוונטית של אד-בר בכדי לבצע את הזמנת העבודה למרות שידע כי בעת התשלום יפנה את התובעת לחברה לטיפול, חברה בקשיים עצומים ללא יכולת לשלם לספקים בגין סחורה או שירות שקיבלה.
בנוסף, ניתן להטיל את האחריות על רפי גם באמצעות סעיף 54 שקובע כך -

"54. (א) אין בייחוס פעולה או כוונה של אורגן, לחברה, כדי לגרוע מהאחריות האישית שיחידי האורגן היו נושאים בה אילולא אותו ייחוס."
רפי היה המנכ"ל של החברה לטיפול. טענותיו כי בעת ההזמנה של העבודה היו לחברה לטיפול כספים, לא הוכחה בפני. כמו כן, גם הכרטסת שהוצגה במהלך גילוי המסמכים של אד-בר אשר מציגה כביכול העברות כספים מהחברה לטיפול לאד-בר לוקה בחסר. הכרטסת מציגה את שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2003 אולם ללא כל פירוט מחודש ספטמבר והלאה שהיא התקופה בה הוזמנה העבודה מהתובעת.
הנתבעים ניסו להסתמך על נספח א' לתצהיר עדותו של רפי, המהווה מכתב מהחברה לטיפול לתובעת המאשר את ביצוע העבודה. בעת דיון ההוכחות היו הדיעות חלוקות לעניין קבלתו של המוצג, אולם מכיוון שעברה תקופה ארוכה מהגשת התצהיר ועד למועד הדיון, הראייה לא נפסלה. מאידך, משקלה קל ביותר ואין בה בכדי להפריך את שאר העדויות אשר הוצגו בפני ופורטו לעיל. לא הוסבר בפני מדוע היה צורך ב "חיפוש" מסמך זה שנה לאחר קרות האירוע.
סוף דבר

התביעה מתקבלת.

אני מחייב את הנתבעים אד-בר ומר רפי אדלשטיין במלוא סכום התביעה, צמוד ונושא ריבית מיום הגשתה ועד לתשלום בפועל.
כמו כן, הנתבעים ישאו בהוצאות התובעת וכן בסך של 3,600 ₪ + מע"מ בעבור שכ"ט עו"ד.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום

ניתן היום ח' בתשרי, תשס"ח (20/09/2007) בהעדר הצדדים.
תא 04 / 51165 א.סיניבר ושות' מהנדסים בע"מ נ' אד-בר יועצים בע"מ [פדאור (לא פורסם) 07 (29) 508], עמוד 1-3


פסיקה נוספת בנושא הרמת מסך : 950 949 948 947 946 945 944 943 942 941 940

פסיקה נוספת בלשון הרע : 1000 999 998 997 996 995 994 993 992 991 990

 

עורך דין - אינדקס חוקים - לשירות עורכי דין ולשירות הציבור


חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו

 

שון

עורך דין הוצאה לפועל עורך דין זכויות יוצרים עורך דין קניין רוחני עורך דין מקרקעין עורך דין נדל"ן עורכי דין הוצאה לפועל עורך דין גבייה עורך דין מיסים עורך דין מסים עורך דין דיני

 עבודה עורך דין ליטיגציה עורך דין פטנטים עורך דין סימני מסחר עורך דין מסחרי עורך דין חוזים עורך דין עתירות עורך דין מנהלי עורך דין ציבורי עו"ד עורך דין פלילי עורך דין בינלאומי עורך דין יוזמות עורך דין כלכלי עורך דין השקעות עורך דין תקשורת עורך דין בית משפט עורכי דין בתי משפט עורך דין נזיקיןעו"ד עורך דין רשלנות עורך דין תאונות דרכים עורך דין צווארן לבן עורך דין עסקאות עורך דין ארנונה עורך דין שיקים עורך דין ימאות עורך דין מושבים עורך דין חקלאות עורך דין תיירות עורך דין עובדים זרים עורך עו"עו"ד עו"ד ד דין היי טק עורכי דין אינטרנט עורך דין צווים זמניים עורכי דין צו זמני עורך דין עוולות מסחריות עורך דין לשון הרע עורך דין בג"צ עו"ד עורכי דין תכנון ובניה עורך דין הנפקות עורך דין משפחה עורכי דין גירושין עורך דין מזונות בתי משפט התנגדות חקירת יכולת איחוד תיקים עו"ד חובות גבייה גביה ערעור מחוזי ספר חוק סעיף סעיפים תקנה תקנות מדינה חבר כנסת שר ממשלה ראש שיער שרים עיתון עיתונות עיתוניםעו"ד מחר מכר עורך דין גירושין עורך דין עובדים זרים עורך דין הסכמים טפסים הוספת אתר רישום אתר עורך דין ליקויי בניה עורך דין קבלן אינדקס אתרים מחשבונים עו"ד משכנתא ביטוח לאומי תביעה בלעדיות עורך דין זכויות האדם עורך דין ביטוח

עובדות:
התובעת נקטה בהליכי תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים בתוכנות מתוצרתה כאשר הנתבעים, ללא הרשאה, העתיקו והפיצו עותקים של תוכנות התובעת MS-DOS בגרסאות שונות, ו- WINDOWS בגרסאות שונות. כמו כן התובעת טענה כי הנתבעים סיפקו לרוכשי התוכנה רשיון מזויף של התוכנות ולא צורפו דיסקטים מקוריים של התוכנות וספרות עזר מקורית של התובעת.
הנתבעים טענו כי שיווקו את התוכנות של התובעת על פי רשיון שנרכש בתמורה מלאה ממפיצים מורשים של התובעת, והכחישו כי הרשיונות היו מזויפים. לחלופין טענו הנתבעים כי הרשיונות נחזים להיות מקוריים, בהיותם דומים לרשיונות שמפיצה התובעת, והם נקנו על ידי הנתבעים מחברת מ.צ.מ. (כ- 200 רשיונות) בתום לב, ובתנאי תקנת השוק.

בית המשפט מצא כי:
1. העדויות והראיות מעידות כי הרשיונות נרכשו על ידי הנתבעת בדרך מפוקפקת, שהיתה ברורה לכל הצדדים, וכי כל הצדדים לעיסקה היו ערים להיותם של הרשיונות פיקטיביים ובכל זאת בחרו ``לעצום עיניים``.

2. הרשיונות שנתפסו אצל הנתבעת היו מסוגים שאינם מופצים כלל על ידי התובעת והם שונים בצורתם ובתוכנם מן הרשיונות המקוריים.

3. ללא כל קשר לכך שהרשיונות מזויפים, עצם הפעולה של העתקת תוכנות התובעת בידי הנתבעת, ושיווק התוכנות המועתקות ללקוחות הנתבעת, מהווה הפרת זכות היוצרים של התובעת בתוכנות.
 
4. ``תקנת השוק`` אינה חלה על נכס המפר זכות יוצרים. לו היתה תקנת השוק חלה המשמעות כי אדם שרכש מוצרים המפרים פטנט, מדגם או זכות יוצרים, יוכל להמשיך ולהפיצם לאחרים, מכח ``תקנת השוק``. אך זה בפירוש אינו מצב דברים מבחינה משפטית.

5. אדם שרכש מוצר המפר זכות יוצרים, איננו יכול להמשיך ולהחזיק בו מכח ``תקנת השוק``, כיוון שבעל זכות היוצרים רשאי ליטול ממנו את הנכס המפר, אשר נחשב על פי הדין כרכושו של בעל זכות היוצרים
.בית-המשפט העליון פסק -א. (1) בשותפות המתייחסת למכלול נכסים, זכויות וחובות, אין שותף רשאי לדרוש חלוקת נכס אחד בלבד, אלא הוא רשאי לדרוש לפרק את השותפות ולקבל חלקו ביתרת הרכוש ארי תשלום חובות השותפות.(2) אין לחלק נכס אחד מתוך מכלול השותפות.(3) בחשבון הרכוש המשותף של בני-זוג, יובאו גם חובות כלליים ולאו דוקא הקשורים לנכס מסויים.(4) במקרה של שותפות כללית בנכסים אין לדרוש מאת אחד מבני-הזוג יותר מאשר להוכיח כי הוא חייב כספים ומהו סכום החוב, ואין לדרוש ממנו הוכחה מה מקור החוב.ב. (1) כפועל יוצא מהחזקה בדבר שותפות כללית בנכסים, קיימת חזקה בדבר אחריות משותפת לחובות שנעשו בדרך הרגילה על-ידי אחד מבני-הזוג בתקופת קיומה של השותפות.(2) כשנוצר קרע בין בני-הזוג, וכתוצאה מזה חדל להתקיים המצב של שיתוף והחזקה על רכוש משותף נסתרת, משתנה המצב גם לגבי החובות הנעשים מאז ואילך על-ידי כל אחד מבני-הזוג

 

הפוך לעמוד הבית

הוסף למועדפים

אינדקס טפסים ופסקי דין

צור קשר

פנייה במייל

מעורבות חברתית

שכר טירחה מינימלי

                              

גיורא מאור עפולה אלכס כהן תל אביב איתן עורכי דין תאונות דרכים פיצוי נזיקין נזקי גוף פיצויים

עורך דין הוצאה לפועל עורך דין זכויות יוצרים עורך דין קניין רוחני עורך דין מקרקעין עורך דין נדל"ן עורכי דין הוצאה לפועל עורך דין גבייה עורך דין מיסים עורך דין מסים עורך דין דיני

כמות מבקרים באתר :

Hit Counter

kurislaw עורך דין

עורך דין זכויות יוצרים עורך דין הוצאה לפועל עורך דין עורך דין לוחמני

 

ין ביעורך דין מיסים עורך דין זכויות יוצרים עורכי דין גבייה עורכי דין הוצאה לפועל עורכי דין מזונות עורכי דין תאונות דרכים עורכי דין משרד עריכת די

דף הבית | קישורים | קריירה| מפת האתר
עורכי דין נוספים | English | עורכי הדין | צור קשר
קישורים שימושיים-    | ChefMoz | MusicMoz  | Open-Site |  אינדקס חוקים
Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.