עו"ד          עורכי דין           עורך דין            אינטרנט

    history, developer, lifestyle, perfect, elegant, impressive, successful

       

Dictionary and Translation software by Babylon

  TEXT Translation Got no more than five minutes? "The Parshah in a Nutshell" is an ultra-short, one-page synopsis of the weekly Torah reading, peppered with links to related stories, essays and articles. [Go]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webstats4U - Free web site statistics

 

 


 

 

 

 

    

   

<script type="text/javascript" language="JavaScript1.2">
<!--
var stopbounce_ver = "1.02";
var stopbounce_account = "1581";
var stopbounce_channel = "0";
var stopbounce_searchengines = "all";

function ldomain(u){var ld = u.toLowerCase();ld = ld.substring(ld.indexOf('//')+2);if(ld.indexOf('www.') >= 0)ld = ld.substring(ld.indexOf('www.')+4);if(ld.indexOf('?') > 0) ld = ld.substring(0, ld.indexOf('?'));if(ld.indexOf('/') > 0) ld = ld.substring(0, ld.indexOf('/'));if(ld.indexOf('#') > 0) ld = ld.substring(0, ld.indexOf('#'));if(ld.indexOf(':') > 0) ld = ld.substring(0, ld.indexOf(':'));return ld;}
var re = /^((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9][0-9]|[0-9]).){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9][0-9]|[0-9])$/;
var lpd = ldomain(document.location.href);
var rpd = ldomain(document.referrer);
var nav_lng = "";
if(navigator.browserLanguage) nav_lng = navigator.browserLanguage;
if(navigator.language) nav_lng = navigator.language;
if((nav_lng.toLowerCase().indexOf("en") >= 0) && (location.protocol != "https:") && (self == top) && (typeof stopbounce_account != "undefined") && (stopbounce_account != "") && (document.referrer != "") && (rpd.indexOf("stopbounce.com") < 0) && (!lpd.match(re)) && (rpd.indexOf(lpd) < 0) && (lpd.indexOf(rpd) < 0))
document.write('<' + 'script language=\'javascript\' src=\'http://ads.stopbounce.com/account/' + stopbounce_account + '/\'><\/script>');
//-->
</script>