BACK 

 

 

                                                                                                                                                                                                 המקליק

                                                                                                                                                                                                 .HAMACLIK

                      ובין: ____________ ת.ז. ______________  מרח' _____________ ישוב___________

 

       (להלן: "העובד")                                                                                        

                                                                        מצד שני;

 

הואיל:  והעובד חפץ להיות מועסק על ידי החברה והחברה חפצה להעסיק בשרותה את העובד, והכול על פי תנאי הסכם זה;

 

והואיל: והעובד מצהיר כי מבחינת מיומנותו, השכלתו וניסיונו, כשיר הוא לשמש בתפקיד (כהגדרת מונח זה להלן בהסכם זה) והוא מסכים להיות מועסק על ידי החברה תוך מאמץ לקדם את ענייניה של החברה בכפוף לה והתאם להנחיותיה;

 

והואיל:             והצדדים מבקשים להסדיר בהסכם זה באופן בלעדי את תנאי ההתקשרות ביניהם ואת ההסדרים שיחולו על עבודת העובד בחברה והואיל והסכם זה נערך כהסכם עבודה אישי וכהסכם מיוחד;

 

והואיל: והחברה אינה צד להסכם או להסדר קיבוצי כלשהו;

 

לפיכך הוצהר, הוצנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1.         מבוא

 

            1.1        המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

            1.2        הכותרות בהסכם זה ניתנו לצורך הנוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.

 

 

2.         ההתקשרות

 

            2.1        העובד יועסק במשרה מלאה של ________ (להלן ולעיל: "התפקיד"), אשר יהיה                                        כפוף ישירות למנהל הכללי שיתמנה על-ידי הדירקטוריון או לכל אדם אחר                                שימונה על-ידי הדירקטוריון לצורך זה ויבצע את הוראותיו, הנחיותיו                                   והחלטותיו, כפי שתתקבלנה מעת לעת.

 

            2.2        תחילת עבודתו של העובד בחברה הינה ביום _________.

 

            2.3        הסכם זה הינו הסכם אישי ומיוחד המסדיר באורח בלעדי את יחסי העבודה בין                 החברה לבין העובד, וקובע באופן בלעדי וממצה את תנאי העסקתו של העובד על           ידי החברה. לפיכך כל הסכם קיבוצי החל ו/או יחול על העובדים במקצוע                       ו/או בעיסוק דומה לזה של העובד אינו חל ולא יחול עליו, אלא אם צוין                          הדבר במפורש בהסכם.

 

            2.4        מבחינת מעמדו, אחריותו ותנאי העסקתו של העובד, ומכל בחינה אחרת, העובד                              נמנה על העובדים בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של                                                              אמון אישי, ועל העובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיהם אינם מאפשרים כל פיקוח                            על שעות העבודה והמנוחה שלהם כמשמעותם בחוק שעות העבודה והמנוחה,                                  תש"א – 1951, וכנובע מכך, לא יחולו על העסקתו ההגבלות הקבועות בחוק הנ"ל                        ובחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, לעניין שעות נוספות ואיסור שכר כולל.

 

            2.5        העובד לא יהיה זכאי לדרוש או לקבל, בין היתר, תשלום עבור שעות נוספות אשר                           יידרשו לפי צרכי החברה.

 

 

3.         התחייבות העובד

 

            העובד מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

 

            3.1        למלא אחר כל ההוראות הקשורות בעבודתו על פי הוראות הממונה עליו.

 

            3.2        להקדיש למילוי הנאות של התפקיד את מלוא הזמן, הרצון, הידע והמאמצים,         הניסיון והכישורים הדרושים לכך, לפעול בנאמנות ובמסירות, לשמור על הרכוש            וזכויותיה של החברה.

 

            3.3        למלא אחר כל הנהלים הנהוגים בחברה, ואלה המופיעים בתקנות ובנוהלי                                      העבודה של החברה כפי שיהיו בתוקף מעל לעת.

 

            3.4        בעת העברתו לתפקיד אחר או בגמר ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב העובד                               להעביר את תפקידו באופן מסודר למי שהחברה תמנה לכך ולהדריכו ככל שיהיה                                 נח

   

 

 

            3.5        כי אינו קשור בהווה, והוא מתחייב שלא להתקשר בעתיד, כל עוד הוא עובד                       בחברה, בהתחייבות כלשהן כלפי צדדים שלישיים שיש בהם משום ניגוד                                 אינטרסים עם עבודתו בחברה, או העלולים לפגוע במילוי התחייבויותיו לחברה                              בכל דרך שהיא.

 

4.         שכר ותנאי עבודה

 

 

                         מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2.4 לעיל, שבוע העבודה של העובד יהיה בן 5 ימים.

            4.2       משכורת

 

                        4.2.1     העובד יקבל משכורת ברוטו, בשקלים חדשים, בסך _______ ₪ בגין כל               חודש (להלן: "המשכורת").

 

                        4.2.2     לאחר סיום שישה חודשי העבודה הראשונים ("תקופת ניסיון"),                                        ובמידה  ותהיה החברה מרוצה מתפקודו של העובד, ישקלו הצדדים                                              להסכם זה את תנאי ההעסקה מחדש.

 

                        4.2.3     העובד יעבוד במשרה מלאה.

 

                        4.2.4     המשכורת תשולם לעובד אחת לחודש, לא יאוחר מן היום התשיעי בכל                              חודש במהלך תקופת העבודה, עבור החודש הקודם.

                                   

4.2.5         שכרו של העובד, כאמור בסעיף 4.2.1 לעיל, בלבד יובא בחשבון לצורך                                           זכויותיו על פי דין, ושום תוספת או הטבה אחרת מכל מין וסוג שהוא,                                            לא יחשבו כחלק מן המשכורת.

 

4.2.6         כפי שצוין לעיל, שכר זה ממצה את כל זכויות העובד בגין עבודתו, לרבות                                       תשלום עבור שעות עבודה נוספות או שעות עבודה מעבר למקובל.

 

4.3       חופשה שנתית, מחלה והבראה

 

                        4.3.1     העובד יהיה זכאי לחופשה שנתית בתשלום על פי חוק. החופשה תהיה                                            ניתנת לצבירה ולפדיון בהתאם לחוק חופשה שנתית.

 

                        4.3.2     מועד היציאה לחופשה יקבע על ידי העובד בתיאום עם החברה בהתחשב                                        עם צרכי החברה והעובד.

           

                        4.3.3    העובד זכאי לתשלום בגין ימי מחלה בהתאם לחוק.

 

                        4.3.4     העובד יהיה זכאי לדמי הבראה על פי צו הרחבה החל על המשק (מגזר                                           פרטי), כפי שיעודכן מעת לעת.

 

            4.4       קרן פנסיה / ביטוח מנהלים

 

                        4.4.1     העובד יהיה זכאי לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים אם ישלים שישה חודשי                                           עבודה ראשונים בחברה, בלי שניתנה במהלך אותה תקופה הודעת סיום                                         על ידי מי מהצדדים. עם השלמת התקופה כאמור, יבוצעו הפרשות                                           רטרואקטיביות בגין התקופה שמתחילת העסקה בפועל.

           

                        4.4.2    לקרן הפנסיה יופרשו הסכומים המפורטים להלן:

                                    8.33% מהמשכורת ברוטו עבור פיצויי פיטורים;

                                    5.00% מהמשכורת ברוטו כהפרשה לתגמולים, ובלבד שהעובד יפריש אף                                        הוא 5.00% ממשכורתו ברוטו למטרה זו, וחתימתו של הסכם זה מהווה                                    אישור לניכוי כאמור;

 

                        4.4.3     להסרת ספק, מובהר בזה כי מכל סכום שיהא העובד זכאי לקבל מן                                   החברה עבור פיצויי פיטורים, ינוכה/יקוזז מרכיב פיצויי הפיטורים מן                                                  הסכומים שנצברו לזכותו בקרן הפנסיה ובקופת לגמל. החברה תשלם                              לעובד את ההשלמה לסכום פיצויי הפיטורים על פי חוק פיצויי פיטורים,                                              תשכ"ג-1963.

 

4.5               קרן השתלמות

 

                        4.5.1     החברה תפריש מדי חודש בחודשו לקרן השתלמות שתנוהל על שם                        העובד ממשכורת הברוטו של העובד. למרות האמור לעיל, החברה לא                         תפריש לעובד כל סכום שיעלה על התקרה המוכרת על ידי רשויות המס,                     כפי שתיקרה זו תקבע בפעם לפעם על פי כל דין. תנאי להפרשה מאת                   החברה כאמור הוא כי העובד יפריש לקרן השתלמות 2.5% משכרו                        כאמור, חתימה על הסכם זה מהווה אישור העובד לניכוי כאמור בסעיף            זה.

 

                        4.5.2     העובד יהיה זכאי לקרן ההשתלמות רק אם ישלים שישה חודשי עבודה                                          ראשונים בחברה, בלי שניתנה במהלך אותה תקופת הודעת סיום על ידי                                         מי מהצדדים. עם השלמת התקופה כאמור, יבוצעו הפרשות                                                            רטרואקטיביות בגין התקופה שמתחילת העסקה בפועל.

 

 

5.         סיום וביטול ההסכם

 

5.1        הצדדים רשאים להודיע על רצונם להפסיק את ההתקשרות ואת תוקפו של                                                             הסכם זה מכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת על פי חוק. למען הסר ספק מובהר                              בזה, כי אין בסיום ההסכם כאמור לעיל משום הפרת הסכם זה, ואף אחד                              מהצדדים לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי או שיפוי כלשהו שעילתו סיום ההסכם על                        פי סעיף קטן זה. האמור לעיל לא יפגע בזכותו של העובד לקבל פיצויי פיטורין                     (למעט מקרים המפורטים בסעיף 5.4 להלן).

 

            5.2        למרות האמור לעיל, החברה רשאית שלא להעסיק את העובד בתקופת ההודעה                               המוקדמת ובלבד שתשלם לעובד את השכר המגיע לו בגין תקופת ההודעה                             המוקדמת (לא כולל תשלום בגין הטבות סוציאליות או מתן הטבות אחרות).                                 במקרה כזה, מיד עם קבלת ההודעה כי החברה איננה מעוניינת להעסיקו במהלך                        תקופת ההודעה המוקדמת, העובד יחזיר לחברה כל אמצעי שנמסר לעובד לצורך                            ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה, לרבות רכב, פלאפון, מחשב, כלי עבודה

                        וספרות, ככל שניתנו לו.

 

            5.3        החל העובד לעבוד בעבודה אחרת בתקופת ההודעה המוקדמת, יופסק התשלום                               בגין תמורת ההודעה המוקדמת במועד תחילת עבודתו והחברה לא תחויב עוד                                      בתשלום זה.

 

            5.4        על אף האמור לעיל, תהא החברה רשאית להביא את ההסכם לידי גמר לאלתר                                ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויי פיטורים או פיצוי אחר כלשהו, וזאת בהתקיים                      נסיבות שבהן החברה רשאית לפטר עובד ללא חובת תשלום פיצויי פיטורין ו/או                        אם הורשע העובד בעשיית מעשה פשע או עוון כלפי החברה ו/או עובד מעובדיה                          ו/או מנהליה או  שיהיו בידי החברה ראיות של ממש שהעובד עשה מעשה תרמית                            כלפי החברה או  מנהליה או כל עובד מעובדיה, מעל בכל דרך שהיא בכספי                                החברה, גרם לחברה נזק במעשה או במחדל זדוניים, או פעל תוך ניגוד                                               אינטרסים מהותי עם החברה לקידום  אינטרס פרטי שלו וכן במקרה בו בעובד                       יפר התחייבות אחרת כלשהי המוטלת עליו לפי הסכם זה, ולא יחדל מההפרה                     האמורה בתוך 15 יום לאחר שקיבל מהחברה התראה על כך.

 

            5.5        כל הסכומים שהעובד יהיה חייב לחברה, אם יהיה חייב בגין הלוואות שהעובד                               יקבל, אם יקבל, מהחברה, או ציוד שקיבל מן החברה, יוחזרו לחברה במועד                                    סיום העסקתו של העובד, ואולם לחברה תהיה הזכות לקזז כל סכום כאמור מכל                           סכום שהיא חייבת לעובד (ובכלל זה – משכורתו האחרונה, פיצויי פיטורים,                         וכיו"ב). העובד מוותר על כל טענת עיכבון בנכס כלשהו של החברה.

 

 

 

 

 

 

 

שווקים ודוגמאות מעולם העסקים והיחסים הבין-אישיים, הוא מגיע למסקנה שהדרך האפקטיבית לשיפוט במצבי לחץ ולקבלת החלטות מהירות היא דווקא לסמוך על רשמינו הראשוניים - על הפריסה-הדקה של המידע שאנו קולטים כהרף עין. זאת, אך ורק אם נדע לנטרל את

 

שווקים ודוגמאות מעולם העסקים והיחסים הבין-אישיים, הוא מגיע למסקנה שהדרך האפקטיבית לשיפוט במצבי לחץ ולקבלת החלטות מהירות היא דווקא לסמוך על רשמינו הראשוניים - על הפריסה-הדקה של המידע שאנו קולטים כהרף עין. זאת, אך ורק אם נדע לנטרל את

 

שווקים ודוגמאות מעולם העסקים והיחסים הבין-אישיים, הוא מגיע למסקנה שהדרך האפקטיבית לשיפוט במצבי לחץ ולקבלת החלטות מהירות היא דווקא לסמוך על רשמינו הראשוניים - על הפריסה-הדקה של המידע שאנו קולטים כהרף עין. זאת, אך ורק אם נדע לנטרל את

 

שווקים ודוגמאות מעולם העסקים והיחסים הבין-אישיים, הוא מגיע למסקנה שהדרך האפקטיבית לשיפוט במצבי לחץ ולקבלת החלטות מהירות היא דווקא לסמוך על רשמינו הראשוניים - על הפריסה-הדקה של המידע שאנו קולטים כהרף עין. זאת, אך ורק אם נדע לנטרל את

 

שווקים ודוגמאות מעולם העסקים והיחסים הבין-אישיים, הוא מגיע למסקנה שהדרך האפקטיבית לשיפוט במצבי לחץ ולקבלת החלטות מהירות היא דווקא לסמוך על רשמינו הראשוניים - על הפריסה-הדקה של המידע שאנו קולטים כהרף עין. זאת, אך ורק אם נדע לנטרל את

 

שווקים ודוגמאות מעולם העסקים והיחסים הבין-אישיים, הוא מגיע למסקנה שהדרך האפקטיבית לשיפוט במצבי לחץ ולקבלת החלטות מהירות היא דווקא לסמוך על רשמינו הראשוניים - על הפריסה-הדקה של המידע שאנו קולטים כהרף עין. זאת, אך ורק אם נדע לנטרל את

 

 

שווקים ודוגמאות מעולם העסקים והיחסים הבין-אישיים, הוא מגיע למסקנה שהדרך האפקטיבית לשיפוט במצבי לחץ ולקבלת החלטות מהירות היא דווקא לסמוך על רשמינו הראשוניים - על הפריסה-הדקה של המידע שאנו קולטים כהרף עין. זאת, אך ורק אם נדע לנטרל את

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

ברונו לנדסברג, שניצל מידי הנאצים והקדים את זמנו בתחום השיווק. חיים סבן, איש להקת "האריות" שהיה לאיל תקשורת עולמי. יצחק סוארי, העולה מעיראק שהפך למעריך השווי הלאומי. דוד עזריאלי, ניצול השואה ששינה את קו הרקיע של תל-אביב. אליעזר פישמן, שעמד על סף פשיטת רגל והפך לטייקון בינלאומי. פנחס רובין, שהגיע מכפר הנוער לאולמות בית המשפט העליון. יצחק תשובה, הנער מהמעברה שרכש את מלון פלאזה בניו-יורק.

בכירי הכתבים בעיתון העסקים גלובס מתארים את ילדותם של הטייקונים המקומיים ואת עסקיהם הראשונים, מספרים על כשלונותיהם וחושפים את סודות הצלחתם.

איתמר לוין, עורך החדשות בעיתון הכלכלי "גלובס", הוא בעל שם עולמי בחקר שוד הרכוש היהודי באירופה בזמן השואה ובמדינות ערב עם הקמת מדינת ישראל. בין ספריו בנושא זה: "פיקדון אחרון: גזל כספי קורבנות השואה בבנקים השווייצריים", "אויבי הוד מלכותו: בריטניה, השואה ורכוש הקורבנות" ו"שקיעה במזרח: שוד הרכוש היהודי במדינות ערב". מאמריו וספריו של לוין מתפרסמים בישראל ומחוצה לה, והוא מוזמן להרצות במוסדות אקדמיים וציבוריים ולייעץ לגופים ממלכתיים. לוין זכה בפרס הוקרה מיוחד של הסוכנות היהודית על תרומתו הייוחדית בתחום השבת רכוש קורבנות השואה.

בלי כפית של כסף, 10 סיפורי הצלחה עסקיים יוצא בסדרת המשנה של הסדרה הכלכלית החדשה של ידיעות אחרונות וגלובס בעריכת איתמר לוין: "עסקים אנשים" החושפת את המתרחש בקדמת הבמה ומאחורי הקלעים של הכלכלה והעסקים בישראל ובעולם. בכירי הכותבים בסיפורים מרתקים על היזמים והמנהלים, ההצלחות והכישלונות, הבורסות והשווקים, הכלכלה הישנה והחדשה.

בין הספרים שיראו אור ב"עסקים אנשים" בשנה הקרובה:
24 יום - סיפור קריסתה של אנרון
תיק אישי - פרופילים של 40 טייקונים בינלאומיים
ילקוט עסקי - כל העובדות, המספרים והשמות, בהוצאת אקונומיסט

            6.1        העובד מתחייב לשמור בסודיות, במשך תקופת ההסכם ובכל עת לאחר מכן, את                              כל הנעשה בחברה, בגופים ובחברות השלובים או שיהיו שלובים עמה וכן את כל                               הידיעות, המידע והמסמכים שיגיעו לידיעתו תוך כדי או עקב עבודתו, בקשר                          לחברה, לגופים וחברות הקשורים אליה ו/או בקשר למנהלים ולעובדים שלהם,                          וכן לא לגלותם לאיש ולא לעשות בהם שימוש  שלא לצורך עבודתו ולטובת                                     החברה.

 

6.2       בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העובד מתחייב לשמור בסודיות כאמור, הן בתקופת ההסכם והן בכל עת לאחר מכן, כל מידע ו/או מסמך הקשור, במישרין או בעקיפין, עם עיסוקה של החברה לרבות כל מידע הנוגע לספקים, לקוחות, שיווק מוצרי החברה, דרכי השיווק, נתונים על לקוחות החברה ו/או גופים אחרים עמם ניהלה, מנהלת, או תנהל החברה מגע כלשהו מעת לעת, הזמנות, הנחות, מחזורי מכירות, נתונים כספיים, התחייבויות, נכסים, נתונים אחרים כלשהם הנוגעים למערכת הכלכלית והכספית של החברה או של תאגידים אחרים הקשורים עם החברה, לרבות תוכניות לעתיד, סודות מסחריים וקניין רוחני מכל סוג שהוא, הכל בפרשנות המרחיבה ביותר שניתן לתת לאיזה מן המונחים המפורטים לעיל. העובד מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע זה לצרכיו או לצרכי כל אדם או גוף אחרים, למעט החברה.

 

6.3       העובד מתחייב בזה להחזיר לחברה מיד עם סיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא, או עם סיום העסקתו בפועל של העובד על ידי החברה, כאמור בסעיף 5.2 לעיל, לפי המוקדם, כל מסמך, העתק או רישום של מסמך המצוי ברשותו והנוגע לאחד מן הנושאים המפורטים בסעיף זה.

 

6.4       העובד מוותר בזה מראש על כל טענת בעלות או עכבון במסמכים כאמור, או בכל נכס אחר של החברה. לעניין זה "מסמך" – לרבות נתוני מחשב, צילומים, תרשומות, תמונות וכל אמצעי אחר לאכסון מידע.

 

6.5       העובד מתחייב כי כל זכות קניין רוחני כלשהי וכל זכות אחרת הקשורה בסודות מקצועיים וכל מידע שייוודע לו אגב עבודתו בחברה או בקשר אליה, או כל מידע הקשור בתוצאות עבודתו בחברה, יהיו כולם בבעלותה הבלעדית של החברה. לעובד לא יהיו זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות כלשהן במידע או ידע הקשור לחברה. אם וכלל שיתברר כי בניגוד לאמור בסעיף זה יש בידי העובד זכויות או מידע כאמור, העובד מעביר אותם בזה לחברה, ללא תמורה.

 

6.6       היה והחברה תקצה לעובד חשבו דואר אלקטרוני, לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, העובד מאשר בזה כי כל ההתכתבויות האלקטרוניות שייעשו באמצעות חשבון הדואר האלקטרוני כאמור, על צרופותיהן, יהיו בבעלותה הבלעדית של החברה ויהיו כך משך כל העת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להיכנס אל חשבון הדואר האלקטרוני של העובד, לקרוא ולסקור את כל ההתכתבויות האלקטרוניות בו, על צרופותיהן, וכל מידע אחר הכלול בו.

 

 

7.          אי-תחרות

 

             7.1       העובד מתחייב, כל עוד הוא עובד בחברה, ובמשך תקופה של שנתיים לאחר מכן,                         להימנע מלהתחרות באופן כלשהו, בין כבעלים, כשותף, כעובד, כיועץ או בכל                    דרך אחרת, בעסקי החברה. לעניין זה "להתחרות" משמע לעסוק בכל עיסוק                 המתחרה בעסקי החברה והחברות הקשורות אליה, לרבות עיסוק כלשהו             במוצרים וטכנולוגיות הדומים לאלה של החברה, או העלולים להתחרות בהם.                    העובד מתחייב לא להיות קשור לגוף כלשהו המקיים או העלול לקיים תחרות                  בעסקי החברה, כאמור לעיל.

 

             7.2       מוסכם בזה כי התחייבותו של העובד לפי סעיף זה מוגבלת לתחום טכנולוגיות

             הנעה חשמלית, אולם, אם החברה תיכנס לתחומי פעילות חדשים במהלך  העסקתו של העובד בחברה, תחול הגבלת התחרות גם על עיסוק באותם תחומים.

 

            7.3        העובד מאשר בזה כי התחייבותו לא להתחרות בעסקי החברה כאמור לעיל            הובאה בחשבון בעת גיבוש תנאי הסכם זה וכי סכום השווה לכ- 20% מהשכר            החודשי של העובד, כאשר הסכומים הנקובים בהסכם זה כבר משקפים את אותו          סכום, הוא פיצוי הולם והוגן בגין התחייבותו שלא להתחרות בעסקי בחברה,          כאמור לעיל.

 

            7.4        העובד מצהיר כי ידוע לו כי הוא התקבל לעבודה בחברה, בין היתר, בהתבסס על                התחייבויותיו לאי-תחרות בחברה, וכי התחייבות זו מהווה תנאי יסודי ועיקרי                               בהסכם עבודה זה.

 

            7.5        העובד מאשר בזה כי התחום לגביו חלה הגבלת העיסוק, התקופה בה הוא יהיה                              מוגבל מלהתחרות בעסקי החברה, האזור הגיאוגרפי הבלתי מוגבל אשר בקשר                             אליו תחול אותה הגבלה, וכל עניין אחר כאמור בסעיף 7.1 לעיל, הינם סבירים                                  בהתחשב בסודות המסחריים של החברה, אופים של עסקי החברה והמידע של                                העובד בקשר לעסקי החברה.

 

            7.6        למרות האמור לעיל, אם ערכאה משפטית כלשהי תקבע כי הגבלת העיסוק רחבה                             יותר על המידה, מבחינת תחומה, משכה, היקפה הגיאוגרפי, או כל עניין אחר,                                 אזי תחום ההגבלה, משכה, היקפה הגיאוגרפי או העניין האחר, לפי העניין,                                        יפורשו באופן שיאפשר להן להיות אכיפים באופן הרחב ביותר האפשרי בהתאם                                    לחוק.

 

8.         שונות

 

            8.1        על העסקת העובד לא יחולו תנאי הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי כלשהו. בלי                                 לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יהיה בהענקת זכויות על פי הסכם או הסדר                                קיבוצי כלשהו לעובד כלשהו של החברה משום כוונה להחיל הסכם או הסדר                                 כאמור על הסכם זה או על העסקתו של העובד על ידי החברה על פי תנאי הסכם                                   זה.

 

             8.2       מוסכם מפורשות כי העובד לא יהא רשאי לעביר ו/או להמחות כל תנאי, חובה או                                        זכות המפורטים בהסכם זה לאחרים. החברה תהיה רשאית להעביר זכויותיה על                                   פי הסכם זה לחברה ו/או לגוף אחר ובתנאי שלא היה בהעברה כנ"ל כדי לפגוע                                                         בזכויות העובד כמפורט בהסכם זה.

 

          8.3          למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין בהסכם זה לייתר את האמור בהסכם היזמים ו/או כל תוספת להסכם זה שנערכה ו/או תיערך בעתיד.

 

          8.4          בכפוף לאמור בסעיף 8.3 לעיל, מובהר בזה כי הסכם זה ממצה את זכויות הצדדים וחובותיהם והוא בא במקום כל הסכם קודם שהיה בין העובד לבין החברה.

 

          8.5          כל שינוי או ויתור על כל חלק מן התנאים המפורטים בהסכם זה יעשו רק בהסכמה מראש ובכתב בין הצדדים.

 

          8.6          כתובות הצדדים לצורך מתן הודעות הן כמפורט בכותרת להסכם זה וכל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה למשלוח במשרד הדואר ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

  x 1 2 3  M

    Webstats4U - Free web site statistics

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

          החברה                                                                                                העובד

 

 

הסכם עבודה אישי

שנערך ונחתם בישוב _________ ביום ________

בין: שרף טכנולוגיות הנעה בע"מ

       (להלן : "החברה")

                                                            מצד אחד;

 

 

ובין: ____________ ת.ז. ______________  מרח' _____________ ישוב___________

       (להלן: "העובד")                                                                                        

                                                                        מצד שני;

 

הואיל:  והעובד חפץ להיות מועסק על ידי החברה והחברה חפצה להעסיק בשרותה את העובד, והכול על פי תנאי הסכם זה;

 

והואיל: והעובד מצהיר כי מבחינת מיומנותו, השכלתו וניסיונו, כשיר הוא לשמש בתפקיד (כהגדרת מונח זה להלן בהסכם זה) והוא מסכים להיות מועסק על ידי החברה תוך מאמץ לקדם את ענייניה של החברה בכפוף לה והתאם להנחיותיה;

 

והואיל:             והצדדים מבקשים להסדיר בהסכם זה באופן בלעדי את תנאי ההתקשרות ביניהם ואת ההסדרים שיחולו על עבודת העובד בחברה והואיל והסכם זה נערך כהסכם עבודה אישי וכהסכם מיוחד;

 

והואיל: והחברה אינה צד להסכם או להסדר קיבוצי כלשהו;

 

לפיכך הוצהר, הוצנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1.         מבוא

 

            1.1        המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

            1.2        הכותרות בהסכם זה ניתנו לצורך הנוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.

 

 

2.         ההתקשרות

 

            2.1        העובד יועסק במשרה מלאה של ________ (להלן ולעיל: "התפקיד"), אשר יהיה                                        כפוף ישירות למנהל הכללי שיתמנה על-ידי הדירקטוריון או לכל אדם אחר                                שימונה על-ידי הדירקטוריון לצורך זה ויבצע את הוראותיו, הנחיותיו                                   והחלטותיו, כפי שתתקבלנה מעת לעת.

 

            2.2        תחילת עבודתו של העובד בחברה הינה ביום _________.

 

            2.3        הסכם זה הינו הסכם אישי ומיוחד המסדיר באורח בלעדי את יחסי העבודה בין                 החברה לבין העובד, וקובע באופן בלעדי וממצה את תנאי העסקתו של העובד על           ידי החברה. לפיכך כל הסכם קיבוצי החל ו/או יחול על העובדים במקצוע                       ו/או בעיסוק דומה לזה של העובד אינו חל ולא יחול עליו, אלא אם צוין                          הדבר במפורש בהסכם.

 

            2.4        מבחינת מעמדו, אחריותו ותנאי העסקתו של העובד, ומכל בחינה אחרת, העובד                              נמנה על העובדים בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של                                                              אמון אישי, ועל העובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיהם אינם מאפשרים כל פיקוח                            על שעות העבודה והמנוחה שלהם כמשמעותם בחוק שעות העבודה והמנוחה,                                  תש"א – 1951, וכנובע מכך, לא יחולו על העסקתו ההגבלות הקבועות בחוק הנ"ל                        ובחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, לעניין שעות נוספות ואיסור שכר כולל.

 

            2.5        העובד לא יהיה זכאי לדרוש או לקבל, בין היתר, תשלום עבור שעות נוספות אשר                           יידרשו לפי צרכי החברה.

 

 

3.         התחייבות העובד

 

            העובד מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

 

            3.1        למלא אחר כל ההוראות הקשורות בעבודתו על פי הוראות הממונה עליו.

 

            3.2        להקדיש למילוי הנאות של התפקיד את מלוא הזמן, הרצון, הידע והמאמצים,         הניסיון והכישורים הדרושים לכך, לפעול בנאמנות ובמסירות, לשמור על הרכוש            וזכויותיה של החברה.

 

            3.3        למלא אחר כל הנהלים הנהוגים בחברה, ואלה המופיעים בתקנות ובנוהלי                                      העבודה של החברה כפי שיהיו בתוקף מעל לעת.

 

            3.4        בעת העברתו לתפקיד אחר או בגמר ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב העובד                               להעביר את תפקידו באופן מסודר למי שהחברה תמנה לכך ולהדריכו ככל שיהיה                                 נחוץ לשם היקלטות נאותה כמחליפו, לפי הוראות החברה או במסגרת תקופת                           ההודעה המקודמת, לפי העניין.

 

            3.5        כי אינו קשור בהווה, והוא מתחייב שלא להתקשר בעתיד, כל עוד הוא עובד                       בחברה, בהתחייבות כלשהן כלפי צדדים שלישיים שיש בהם משום ניגוד                                 אינטרסים עם עבודתו בחברה, או העלולים לפגוע במילוי התחייבויותיו לחברה                              בכל דרך שהיא.

 

4.         שכר ותנאי עבודה

 

            4.1        ימי עבודה

 

                         מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2.4 לעיל, שבוע העבודה של העובד יהיה בן 5 ימים.

            4.2       משכורת

 

                        4.2.1     העובד יקבל משכורת ברוטו, בשקלים חדשים, בסך _______ ₪ בגין כל               חודש (להלן: "המשכורת").

 

                        4.2.2     לאחר סיום שישה חודשי העבודה הראשונים ("תקופת ניסיון"),                                        ובמידה  ותהיה החברה מרוצה מתפקודו של העובד, ישקלו הצדדים                                              להסכם זה את תנאי ההעסקה מחדש.

 

                        4.2.3     העובד יעבוד במשרה מלאה.

 

                        4.2.4     המשכורת תשולם לעובד אחת לחודש, לא יאוחר מן היום התשיעי בכל                              חודש במהלך תקופת העבודה, עבור החודש הקודם.

                                   

4.2.5         שכרו של העובד, כאמור בסעיף 4.2.1 לעיל, בלבד יובא בחשבון לצורך                                           זכויותיו על פי דין, ושום תוספת או הטבה אחרת מכל מין וסוג שהוא,                                            לא יחשבו כחלק מן המשכורת.

 

4.2.6         כפי שצוין לעיל, שכר זה ממצה את כל זכויות העובד בגין עבודתו, לרבות                                       תשלום עבור שעות עבודה נוספות או שעות עבודה מעבר למקובל.

 

4.3       חופשה שנתית, מחלה והבראה

 

                        4.3.1     העובד יהיה זכאי לחופשה שנתית בתשלום על פי חוק. החופשה תהיה                                            ניתנת לצבירה ולפדיון בהתאם לחוק חופשה שנתית.

 

                        4.3.2     מועד היציאה לחופשה יקבע על ידי העובד בתיאום עם החברה בהתחשב                                        עם צרכי החברה והעובד.

           

                        4.3.3    העובד זכאי לתשלום בגין ימי מחלה בהתאם לחוק.

 

                        4.3.4     העובד יהיה זכאי לדמי הבראה על פי צו הרחבה החל על המשק (מגזר                                           פרטי), כפי שיעודכן מעת לעת.

 

            4.4       קרן פנסיה / ביטוח מנהלים

 

                        4.4.1     העובד יהיה זכאי לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים אם ישלים שישה חודשי                                           עבודה ראשונים בחברה, בלי שניתנה במהלך אותה תקופה הודעת סיום                                         על ידי מי מהצדדים. עם השלמת התקופה כאמור, יבוצעו הפרשות                                           רטרואקטיביות בגין התקופה שמתחילת העסקה בפועל.

           

                        4.4.2    לקרן הפנסיה יופרשו הסכומים המפורטים להלן:

                                    8.33% מהמשכורת ברוטו עבור פיצויי פיטורים;

                                    5.00% מהמשכורת ברוטו כהפרשה לתגמולים, ובלבד שהעובד יפריש אף                                        הוא 5.00% ממשכורתו ברוטו למטרה זו, וחתימתו של הסכם זה מהווה                                    אישור לניכוי כאמור;

 

                        4.4.3     להסרת ספק, מובהר בזה כי מכל סכום שיהא העובד זכאי לקבל מן                                   החברה עבור פיצויי פיטורים, ינוכה/יקוזז מרכיב פיצויי הפיטורים מן                                                  הסכומים שנצברו לזכותו בקרן הפנסיה ובקופת לגמל. החברה תשלם                              לעובד את ההשלמה לסכום פיצויי הפיטורים על פי חוק פיצויי פיטורים,                                              תשכ"ג-1963.

 

4.5               קרן השתלמות

 

                        4.5.1     החברה תפריש מדי חודש בחודשו לקרן השתלמות שתנוהל על שם                        העובד ממשכורת הברוטו של העובד. למרות האמור לעיל, החברה לא                         תפריש לעובד כל סכום שיעלה על התקרה המוכרת על ידי רשויות המס,                     כפי שתיקרה זו תקבע בפעם לפעם על פי כל דין. תנאי להפרשה מאת                   החברה כאמור הוא כי העובד יפריש לקרן השתלמות 2.5% משכרו                        כאמור, חתימה על הסכם זה מהווה אישור העובד לניכוי כאמור בסעיף            זה.

 

                        4.5.2     העובד יהיה זכאי לקרן ההשתלמות רק אם ישלים שישה חודשי עבודה                                          ראשונים בחברה, בלי שניתנה במהלך אותה תקופת הודעת סיום על ידי                                         מי מהצדדים. עם השלמת התקופה כאמור, יבוצעו הפרשות                                                            רטרואקטיביות בגין התקופה שמתחילת העסקה בפועל.

 

 

5.         סיום וביטול ההסכם

 

5.1        הצדדים רשאים להודיע על רצונם להפסיק את ההתקשרות ואת תוקפו של                                                             הסכם זה מכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת על פי חוק. למען הסר ספק מובהר                              בזה, כי אין בסיום ההסכם כאמור לעיל משום הפרת הסכם זה, ואף אחד                              מהצדדים לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי או שיפוי כלשהו שעילתו סיום ההסכם על                        פי סעיף קטן זה. האמור לעיל לא יפגע בזכותו של העובד לקבל פיצויי פיטורין                     (למעט מקרים המפורטים בסעיף 5.4 להלן).

 

            5.2        למרות האמור לעיל, החברה רשאית שלא להעסיק את העובד בתקופת ההודעה                               המוקדמת ובלבד שתשלם לעובד את השכר המגיע לו בגין תקופת ההודעה                             המוקדמת (לא כולל תשלום בגין הטבות סוציאליות או מתן הטבות אחרות).                                 במקרה כזה, מיד עם קבלת ההודעה כי החברה איננה מעוניינת להעסיקו במהלך                        תקופת ההודעה המוקדמת, העובד יחזיר לחברה כל אמצעי שנמסר לעובד לצורך                            ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה, לרבות רכב, פלאפון, מחשב, כלי עבודה

                        וספרות, ככל שניתנו לו.

 

            5.3        החל העובד לעבוד בעבודה אחרת בתקופת ההודעה המוקדמת, יופסק התשלום                               בגין תמורת ההודעה המוקדמת במועד תחילת עבודתו והחברה לא תחויב עוד                                      בתשלום זה.

 

            5.4        על אף האמור לעיל, תהא החברה רשאית להביא את ההסכם לידי גמר לאלתר                                ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויי פיטורים או פיצוי אחר כלשהו, וזאת בהתקיים                      נסיבות שבהן החברה רשאית לפטר עובד ללא חובת תשלום פיצויי פיטורין ו/או                        אם הורשע העובד בעשיית מעשה פשע או עוון כלפי החברה ו/או עובד מעובדיה                          ו/או מנהליה או  שיהיו בידי החברה ראיות של ממש שהעובד עשה מעשה תרמית                            כלפי החברה או  מנהליה או כל עובד מעובדיה, מעל בכל דרך שהיא בכספי                                החברה, גרם לחברה נזק במעשה או במחדל זדוניים, או פעל תוך ניגוד                                               אינטרסים מהותי עם החברה לקידום  אינטרס פרטי שלו וכן במקרה בו בעובד                       יפר התחייבות אחרת כלשהי המוטלת עליו לפי הסכם זה, ולא יחדל מההפרה                     האמורה בתוך 15 יום לאחר שקיבל מהחברה התראה על כך.

 

            5.5        כל הסכומים שהעובד יהיה חייב לחברה, אם יהיה חייב בגין הלוואות שהעובד                               יקבל, אם יקבל, מהחברה, או ציוד שקיבל מן החברה, יוחזרו לחברה במועד                                    סיום העסקתו של העובד, ואולם לחברה תהיה הזכות לקזז כל סכום כאמור מכל                           סכום שהיא חייבת לעובד (ובכלל זה – משכורתו האחרונה, פיצויי פיטורים,                         וכיו"ב). העובד מוותר על כל טענת עיכבון בנכס כלשהו של החברה.

 

 

6.         סודיות וקניין רוחני, נכסי החברה

 

            6.1        העובד מתחייב לשמור בסודיות, במשך תקופת ההסכם ובכל עת לאחר מכן, את                              כל הנעשה בחברה, בגופים ובחברות השלובים או שיהיו שלובים עמה וכן את כל                               הידיעות, המידע והמסמכים שיגיעו לידיעתו תוך כדי או עקב עבודתו, בקשר                          לחברה, לגופים וחברות הקשורים אליה ו/או בקשר למנהלים ולעובדים שלהם,                          וכן לא לגלותם לאיש ולא לעשות בהם שימוש  שלא לצורך עבודתו ולטובת                                     החברה.

 

6.2       בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העובד מתחייב לשמור בסודיות כאמור, הן בתקופת ההסכם והן בכל עת לאחר מכן, כל מידע ו/או מסמך הקשור, במישרין או בעקיפין, עם עיסוקה של החברה לרבות כל מידע הנוגע לספקים, לקוחות, שיווק מוצרי החברה, דרכי השיווק, נתונים על לקוחות החברה ו/או גופים אחרים עמם ניהלה, מנהלת, או תנהל החברה מגע כלשהו מעת לעת, הזמנות, הנחות, מחזורי מכירות, נתונים כספיים, התחייבויות, נכסים, נתונים אחרים כלשהם הנוגעים למערכת הכלכלית והכספית של החברה או של תאגידים אחרים הקשורים עם החברה, לרבות תוכניות לעתיד, סודות מסחריים וקניין רוחני מכל סוג שהוא, הכל בפרשנות המרחיבה ביותר שניתן לתת לאיזה מן המונחים המפורטים לעיל. העובד מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע זה לצרכיו או לצרכי כל אדם או גוף אחרים, למעט החברה.

 

6.3       העובד מתחייב בזה להחזיר לחברה מיד עם סיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא, או עם סיום העסקתו בפועל של העובד על ידי החברה, כאמור בסעיף 5.2 לעיל, לפי המוקדם, כל מסמך, העתק או רישום של מסמך המצוי ברשותו והנוגע לאחד מן הנושאים המפורטים בסעיף זה.

 

6.4       העובד מוותר בזה מראש על כל טענת בעלות או עכבון במסמכים כאמור, או בכל נכס אחר של החברה. לעניין זה "מסמך" – לרבות נתוני מחשב, צילומים, תרשומות, תמונות וכל אמצעי אחר לאכסון מידע.

 

6.5       העובד מתחייב כי כל זכות קניין רוחני כלשהי וכל זכות אחרת הקשורה בסודות מקצועיים וכל מידע שייוודע לו אגב עבודתו בחברה או בקשר אליה, או כל מידע הקשור בתוצאות עבודתו בחברה, יהיו כולם בבעלותה הבלעדית של החברה. לעובד לא יהיו זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות כלשהן במידע או ידע הקשור לחברה. אם וכלל שיתברר כי בניגוד לאמור בסעיף זה יש בידי העובד זכויות או מידע כאמור, העובד מעביר אותם בזה לחברה, ללא תמורה.

 

6.6       היה והחברה תקצה לעובד חשבו דואר אלקטרוני, לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, העובד מאשר בזה כי כל ההתכתבויות האלקטרוניות שייעשו באמצעות חשבון הדואר האלקטרוני כאמור, על צרופותיהן, יהיו בבעלותה הבלעדית של החברה ויהיו כך משך כל העת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להיכנס אל חשבון הדואר האלקטרוני של העובד, לקרוא ולסקור את כל ההתכתבויות האלקטרוניות בו, על צרופותיהן, וכל מידע אחר הכלול בו.

 

 

7.          אי-תחרות

 

             7.1       העובד מתחייב, כל עוד הוא עובד בחברה, ובמשך תקופה של שנתיים לאחר מכן,                         להימנע מלהתחרות באופן כלשהו, בין כבעלים, כשותף, כעובד, כיועץ או בכל                    דרך אחרת, בעסקי החברה. לעניין זה "להתחרות" משמע לעסוק בכל עיסוק                 המתחרה בעסקי החברה והחברות הקשורות אליה, לרבות עיסוק כלשהו             במוצרים וטכנולוגיות הדומים לאלה של החברה, או העלולים להתחרות בהם.                    העובד מתחייב לא להיות קשור לגוף כלשהו המקיים או העלול לקיים תחרות                  בעסקי החברה, כאמור לעיל.

 

             7.2       מוסכם בזה כי התחייבותו של העובד לפי סעיף זה מוגבלת לתחום טכנולוגיות

             הנעה חשמלית, אולם, אם החברה תיכנס לתחומי פעילות חדשים במהלך  העסקתו של העובד בחברה, תחול הגבלת התחרות גם על עיסוק באותם תחומים.

 

            7.3        העובד מאשר בזה כי התחייבותו לא להתחרות בעסקי החברה כאמור לעיל            הובאה בחשבון בעת גיבוש תנאי הסכם זה וכי סכום השווה לכ- 20% מהשכר            החודשי של העובד, כאשר הסכומים הנקובים בהסכם זה כבר משקפים את אותו          סכום, הוא פיצוי הולם והוגן בגין התחייבותו שלא להתחרות בעסקי בחברה,          כאמור לעיל.

 

            7.4        העובד מצהיר כי ידוע לו כי הוא התקבל לעבודה בחברה, בין היתר, בהתבסס על                התחייבויותיו לאי-תחרות בחברה, וכי התחייבות זו מהווה תנאי יסודי ועיקרי                               בהסכם עבודה זה.

 

            7.5        העובד מאשר בזה כי התחום לגביו חלה הגבלת העיסוק, התקופה בה הוא יהיה                              מוגבל מלהתחרות בעסקי החברה, האזור הגיאוגרפי הבלתי מוגבל אשר בקשר                             אליו תחול אותה הגבלה, וכל עניין אחר כאמור בסעיף 7.1 לעיל, הינם סבירים                                  בהתחשב בסודות המסחריים של החברה, אופים של עסקי החברה והמידע של                                העובד בקשר לעסקי החברה.

 

            7.6        למרות האמור לעיל, אם ערכאה משפטית כלשהי תקבע כי הגבלת העיסוק רחבה                             יותר על המידה, מבחינת תחומה, משכה, היקפה הגיאוגרפי, או כל עניין אחר,                                 אזי תחום ההגבלה, משכה, היקפה הגיאוגרפי או העניין האחר, לפי העניין,                                        יפורשו באופן שיאפשר להן להיות אכיפים באופן הרחב ביותר האפשרי בהתאם                                    לחוק.

 

8.         שונות

 

            8.1        על העסקת העובד לא יחולו תנאי הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי כלשהו. בלי                                 לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יהיה בהענקת זכויות על פי הסכם או הסדר                                קיבוצי כלשהו לעובד כלשהו של החברה משום כוונה להחיל הסכם או הסדר                                 כאמור על הסכם זה או על העסקתו של העובד על ידי החברה על פי תנאי הסכם                                   זה.

 

             8.2       מוסכם מפורשות כי העובד לא יהא רשאי לעביר ו/או להמחות כל תנאי, חובה או                                        זכות המפורטים בהסכם זה לאחרים. החברה תהיה רשאית להעביר זכויותיה על                                   פי הסכם זה לחברה ו/או לגוף אחר ובתנאי שלא היה בהעברה כנ"ל כדי לפגוע                                                         בזכויות העובד כמפורט בהסכם זה.

 

          8.3          למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין בהסכם זה לייתר את האמור בהסכם היזמים ו/או כל תוספת להסכם זה שנערכה ו/או תיערך בעתיד.

 

          8.4          בכפוף לאמור בסעיף 8.3 לעיל, מובהר בזה כי הסכם זה ממצה את זכויות הצדדים וחובותיהם והוא בא במקום כל הסכם קודם שהיה בין העובד לבין החברה.

 

          8.5          כל שינוי או ויתור על כל חלק מן התנאים המפורטים בהסכם זה יעשו רק בהסכמה מראש ובכתב בין הצדדים.

 

          8.6          כתובות הצדדים לצורך מתן הודעות הן כמפורט בכותרת להסכם זה וכל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה למשלוח במשרד הדואר ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

          החברה                                                                                                העובד

 

 

הסכם עבודה אישי

שנערך ונחתם בישוב _________ ביום ________

בין: שרף טכנולוגיות הנעה בע"מ

       (להלן : "החברה")

                                                            מצד אחד;

 

 

ובין: ____________ ת.ז. ______________  מרח' _____________ ישוב___________

       (להלן: "העובד")                                                                                        

                                                                        מצד שני;

 

הואיל:  והעובד חפץ להיות מועסק על ידי החברה והחברה חפצה להעסיק בשרותה את העובד, והכול על פי תנאי הסכם זה;

 

והואיל: והעובד מצהיר כי מבחינת מיומנותו, השכלתו וניסיונו, כשיר הוא לשמש בתפקיד (כהגדרת מונח זה להלן בהסכם זה) והוא מסכים להיות מועסק על ידי החברה תוך מאמץ לקדם את ענייניה של החברה בכפוף לה והתאם להנחיותיה;

 

והואיל:             והצדדים מבקשים להסדיר בהסכם זה באופן בלעדי את תנאי ההתקשרות ביניהם ואת ההסדרים שיחולו על עבודת העובד בחברה והואיל והסכם זה נערך כהסכם עבודה אישי וכהסכם מיוחד;

 

והואיל: והחברה אינה צד להסכם או להסדר קיבוצי כלשהו;

 

לפיכך הוצהר, הוצנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1.         מבוא

 

            1.1        המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

            1.2        הכותרות בהסכם זה ניתנו לצורך הנוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.

 

 

2.         ההתקשרות

 

            2.1        העובד יועסק במשרה מלאה של ________ (להלן ולעיל: "התפקיד"), אשר יהיה                                        כפוף ישירות למנהל הכללי שיתמנה על-ידי הדירקטוריון או לכל אדם אחר                                שימונה על-ידי הדירקטוריון לצורך זה ויבצע את הוראותיו, הנחיותיו                                   והחלטותיו, כפי שתתקבלנה מעת לעת.

 

            2.2        תחילת עבודתו של העובד בחברה הינה ביום _________.

 

            2.3        הסכם זה הינו הסכם אישי ומיוחד המסדיר באורח בלעדי את יחסי העבודה בין                 החברה לבין העובד, וקובע באופן בלעדי וממצה את תנאי העסקתו של העובד על           ידי החברה. לפיכך כל הסכם קיבוצי החל ו/או יחול על העובדים במקצוע                       ו/או בעיסוק דומה לזה של העובד אינו חל ולא יחול עליו, אלא אם צוין                          הדבר במפורש בהסכם.

 

            2.4        מבחינת מעמדו, אחריותו ותנאי העסקתו של העובד, ומכל בחינה אחרת, העובד                              נמנה על העובדים בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של                                                              אמון אישי, ועל העובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיהם אינם מאפשרים כל פיקוח                            על שעות העבודה והמנוחה שלהם כמשמעותם בחוק שעות העבודה והמנוחה,                                  תש"א – 1951, וכנובע מכך, לא יחולו על העסקתו ההגבלות הקבועות בחוק הנ"ל                        ובחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, לעניין שעות נוספות ואיסור שכר כולל.

 

            2.5        העובד לא יהיה זכאי לדרוש או לקבל, בין היתר, תשלום עבור שעות נוספות אשר                           יידרשו לפי צרכי החברה.

 

 

3.         התחייבות העובד

 

            העובד מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

 

            3.1        למלא אחר כל ההוראות הקשורות בעבודתו על פי הוראות הממונה עליו.

 

            3.2        להקדיש למילוי הנאות של התפקיד את מלוא הזמן, הרצון, הידע והמאמצים,         הניסיון והכישורים הדרושים לכך, לפעול בנאמנות ובמסירות, לשמור על הרכוש            וזכויותיה של החברה.

 

            3.3        למלא אחר כל הנהלים הנהוגים בחברה, ואלה המופיעים בתקנות ובנוהלי                                      העבודה של החברה כפי שיהיו בתוקף מעל לעת.

 

            3.4        בעת העברתו לתפקיד אחר או בגמר ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב העובד                               להעביר את תפקידו באופן מסודר למי שהחברה תמנה לכך ולהדריכו ככל שיהיה                                 נחוץ לשם היקלטות נאותה כמחליפו, לפי הוראות החברה או במסגרת תקופת                           ההודעה המקודמת, לפי העניין.

 

            3.5        כי אינו קשור בהווה, והוא מתחייב שלא להתקשר בעתיד, כל עוד הוא עובד                       בחברה, בהתחייבות כלשהן כלפי צדדים שלישיים שיש בהם משום ניגוד                                 אינטרסים עם עבודתו בחברה, או העלולים לפגוע במילוי התחייבויותיו לחברה                              בכל דרך שהיא.

 

4.         שכר ותנאי עבודה

 

            4.1        ימי עבודה

 

                         מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2.4 לעיל, שבוע העבודה של העובד יהיה בן 5 ימים.

            4.2       משכורת

 

                        4.2.1     העובד יקבל משכורת ברוטו, בשקלים חדשים, בסך _______ ₪ בגין כל               חודש (להלן: "המשכורת").

 

                        4.2.2     לאחר סיום שישה חודשי העבודה הראשונים ("תקופת ניסיון"),                                        ובמידה  ותהיה החברה מרוצה מתפקודו של העובד, ישקלו הצדדים                                              להסכם זה את תנאי ההעסקה מחדש.

 

                        4.2.3     העובד יעבוד במשרה מלאה.

 

                        4.2.4     המשכורת תשולם לעובד אחת לחודש, לא יאוחר מן היום התשיעי בכל                              חודש במהלך תקופת העבודה, עבור החודש הקודם.

                                   

4.2.5         שכרו של העובד, כאמור בסעיף 4.2.1 לעיל, בלבד יובא בחשבון לצורך                                           זכויותיו על פי דין, ושום תוספת או הטבה אחרת מכל מין וסוג שהוא,                                            לא יחשבו כחלק מן המשכורת.

 

4.2.6         כפי שצוין לעיל, שכר זה ממצה את כל זכויות העובד בגין עבודתו, לרבות                                       תשלום עבור שעות עבודה נוספות או שעות עבודה מעבר למקובל.

 

4.3       חופשה שנתית, מחלה והבראה

 

                        4.3.1     העובד יהיה זכאי לחופשה שנתית בתשלום על פי חוק. החופשה תהיה                                            ניתנת לצבירה ולפדיון בהתאם לחוק חופשה שנתית.

 

                        4.3.2     מועד היציאה לחופשה יקבע על ידי העובד בתיאום עם החברה בהתחשב                                        עם צרכי החברה והעובד.

           

                        4.3.3    העובד זכאי לתשלום בגין ימי מחלה בהתאם לחוק.

 

                        4.3.4     העובד יהיה זכאי לדמי הבראה על פי צו הרחבה החל על המשק (מגזר                                           פרטי), כפי שיעודכן מעת לעת.

 

            4.4       קרן פנסיה / ביטוח מנהלים

 

                        4.4.1     העובד יהיה זכאי לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים אם ישלים שישה חודשי                                           עבודה ראשונים בחברה, בלי שניתנה במהלך אותה תקופה הודעת סיום                                         על ידי מי מהצדדים. עם השלמת התקופה כאמור, יבוצעו הפרשות                                           רטרואקטיביות בגין התקופה שמתחילת העסקה בפועל.

           

                        4.4.2    לקרן הפנסיה יופרשו הסכומים המפורטים להלן:

                                    8.33% מהמשכורת ברוטו עבור פיצויי פיטורים;

                                    5.00% מהמשכורת ברוטו כהפרשה לתגמולים, ובלבד שהעובד יפריש אף                                        הוא 5.00% ממשכורתו ברוטו למטרה זו, וחתימתו של הסכם זה מהווה                                    אישור לניכוי כאמור;

 

                        4.4.3     להסרת ספק, מובהר בזה כי מכל סכום שיהא העובד זכאי לקבל מן                                   החברה עבור פיצויי פיטורים, ינוכה/יקוזז מרכיב פיצויי הפיטורים מן                                                  הסכומים שנצברו לזכותו בקרן הפנסיה ובקופת לגמל. החברה תשלם                              לעובד את ההשלמה לסכום פיצויי הפיטורים על פי חוק פיצויי פיטורים,                                              תשכ"ג-1963.

 

4.5               קרן השתלמות

 

                        4.5.1     החברה תפריש מדי חודש בחודשו לקרן השתלמות שתנוהל על שם                        העובד ממשכורת הברוטו של העובד. למרות האמור לעיל, החברה לא                         תפריש לעובד כל סכום שיעלה על התקרה המוכרת על ידי רשויות המס,                     כפי שתיקרה זו תקבע בפעם לפעם על פי כל דין. תנאי להפרשה מאת                   החברה כאמור הוא כי העובד יפריש לקרן השתלמות 2.5% משכרו                        כאמור, חתימה על הסכם זה מהווה אישור העובד לניכוי כאמור בסעיף            זה.

 

                        4.5.2     העובד יהיה זכאי לקרן ההשתלמות רק אם ישלים שישה חודשי עבודה                                          ראשונים בחברה, בלי שניתנה במהלך אותה תקופת הודעת סיום על ידי                                         מי מהצדדים. עם השלמת התקופה כאמור, יבוצעו הפרשות                                                            רטרואקטיביות בגין התקופה שמתחילת העסקה בפועל.

 

 

5.         סיום וביטול ההסכם

 

5.1        הצדדים רשאים להודיע על רצונם להפסיק את ההתקשרות ואת תוקפו של                                                             הסכם זה מכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת על פי חוק. למען הסר ספק מובהר                              בזה, כי אין בסיום ההסכם כאמור לעיל משום הפרת הסכם זה, ואף אחד                              מהצדדים לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי או שיפוי כלשהו שעילתו סיום ההסכם על                        פי סעיף קטן זה. האמור לעיל לא יפגע בזכותו של העובד לקבל פיצויי פיטורין                     (למעט מקרים המפורטים בסעיף 5.4 להלן).

 

            5.2        למרות האמור לעיל, החברה רשאית שלא להעסיק את העובד בתקופת ההודעה                               המוקדמת ובלבד שתשלם לעובד את השכר המגיע לו בגין תקופת ההודעה                             המוקדמת (לא כולל תשלום בגין הטבות סוציאליות או מתן הטבות אחרות).                                 במקרה כזה, מיד עם קבלת ההודעה כי החברה איננה מעוניינת להעסיקו במהלך                        תקופת ההודעה המוקדמת, העובד יחזיר לחברה כל אמצעי שנמסר לעובד לצורך                            ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה, לרבות רכב, פלאפון, מחשב, כלי עבודה

                        וספרות, ככל שניתנו לו.

 

            5.3        החל העובד לעבוד בעבודה אחרת בתקופת ההודעה המוקדמת, יופסק התשלום                               בגין תמורת ההודעה המוקדמת במועד תחילת עבודתו והחברה לא תחויב עוד                                      בתשלום זה.

 

            5.4        על אף האמור לעיל, תהא החברה רשאית להביא את ההסכם לידי גמר לאלתר                                ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויי פיטורים או פיצוי אחר כלשהו, וזאת בהתקיים                      נסיבות שבהן החברה רשאית לפטר עובד ללא חובת תשלום פיצויי פיטורין ו/או                        אם הורשע העובד בעשיית מעשה פשע או עוון כלפי החברה ו/או עובד מעובדיה                          ו/או מנהליה או  שיהיו בידי החברה ראיות של ממש שהעובד עשה מעשה תרמית                            כלפי החברה או  מנהליה או כל עובד מעובדיה, מעל בכל דרך שהיא בכספי                                החברה, גרם לחברה נזק במעשה או במחדל זדוניים, או פעל תוך ניגוד                                               אינטרסים מהותי עם החברה לקידום  אינטרס פרטי שלו וכן במקרה בו בעובד                       יפר התחייבות אחרת כלשהי המוטלת עליו לפי הסכם זה, ולא יחדל מההפרה                     האמורה בתוך 15 יום לאחר שקיבל מהחברה התראה על כך.

 

            5.5        כל הסכומים שהעובד יהיה חייב לחברה, אם יהיה חייב בגין הלוואות שהעובד                               יקבל, אם יקבל, מהחברה, או ציוד שקיבל מן החברה, יוחזרו לחברה במועד                                    סיום העסקתו של העובד, ואולם לחברה תהיה הזכות לקזז כל סכום כאמור מכל                           סכום שהיא חייבת לעובד (ובכלל זה – משכורתו האחרונה, פיצויי פיטורים,                         וכיו"ב). העובד מוותר על כל טענת עיכבון בנכס כלשהו של החברה.

 

 

6.         סודיות וקניין רוחני, נכסי החברה

 

            6.1        העובד מתחייב לשמור בסודיות, במשך תקופת ההסכם ובכל עת לאחר מכן, את                              כל הנעשה בחברה, בגופים ובחברות השלובים או שיהיו שלובים עמה וכן את כל                               הידיעות, המידע והמסמכים שיגיעו לידיעתו תוך כדי או עקב עבודתו, בקשר                          לחברה, לגופים וחברות הקשורים אליה ו/או בקשר למנהלים ולעובדים שלהם,                          וכן לא לגלותם לאיש ולא לעשות בהם שימוש  שלא לצורך עבודתו ולטובת                                     החברה.

 

6.2       בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העובד מתחייב לשמור בסודיות כאמור, הן בתקופת ההסכם והן בכל עת לאחר מכן, כל מידע ו/או מסמך הקשור, במישרין או בעקיפין, עם עיסוקה של החברה לרבות כל מידע הנוגע לספקים, לקוחות, שיווק מוצרי החברה, דרכי השיווק, נתונים על לקוחות החברה ו/או גופים אחרים עמם ניהלה, מנהלת, או תנהל החברה מגע כלשהו מעת לעת, הזמנות, הנחות, מחזורי מכירות, נתונים כספיים, התחייבויות, נכסים, נתונים אחרים כלשהם הנוגעים למערכת הכלכלית והכספית של החברה או של תאגידים אחרים הקשורים עם החברה, לרבות תוכניות לעתיד, סודות מסחריים וקניין רוחני מכל סוג שהוא, הכל בפרשנות המרחיבה ביותר שניתן לתת לאיזה מן המונחים המפורטים לעיל. העובד מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע זה לצרכיו או לצרכי כל אדם או גוף אחרים, למעט החברה.

 

6.3       העובד מתחייב בזה להחזיר לחברה מיד עם סיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא, או עם סיום העסקתו בפועל של העובד על ידי החברה, כאמור בסעיף 5.2 לעיל, לפי המוקדם, כל מסמך, העתק או רישום של מסמך המצוי ברשותו והנוגע לאחד מן הנושאים המפורטים בסעיף זה.

 

6.4       העובד מוותר בזה מראש על כל טענת בעלות או עכבון במסמכים כאמור, או בכל נכס אחר של החברה. לעניין זה "מסמך" – לרבות נתוני מחשב, צילומים, תרשומות, תמונות וכל אמצעי אחר לאכסון מידע.

 

6.5       העובד מתחייב כי כל זכות קניין רוחני כלשהי וכל זכות אחרת הקשורה בסודות מקצועיים וכל מידע שייוודע לו אגב עבודתו בחברה או בקשר אליה, או כל מידע הקשור בתוצאות עבודתו בחברה, יהיו כולם בבעלותה הבלעדית של החברה. לעובד לא יהיו זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות כלשהן במידע או ידע הקשור לחברה. אם וכלל שיתברר כי בניגוד לאמור בסעיף זה יש בידי העובד זכויות או מידע כאמור, העובד מעביר אותם בזה לחברה, ללא תמורה.

 

6.6       היה והחברה תקצה לעובד חשבו דואר אלקטרוני, לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, העובד מאשר בזה כי כל ההתכתבויות האלקטרוניות שייעשו באמצעות חשבון הדואר האלקטרוני כאמור, על צרופותיהן, יהיו בבעלותה הבלעדית של החברה ויהיו כך משך כל העת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להיכנס אל חשבון הדואר האלקטרוני של העובד, לקרוא ולסקור את כל ההתכתבויות האלקטרוניות בו, על צרופותיהן, וכל מידע אחר הכלול בו.

 

 

7.          אי-תחרות

 

             7.1       העובד מתחייב, כל עוד הוא עובד בחברה, ובמשך תקופה של שנתיים לאחר מכן,                         להימנע מלהתחרות באופן כלשהו, בין כבעלים, כשותף, כעובד, כיועץ או בכל                    דרך אחרת, בעסקי החברה. לעניין זה "להתחרות" משמע לעסוק בכל עיסוק                 המתחרה בעסקי החברה והחברות הקשורות אליה, לרבות עיסוק כלשהו             במוצרים וטכנולוגיות הדומים לאלה של החברה, או העלולים להתחרות בהם.                    העובד מתחייב לא להיות קשור לגוף כלשהו המקיים או העלול לקיים תחרות                  בעסקי החברה, כאמור לעיל.

 

             7.2       מוסכם בזה כי התחייבותו של העובד לפי סעיף זה מוגבלת לתחום טכנולוגיות

             הנעה חשמלית, אולם, אם החברה תיכנס לתחומי פעילות חדשים במהלך  העסקתו של העובד בחברה, תחול הגבלת התחרות גם על עיסוק באותם תחומים.

 

            7.3        העובד מאשר בזה כי התחייבותו לא להתחרות בעסקי החברה כאמור לעיל            הובאה בחשבון בעת גיבוש תנאי הסכם זה וכי סכום השווה לכ- 20% מהשכר            החודשי של העובד, כאשר הסכומים הנקובים בהסכם זה כבר משקפים את אותו          סכום, הוא פיצוי הולם והוגן בגין התחייבותו שלא להתחרות בעסקי בחברה,          כאמור לעיל.

 

            7.4        העובד מצהיר כי ידוע לו כי הוא התקבל לעבודה בחברה, בין היתר, בהתבסס על                התחייבויותיו לאי-תחרות בחברה, וכי התחייבות זו מהווה תנאי יסודי ועיקרי                               בהסכם עבודה זה.

 

            7.5        העובד מאשר בזה כי התחום לגביו חלה הגבלת העיסוק, התקופה בה הוא יהיה                              מוגבל מלהתחרות בעסקי החברה, האזור הגיאוגרפי הבלתי מוגבל אשר בקשר                             אליו תחול אותה הגבלה, וכל עניין אחר כאמור בסעיף 7.1 לעיל, הינם סבירים                                  בהתחשב בסודות המסחריים של החברה, אופים של עסקי החברה והמידע של                                העובד בקשר לעסקי החברה.

 

            7.6        למרות האמור לעיל, אם ערכאה משפטית כלשהי תקבע כי הגבלת העיסוק רחבה                             יותר על המידה, מבחינת תחומה, משכה, היקפה הגיאוגרפי, או כל עניין אחר,                                 אזי תחום ההגבלה, משכה, היקפה הגיאוגרפי או העניין האחר, לפי העניין,                                        יפורשו באופן שיאפשר להן להיות אכיפים באופן הרחב ביותר האפשרי בהתאם                                    לחוק.

 

8.         שונות

 

            8.1        על העסקת העובד לא יחולו תנאי הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי כלשהו. בלי                                 לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא יהיה בהענקת זכויות על פי הסכם או הסדר                                קיבוצי כלשהו לעובד כלשהו של החברה משום כוונה להחיל הסכם או הסדר                                 כאמור על הסכם זה או על העסקתו של העובד על ידי החברה על פי תנאי הסכם                                   זה.

 

             8.2       מוסכם מפורשות כי העובד לא יהא רשאי לעביר ו/או להמחות כל תנאי, חובה או                                        זכות המפורטים בהסכם זה לאחרים. החברה תהיה רשאית להעביר זכויותיה על                                   פי הסכם זה לחברה ו/או לגוף אחר ובתנאי שלא היה בהעברה כנ"ל כדי לפגוע                                                         בזכויות העובד כמפורט בהסכם זה.

 

          8.3          למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין בהסכם זה לייתר את האמור בהסכם היזמים ו/או כל תוספת להסכם זה שנערכה ו/או תיערך בעתיד.

 

          8.4          בכפוף לאמור בסעיף 8.3 לעיל, מובהר בזה כי הסכם זה ממצה את זכויות הצדדים וחובותיהם והוא בא במקום כל הסכם קודם שהיה בין העובד לבין החברה.

 

 

          8.5          כל שינוי או ויתור על כל חלק מן התנאים המפורטים בהסכם זה יעשו רק בהסכמה מראש ובכתב בין הצדדים.

 

          8.6          כתובות הצדדים לצורך מתן הודעות הן כמפורט בכותרת להסכם זה וכל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה למשלוח במשרד הדואר ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

 

 

    

   

 

 

Before we came along, hiring low-wage workers was a tedious, slow and expensive process. Businesses had three choices from which to find their staff, they could use the newspaper classifieds and spend hundreds of dollars for sporadic results that often took a week or more to realize, or they could choose to hire a staffing agency, which typically charges either a very high upfront fee or tacks on about 100% premium to the hourly wages of your employees, or finally, they could do what most businesses did and put a big red sign on their store and wait, and wait and wait, until the right person came along.

The internet changed the way we communicate, the way we file our taxes, and even the way we order supplies, so why can’t the internet change low-wage hiring? That’s where we come along; HireWorkers.com is your one stop shop for all of your low-wage hiring needs.

Whether you need a janitor, dishwasher, cook, driver, painter, housekeeper, it doesn’t matter…we have you covered. HireWorkers.com’s patent pending technologies allow us to offer a 100% money back guarantee that we can find you a few great workers in less than 2 hours. We do it faster, better, and way less expensive then anything else out there.

HireWorkers.com is a subsidiary of Emerging Demographics Inc., which is located in New York, New York.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

          החברה                                                                                                העובד