צור קשר

  חוק המחשבים, התשנ"ה - 1995

 תוכן עניינים

 פרק א' - הגדרות

1. הגדרות

 פרק ב' - עבירות מחשב

2. שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב

3. מידע כוזב או פלט כוזב

4. חדירה לחומר מחשב שלא כדין

5. חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת

6. נגיף מחשב

 פרק ג' - נזיקין

7. עוולה בנזיקין

8. נטל ההוכחה

9. פיצויים

 פרק ד' - תיקוני חקיקה:

סימן א' - דיני ראיות

 פרק ה' - תקנות

12. התקנת תקנות

13. תחילה

 פרק א' - הגדרות

1. הגדרות

 בחוק זה -

"חומר מחשב" - תוכנה או מידע;

"מחשב" - מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של

 נתונים, וציודו ההיקפי, לרבות מערכת מחשבים, אך למעט מחשב עזר;

"מחשב עזר" - מחשב המסוגל לבצע פעולות חישוב אריתמטיות בלבד ופעולות

 הכרוכות בביצוע פעולות כאמור;

"מידע" - נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, למעט תוכנה, המובעים בשפה

 קריאת מחשב, והמאוחסנים במחשב או באמצעי אחסון אחר, ובלבד שהנתונים,

 הסימנים, המושגים או ההוראות אינם מיועדים לשימוש במחשב עזר בלבד;

"פלט" - נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, המופקים, בכל דרך שהיא, על

 ידי מחשב;

"שפה קריאת מחשב" - צורת הבעה המתאימה למסירה, לפירוש או לעיבוד על ידי

 מחשב או מחשב עזר בלבד;

"תוכנה" - קבוצת הוראות המובעות בשפה קריאת מחשב, המסוגלת לגרום לתיפקוד

 של מחשב או לביצוע פעולה על ידי מחשב, והיא מגולמת, מוטבעת או מסומנת

 במכשיר או בחפץ, באמצעים אלקטרוניים, אלקטרומגנטיים, אלקטרוכימיים,

 אלקטרואופטיים או באמצעים אחרים, או שהיא טבועה או אחודה עם המחשב באופן

 כלשהו או שהיא נפרדת ממנו, והכל אם אינה מיועדת לשימוש במחשב עזר בלבד.

 פרק ב' - עבירות מחשב

2. שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב

 העושה שלא כדין אחת מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים:

 (1) משבש את פעולתו התקינה של מחשב או מפריע לשימוש בו;

 (2) מוחק חומר מחשב, גורם לשינוי בו, משבשו בכל דרך אחרת או מפריע לשימוש

 בו.

3. מידע כוזב או פלט כוזב

 (א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר חמש שנים:

 (1) מעביר לאחר או מאחסן במחשב מידע כוזב או עושה פעולה לגבי מידע כדי

 שתוצאתה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב;

 (2) כותב תוכנה, מעביר תוכנה לאחר או מאחסן תוכנה במחשב, כדי שתוצאת

 השימוש בה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב, או מפעיל מחשב תוך כדי שימוש

 בתוכנה כאמור.

 (ב) בסעיף זה, "מידע כוזב" ו"פלט כוזב" - מידע או פלט שיש בהם כדי

 להטעות, בהתאם למטרות השימוש בהם.

4. חדירה לחומר מחשב שלא כדין

 החודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו - מאסר שלוש שנים; לענין זה,

 "חדירה לחומר מחשב" - חדירה באמצעות התקשרות או התחברות עם מחשב, או

 על ידי הפעלתו, אך למעט חדירה לחומר מחשב שהיא האזנה לפי חוק האזנת סתר,

 התשל"ט - 1979.

5. חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת

 העושה מעשה האסור לפי סעיף 4 כדי לעבור עבירה על פי כל דין, למעט על פי

 חוק זה, דינו - מאסר חמש שנים.

6. נגיף מחשב

 (א) העורך תוכנה באופן שהוא מסגלה לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב

 בלתי מסויימים, כדי לגרום שלא כדין נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב,

 מסויימים או בלתי מסויימים, דינו - מאסר שלוש שנים.

 (ב) המעביר לאחר או המחדיר למחשב של אחר תוכנה אשר סוגלה לגרום נזק או

 שיבוש כאמור בסעיף קטן (א), כדי לגרום שלא כדין נזק או שיבוש

 כאמור, דינו - מאסר חמש שנים.

 פרק ג' - נזיקין

7. עוולה בנזיקין

 מעשה מן המעשים המנויים להלן הוא עוולה על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש),

 והוראותיה של פקודה זו יחולו עליו -

 (1) הפרעה שלא כדין לשימוש במחשב או בחומר מחשב, בכל דרך שהיא, לרבות על

 ידי גזילת דבר המגלם חומר מחשב;

 (2) מחיקת חומר מחשב, גרימת שינוי בו או שיבושו בכל דרך אחרת, שלא כדין.

8. נטל ההוכחה

 בתובענה שהוגשה לפי פרק זה, על הנתבע הראיה כי המעשה נעשה כדין.

9. פיצויים

 לא יינתן פיצוי בתובענה שעילתה בפרק זה, אלא אם כן הוכח כי הנזק נגרם עקב

 התרשלותו של הנתבע.

 פרק ד' - תיקוני חקיקה

 סימן א' - דיני ראיות

10. (שולב בפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א - 1971).

11. (שולב בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש),

 התשכ"ט - 1969) .

 פרק ה' - תקנות

12. התקנת תקנות

 שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט

 של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

13. תחילה

 תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

-----------------------------------------------------------

 (1) ס"ח תשנ"ה, 366.

 

עבור אל:

חוק איסור לשון הרע , התשכ"ה-1965

חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

חוק הערבות , התשכ"ז-1967

חוק השכירות והשאילה , התשל"א-1971

חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 1979

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-19651

חוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008

חוקים נוספים


                             עורך דין - אינדקס חוקים - לשירות עורכי דין ולשירות הציבור

 

 

דף הבית | פרופיל | קישורים | קריירה | English | צור קשר

Copyright © 2004 NOAM KURIS Law Offices and Mediation. All rights reserved.