חזרה לדף הבית

                                           

 

 

 

 

שכר טירחה מינימלי

כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס - 2000

 gurl shi gurfh shi ,chgv cd"m gurl shi vumtv kpugk bugo eurhx

                                                                                         לקבלת ייעוץ משפטי

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 81 ו 109- לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א 1961- (להלן - החוק), מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:
1. הגדרות
  בכללים אלה -
  "ישיבה נוספת" - כל ישיבה שלאחר שתי הישיבות הראשונות, זולת אם נאמר אחרת בכללים אלה;
  "התעריף" - התעריף הנתון בתוספת;
  "שכר" - תמורה לשירות של עורך דין בכסף;
  "שכר מינימלי מומלץ" או "שכר מינימלי" - השכר הנקוב בתעריף, בצירוף סכום השווה למס ערך מוסף המגיע בעד מתן השירות בענין הנדון;
  "תביעה" - לרבות הגנה, התנגדות לתביעה או כל בקשה אחרת;
  "מס ערך מוסף" - כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1976- 2.
2. תעריף מינימלי מומלץ
  התעריף כאמור בסעיף 81 לחוק הוא בבחינת המלצה לחברי הלשכה שאינה מחייבת.
3. הצמדה
  (א) אם יתברר ממדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני 1 באוקטובר, 1 בינואר, 1 באפריל או 1 ביולי של כל שנה (להלן - המדד החדש), כי המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש יוני 1999 שפורסם ביום 15 ביולי 1999 (להלן - המדד היסודי), יבוא במקום כל סכום שנקבע בתעריף, סכום מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
  (ב) הצמדת התעריף לא תחול על שכר שנקבע כאחוז מסכום קבוע.
  (ג) כל סכום כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לסכום שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים והקרוב ביותר לסכום המוגדל.
  (ד) המועצה הארצית תפרסם ברשומות את המקדם שבו יש להכפיל את הסכומים הנקובים בתעריף, כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן כאמור בסעיף קטן (א), ואחת לשנה את נוסח התוספת המעודכנת בשלמותה.
     
4. ביטול
  כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי), התשל"ז 1997- 3 - בטלים.
   
5. תחילה
  תחילתו של פרט 9.א.(2)(ב) ו -ב.(2)(ב) בתוספת, 30 ימים מיום פרסומם של כללים אלה.

 

_______________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178 ; התשנ"ג, עמ' 20.

2  ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

3  ק"ת התשל"ז, עמ' 1709.

 

בתוקף מיום 5.1.06

הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ

לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס - 2000

בהתאם לסעיף 3 לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס- 2000[1], (להלן הכללים), ניתנת בזה הודעה בדבר המקדם שבו יש להגדיל כל סכום קבוע המופיע בתעריף המינימלי המומלץ.

 

התוספת שבה יש להגדיל את הסכומים הקבועים בתעריף שבתוספת לכללים היא 11.9% (על פי המקדם 1.119); והיא לא תחול על שכר שנקבע כאחוז מסכום קבוע, ולפיכך נוסח התוספת לכללים כמפורט להלן:

 

תוספת

 (סעיף 1)

    השירות   השכר המינימלי המומלץ (באחוזים או בשקלים חדשים)
1. תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם (כולל בית משפט שלום, בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים)    
  א. תביעות כספיות בשקלים חדשים (להלן ש"ח)    
    (1) עד 21,880 ש"ח   15% מסכום התביעה ולא פחות מ-680 ש"ח
    (2) עולה על 21,880 ש"ח ואינה עולה על 88,930 ש"ח   10% מסכום התביעה אך לא פחות מ-3,290 ש"ח
    (3) עולה על 88,930 ש"ח   10% מ-88,930 ש"ח ועוד 4% מיתרת סכום התביעה
    (4) עולה על 873,860 ש"ח   בהתאם למוסכם בין עורך הדין והלקוח, אך לא פחות מ-40,940 ש"ח
  ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור   540 ש"ח
2. תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט. (בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975[2]    
  א. תביעות    
    (1) עד 137,730 ש"ח   15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גימלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי
    (2) עולה על 137,730 ש"ח ואינו עולה על 334,320 ₪   12.5% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גימלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי
    (3) עולה על 334,320 ש"ח   10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גימלה שמשלם המוסד לביטוח לאומי
  ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור   540 ש"ח
3. בבית משפט השלום, בבית משפט מקומי, בבית משפט לתעבורה, בבית משפט למשפחה ובטריבונלים אחרים    

 

    השירות   השכר המינימלי המומלץ (באחוזים או בשקלים חדשים)
  א. עניינים אזרחיים:    
    (1) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי דלא ניידי, לפי שווי הנכס כשהוא פנוי   2% מערך הנכס ולא פחות מ-4,440 ש"ח
    (2) תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין - לפי שווי המקרקעין כשהם פנויים   3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין לפי שוויים ולא פחות מ-4,440 ש"ח
    (3) תביעה לפסק דין הצהרתי, לצו מניעה או צו עשה   כמו תביעה כספית
    (4) תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף   4,440 ש"ח
    (5) תביעה לקצבה חודשית   כמו תביעה כספית, כאשר סכום התביעה לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)
    (6) בקשות לצווים זמניים   1,520 ש"ח
    (7) בקשות ביניים אחרות   530 ש"ח
    (8) בקשה לקביעת גיל *   530 ש"ח
    (9) ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל   530 ש"ח
  ב. עניינים פליליים:    
    (1) אישום בחטא   950 ש"ח
    (2) אישום בעוון או בעבירה אחרת   1,320 ש"ח
    (3) אישום בעבירה של גרימת מוות   4,440 ש"ח
    (4) טיעון לעונש בלבד   2,220 ש"ח
    (5) שחרור בערבות   530 ש"ח
    (6) ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל   360 ש"ח
4. בבית המשפט המחוזי:    
  א. ענינים אזרחיים:    
    (1) ערעור אזרחי   50% מהשכר שבערכאה הראשונה אך לא פחות מ-4,440 ש"ח
    (2) ישיבה נוספת   540 ש"ח
    (3) פסק של בורר -    
      (א) בקשה לאישור, בלי התנגדות   1/3 מהשכר בגין תביעה כספית אילו הוגשה בעניין נושא הפסק
      (ב) בקשה לאישור, בהתנגדות   2/3 מהשכר הנ"ל
      (ג) בקשה לביטול   2/3 מהשכר הנ"ל
        ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי   540 ש"ח
                 

 


 

 

 

 

השירות

 

השכר המינימלי המומלץ

(באחוזים או בשקלים חדשים)

 

 

(4)

בקשה לצו קיום צוואה, או לצו ירושה או מינוי מנהל עזבון, או בקשה משולבת של אלה**:

 

 

 

 

 

(א)

בלי התנגדות

 

1.5% מערך העזבון, אך לא פחות מ-3,020 ש"ח

 

 

 

(ב)

בהתנגדות

 

השכר הקבוע בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

 

 

 

(ג)

ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים לעיל

 

540 ש"ח

 

 

(5)

אפוטרופסות או אימוץ***:

 

 

 

 

 

(א)

בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס בלי התנגדות

 

3,020 ש"ח

 

 

 

(ב)

בקשה כאמור, בהתנגדות

 

השכר האמור בפסקת משנה (א), בתוספת 25%

 

 

 

(ג)

כל בקשה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962[3], או על פי חוק האימוץ, התשמ"א-1981[4]

 

1,520 ש"ח

 

 

 

 

ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל

 

540 ש"ח

 

 

(6)

 

מזונות***

 

כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל

הערה: סכום התביעה לצורך חישוב השכר הוא סכום המזונות הנפסק בתביעה לתקופה של שנה אחת

 

 

(7)

ערעור מס הכנסה - מסים ארנונות והיטלים לרבות עררים בפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט

 

7.5% מסכום המס השנוי במחלוקת אך לא פחות מ-1,250 ש"ח

 

 

(8)

פשיטת רגל, פירוק חברה

 

 

 

 

 

(א)

ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, למעט בהליכים נגד הנאמן או המפרק

 

4,440 ש"ח ועוד 7.5% מהסכום שנגבה

 

 

 

(ב)

ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש

 

4,440 ש"ח ועוד 2.5% מסכום תביעות החוב

 

 

 

(ג)

ישיבה נוספת בעניין זה

 

540 ש"ח

 

ב.

ענינים פליליים:

 

 

 

 

(1)

משפטים פליליים

 

2,640 ש"ח

 

 

 

 

 

השירות

 

השכר המינימלי המומלץ

(באחוזים או בשקלים חדשים)

 

 

(2)

ערעורים פליליים

 

 

 

 

 

(א)

ערעור על פסק הדין

 

1,390 ש"ח

 

 

 

(ב)

ערעור על גזר הדין בלבד

 

850 ש"ח

 

 

 

ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל

 

680 ש"ח

 

ג.

ענינים מינהליים:

 

 

 

(1)

עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים5.

 

6,300 ש"ח

 

(2)

ישיבה נוספת

 

540 ש"ח

5.

בבית המשפט העליון:

 

 

 

(1)

ערעור אזרחי

 

50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-5,900 ש"ח

 

(2)

ערעור פלילי

 

 

 

 

(א)

ערעור על פסק הדין

 

5,900 ש"ח

 

 

(ב)

ערעור על גזר הדין בלבד

 

2,940 ש"ח

 

 

(ג)

בקשה, למעט בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור

 

2,940 ש"ח

 

(3)

בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור

 

כמפורט בפסקה (2)(א) ו-(ב)

 

 

ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ"ל

 

1,160 ש"ח

 

(4)

בבית המשפט הגבוה לצדק –

 

 

 

 

(א)

בענין צו שחרור לפי סעיף 15(ד)(1) לחוק יסוד: השפיטה[6]

 

2,940 ש"ח

 

 

(ב)

בכל עניין אחר, למעט בעניין צו שחרור, כאמור בפסקת משנה (א)

 

8,400 ש"ח

6.

בבית הדין לעבודה:

 

 

 

(1)

תביעה כספית

 

כמו בתביעות כספיות בבתי משפט

 

(2)

תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף

 

כמו סעיף 3.א.(4)

 

(3)

ערעור לבית הדין הארצי

 

כמו ערעור לבית המשפט העליון

7.

בבית הדין לשכירות:

 

 

 

(1)

בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור דירת מגורים

 

360 ש"ח לדירה בת חדר אחד ועוד 180 ש"ח לכל חדר בדירה בת יותר מחדר אחד

 

(2)

בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק

 

סכום השווה לדמי שכירות של חודש אחד כנדרש בבקשת התשלום, אך לא פחות מ-360 ש"ח

 


 

 

 

 

השירות

 

השכר המינימלי המומלץ

(באחוזים או בשקלים חדשים)

 

(3)

בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב' פרק ה' לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972[7] או לדמי מפתח לפי חלק ג' לחוק האמור

 

כמפורט לגבי תביעות בעניינים אזרחיים לפי פסקה (1) או (2), הכל לפי העניין, אך לא פחות מ-460 ₪

 

 

ישיבה נוספת בענין מהעניינים המפורטים בפסקאות (1) עד (3)

 

350 ₪

8.

בבית דין רבני:

 

 

 

(1)

היתר נישואין בלי התנגדות

 

910 ₪

 

(2)

היתר נישואין שיש בו התנגדות

 

1,780 ₪

 

(3)

אישור נישואין

 

640 ₪

 

(4)

תביעה לשלום בית

 

910 ₪

 

(5)

סידור גט בהסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק)

 

910 ₪

 

(6)

תביעה לגט בלי הסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק)

 

2,240 ₪

 

(7)

החזקת ילדים בלי התנגדות

 

910 ₪

 

(8)

החזקת ילדים שיש בה התנגדות

 

2,110 ₪

 

(9)

עריכת חוזה בין הצדדים (לצורך הכללתו בפסק הגט)

 

כשכר עריכת חוזה בניכוי הסכומים שנתקבלו לפי פסקאות (5), (6), (7) או (8) לפי העניין, אך לא פחות מ-1,760 ₪

 

(10)

תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לענייני משפחה, או לרשם לענייני ירושה

 

השכר שנקבע לאותו עניין בסעיף 4

 

(11)

הקדשות

 

לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף 11(1) המתייחס לעריכת חוזים

 

(12)

אישור רווקות

 

700 ₪

 

(13)

הפרדה

 

כמפורט בפסקאות (5) או (6), לפי העניין

 

(14)

ערעורים

 

50% מהשכר הנקוב לפי העניינים לעיל בערכאה הראשונה, אך לא פחות מ-670 ₪

 

(15)

ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים בפסקאות (1) עד (14)

 

350 ₪

9.

הוצאה לפועל:

 

 

 

א.

ביצוע פסקי דין, מימוש משכונים ומשכנתאות

 

 

 

 

(1)

בעד הגשה לביצוע -

 

 

 

 

 

(א)

כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע הוא עד 222,290 ש"ח

 

5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות מ-310 ש"ח

 

 

 

(ב)

כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה על 222,290 ש"ח, אך אינו עולה על 444,670 ש"ח

 

4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות מ-11,070 ש"ח

 

 

 

 

 

השירות

 

השכר המינימלי המומלץ

(באחוזים או בשקלים חדשים)

 

 

 

(ג)

כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע עולה על 444,670 ש"ח

 

3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות מ-17,760 ש"ח

 

 

(2)

(א)

בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל

 

לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, יתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפסקה (1) שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר טרחה זה; לעניין זה;  "חוב פסוק" - החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות שכר הטרחה שהתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

 

 

 

(ב)

האמור בפסקת משנה (א), מותנה בכך שעורך הדין נקט בהליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

 

 

 

ב.

ביצוע שטרות -

 

 

 

 

(1)

בעד הגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל

 

כמו בתביעה כספית בבית המשפט, למעט בשניים אלה:

 

 

 

 

 

 

(1).

במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך של 360 ש"ח - יהיה השכר 110 ש"ח

 

 

 

 

 

(2).

במקרה שקרן השטרות לא עלתה על סך של 8,950 ש"ח - יהיה השכר 220 ש"ח

 

 

(2)

(א)

בעד ניהול תיק הוצאה לפועל

 

לא שילם החייב את הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, יתוסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים אלה:

 

 

 

 

 

(1)

היה החוב הפסוק עד 222,290 ש"ח

 

10% מהחוב הפסוק, אולם אם קרן השטרות בפתיחת התיק לא עלתה על סך 1,230 ש"ח יתוסף לשכר הטרחה סכום של 410 ש"ח

 

 

 

 

(2)

עלה החוב הפסוק על סך 222,290 ש"ח אך לא עלה על 445,550 ש"ח

 

8% מהחוב הפסוק, אך לא פחות מ-22,270 ש"ח

 

 

 

 

(3)

עלה החוב הפסוק על סך 445,550 ש"ח

 

6% מהחוב הפסוק, אך לא פחות מ-35,580 ש"ח

 

 

בפסקת משנה זו "החוב הפסוק" - החוב בתיק, למועד שבו חויב התיק בשכר הטרחה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות, שנתחייב בהם החייב ולרבות שכר הטרחה שהתוסף בפתיחת התיק לפי פסקה (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השירות

 

השכר המינימלי המומלץ

(באחוזים או בשקלים חדשים)

 

 

 

(ב)

האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה

 

 

 

ג.

הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי

 

מחצית שכר הטרחה כמפורט בסעיף קטן א(1)(א) עד (ג) לעיל, אך לא פחות מ-510 ש"ח

(סכום החוב הכולל לעניין חישוב שכר הטרחה, יהא שוויים של המקרקעין כשהם פנויים)

 

ד.

ביצוע פסק דין בענייני מזונות

 

שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף קטן א'(1)(א) עד (ג) לעיל, לפי הענין בגין כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו

10.

בוררות:

 

 

 

א.

שכר ייצוג בפני בורר

 

75% מהשכר בעניינים אזרחיים בבתי המשפט, אך לא פחות מ-760 ש"ח

 

ב.

שכר הבורר

 

760 ש"ח לישיבה, עד 3 שעות

11.

שירות מחוץ לבית המשפט:

 

 

 

(1)

עריכת חוזים:

 

 

 

 

(א)

שווי נושא החוזה אינו עולה על 66,890 ש"ח

 

2% מהשווי, אך לא פחות מ-560 ש"ח

 

 

(ב)

שווי נושא החוזה עולה על 66,890 ש"ח אך אינו עולה על 265,870 ש"ח

 

2% מ-66,890 הש"ח הראשונים; ועוד 1.5% מיתרת הסכום העולה על 66,890 ש"ח

 

 

(ג)

שווי נושא החוזה עולה על 265,870 ש"ח אך אינו עולה על 535,870 ש"ח

 

2% מ-66,890 הש"ח הראשונים; 1.5% מ-198,980 הש"ח הבאים; 1.25% מיתרת הסכום העולה על 265,870 ש"ח

 

 

(ד)

שווי נושא החוזה עולה על 535,870 ש"ח אך אינו עולה על 1,607,690 ש"ח

 

2% מ-66,890 הש"ח הראשונים; 1.5% מ-198,980 הש"ח הבאים; 1.25% מ-270,000 הש"ח הבאים;

1% מיתרת הסכום העולה על 535,870 ש"ח

 

 

(ה)

שווי נושא החוזה עולה על 1,607,690 ש"ח אך אינו עולה על 2,679,920 ש"ח

 

2% מ-66,890 הש"ח הראשונים; 1.5% מ-198,980 הש"ח הבאים; 1.25% מ-270,000 הש"ח הבאים;

1% מ-1,071,820 הש"ח לשאחריהם ועוד 0.75% מיתרת הסכום העולה על 1,607,690 ש"ח

 

 

(ו)

שווי נושא החוזה עולה על 2,679,920 ש"ח

 

לפי הסכם אך לא פחות מ-26,590 ש"ח

 

 

(ז)

שווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף

 

לפי הסכם אך לא פחות מ-960 ש"ח

 

(2)

חוזה שכירות:

 

 

 

 

(א)

לדירות מגורים

 

סכום השווה למחצית דמי השכירות לחודש לכל חוזה

 

 

(ב)

לבתי עסק

 

סכום השווה לדמי שכירות לחודש לכל חוזה

                       

 

 

 

 השירות

 

השכר המינימלי המומלץ (באחוזים או בשקלים חדשים)
  (3) עריכת צוואות:    
    (א) צוואה רגילה   1,520 ש"ח
    (ב) שתי צוואות הדדיות   2,230 ש"ח
    (ג) הפקדת צוואה, שנערכה על ידי אחר   750 ש"ח
  (4) התייעצות, חוות דעת, התראות והרשאות:    
    (א) התייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים   450 ש"ח
    (ב) התייעצות הכוללת בדיקת מסמכים   750 ש"ח
    (ג) חוות דעת בכתב   750 ש"ח
    (ד) כתיבת מכתב התראה   190 ש"ח
    (ה) הכנת תצהיר והחתמתו   360 ש"ח
    (ו) הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר   360 ש"ח
  (5) תאגידים:    
    (א) רישום חברה, אגודה שיתופית, עמותה (לפי תקנון מצוי)   1,540 ש"ח
    (ב) שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ"ל   770 ש"ח
    (ג) רישום שותפות בלי הסכם שותפות   770 ש"ח
    (ד) עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות   על פי פסקה(1) המתייחסת לעריכת חוזים, פחות 10%, בצירוף שכר טרחה לרישום, כאמור לעיל
  (6) פירוק תאגידים מרצון   2,940 ש"ח
  (7) עריכת שעבודים ורישום:    
    (א) עריכה ורישום   50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה על סכום דומה
    (ב) במקרה שעורך הדין גם ערך את חוזה ההלוואה   בעד הרישום - תוספת של 25% על מה שקיבל בעד עריכת החוזה
  (8) סימני מסחר:    
    (א) עריכת בקשה לרישום, בהעדר התנגדות   750 ש"ח
    (ב) עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום   750 ש"ח
    (ג) הופעה בפני הרשם במעמד צד אחד   750 ש"ח
    (ד) התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות   1,540 ש"ח
    (ה) ערעור בבית המשפט העליון   לפי סעיף 5
  (9) רישום מקרקעין (לא כולל עיסקאות שפסקה (10) חלה עליהן):    
    (א) ערך עורך הדין את החוזה בקשר לפעולה במקרקעין   לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום
    (ב) לא ערך עורך הדין את החוזה   השכר כמפורט בפסקאות משנה (ג) עד (ו) להלן
             

 


 

 

 

 

השירות

 

השכר המינימלי המומלץ (באחוזים או בשקלים חדשים)
    (ג) מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה:    
      (1) כששווי המקרקעין אינו עולה על 446,320 ש"ח   1% משווי המקרקרעין
      (2) כששווי המקרקעין עולה על 446,320 ש"ח   1% מ-446,320 ש"ח הראשונים של השווי ועוד 0.75% מסכום השווי העודף על 446,320 ש"ח
    (ד) משכנתא*:    
      (1) רישום משכנתא   0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתא אך לא פחות מ-700 ש"ח
      (2) העברת משכנתא   750 ש"ח
      (3) הפטר או ביטול משכנתא   750 ש"ח
    (ה) רישום הערת אזהרה:    
      (1) ערך עורך הדין את החוזה או טיפל ברישום המקרקעין   540 ש"ח
      (2) לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל ברישום המקרקעין   750 ש"ח
    (ו) חלוקה ופיצול   השכר על אותה פעולה כאילו היתה זו פעולת מכר באותם מקרקעין בתוספת 50% ממנו
    (ז) רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:    
      (1) הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה לבית המשפט כולל הבקשה או התביעה   השכר על אותה פעולה כאילו היתה פעולת מכר באותם מקרקעין
      (2) בלי פנייה או זיקה לבית המשפט   50% מהשכר המגיע כאילו זו פעולת מכר באותם מקרקעין
    (ח) רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה    
      (1) כאשר עורך הדין טיפל בהשגת צו   בלי תשלום נוסף
      (2) כאשר עורך הדין לא טיפל בהשגת הצו   1,540 ש"ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמה
                 

 

 

 

_________________

*  בכפוף לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהיעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין),  התש"ס-1999 (להלן - צו רישום זכויות), שפורסם בק"ת 6010 התש"ס, עמ' 157.


 

 


 

 

 

השירות

 

השכר המינימלי המומלץ (באחוזים או בשקלים חדשים)

 

(10)

רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן**:

 

 

 

 

(א)

בעד רישום פעולות מכר, מכר בלי תמורה, חליפין, מתנה, חכירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש והקבלן ישולם לעורך דינו של הקבלן

 

1% משווי הדירה הנקוב בחוזה

 

 

(ב)

טיפול ברוכשים נוספים בבית שרישומו כבית משותף מתעכב

 

0.25% ולא פחות מ-2,510 ש"ח

 

 

(ג)

בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפעולה לרישום הזכויות, ישולם לעורך דינו של הקונה

 

0.25% משווי הדירה הנקוב בחוזה

 

(11)

בתים משותפים:

 

 

 

 

(א)

בקשה או כתב התנגדות לבקשה -

 

 

 

 

 

(1)

בלי הופעה

 

950 ש"ח

 

 

 

(2)

בעד כל הופעה

 

540 ש"ח

 

 

(ב)

רישום בפנקס בתים משותפים כשאין פעולה זו קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס

 

440 ש"ח לחדר

 

(12)

מסים, ארנונות והיטלים (להוציא מס הכנסה), עריכת ערעור או ערר, כולל הופעה בפני ועדת ערר

 

7.5% מהסכום השנוי במחלוקת ולא פחות מ-700 ש"ח

               

                                                                                                                                                          

 

_________________

      ** בכפוף לצו רישום זכויות.

 

 

 

                                                                                                                            ________________________________

____________ ,  התשס"ו                                                                      ארנה לין          

                                                                                                                                                               

(_______________, 2005)                                                 יושבת ראש המועצה הארצית

                                                                                                                      של לשכת עורכי הדין


 

[1] י"פ התש"ס, עמ' 2558.

[2] ס"ח התשל"ה, עמ' 234.

* כיום בבית משפט לענייני משפחה

** כיום ברשם לענייני ירושה או בבית משפט לענייני משפחה לפי העניין.

*** כיום בבית משפט לענייני משפחה.

[3] ס"ח התשכ"ב, עמ' 120 .

 

[4]  ס"ח התשמ"א, עמ' 293.

 

 

5   ק" התשס"ה, עמ' 249.

[6] ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.

[7] ס"ח התשל"ב, עמ' 176.

 

 

חזרה לדף הבית

 

מאמרי משפט

דיני אינטרנט

עורך דין לעסקים

הוצאה לפועל

דיני עמותות

דיני חוזים א'

דיני חוזים ב'

דיני נזיקין

דיני עונשין

דוגמאות לסיכומים

 

 

 

דף הבית | קישורים | קריירה| מפת האתר |צור קשר|עורך דין | לשון הרע I זכויות יוצרים I הוצאה לפועל I אינטרנט I פלילי I רישוי עסקים I משפחה I גירושין I נדל"ן I מקרקעין I חוזים I נזיקין I נוטריון I פשיטת רגל I תאונות דרכים I עבודה  I פיצויים I פיטורין I צוואה I תביעה ייצוגית I בג"ץ I רשלנות I גביית חובות I הוצל"פ I הסכם ממון I עורכי דין I פורטל משפטיI  תקשורת I  קבלה Iדיני רשת | דף הבית | טפסים | הוצאה  | קישוריםIמאמרים | קריירה | Home | About us | Services | Hebrew | Links | Contact Us | English | עו"ד|עורכי דין |צור קשר|עורך דין