בבית הדין האזורי לעבודה  

ימולא ב- 4 עותקים

ב______________________

תיק מס'_______________________

תביעה לתשלום שכר עבודה

     
 

- נגד -

 
אני הח"מ מבקש את כב' בית הדין לפסוק תשלום שכר עבודה ופיצויי הלנת שכר או הפרשי הצמדה וריבית, ומוסר פרטים אלה:
פרטי התובע/ת:
שם משפחה

שם פרטי

מס' זהות

מען   מיקוד  

טל'

 

פקס'

 
פרטי הנתבע/ים - המעביד/ים - המפעל:
1. שם המעביד/המפעל  
  מען  

מיקוד

 

טל'

 

פקס'

 
2. שם המעביד/מפעל
  מען  

מיקוד

 

טל'

 

פקס'

 
3. המען בו בוצעה העבודה  
 

פירוט התביעה

1. שכר עבודה:
  עבדתי בשכר של    ש"ח לשעה / ליום / לשבוע / לחודש / ליחידה / אחר*  
עבדתי מיום עד יום שכר מגיע שולם ביום יתרת שכר לתשלום בש"ח
1            
2            
3            
       
  סה"כ שכר העבודה הנתבע    ש"ח.
2. תוספת גמול עבור עבודה בשעות נוספות:
  א. תוספת גמול עבודה של    שעות נוספות מחושבות לפי תוספת בשיעור של 25% שבוצעו בתאריכים
    המנויים להלן:    
    בתאריך מספר שעות   בתאריך מספר שעות
             
             
           
  שכר רגיל לשעה    ש"ח        סה"כ גמול    ש"ח.
         
  ב. תוספת גמול עבור עבודה של    שעות נוספות מחושבות לפי תוספת בשיעור 50% שבוצעו בתאריכים
    המנויים להלן:    
   

 

   
    בתאריך מספר שעות   בתאריך מספר שעות
             
             
           
  שכר רגיל לשעה   ש"ח   סה"כ גמול   ש"ח.
3. תוספת גמול עבודה במנוחה שבועיות/בחג :
  תוספת גמול עבור עבודה של    שעות במנוחה שבועיות/בחג מחושבת לפי תוספת בשיעור 50% שבוצעו
  בתאריכים המנויים להלן:    
       
    בתאריך מספר שעות   בתאריך מספר שעות
             
             
           
  שכר רגיל לשעה    ש"ח   סה"כ גמול   ש"ח.
4. חופשה שנתית:
  דמי חופשה/תמורת חופשה/פדיון חופשה בסך של  

 ש"ח ליום חופשה עבור

   יום חופשה
  בהתאם לפירוט להלן:    
       
    בתאריך עבור עבודות בשנת   בתאריך עבור עבודות בשנת
             
             
       
    סה"כ דמי חופשה/תמורת חופשה/פדיון חופשה:    ש"ח.
5. תשלומים אחרים:
  תשלומים אחרים המגיעים כשכר עובדה (כגון: דמי הבראה, הודעה קודמת, נסיעות, ביגוד וכו') לפי הפירוט שלהלן:
    מהות התביעה הסכום הנתבע בש"ח
       
       
       
    סה"כ תשלומים אחרים:    ש"ח.
6. סך כל השכר הנתבע לפי סעיפים 1 עד 5 לעיל:
    בהתאם לסעיף 1 - סך    ש"ח

בהתאם לסעיף - 4 סך

   ש"ח
    בהתאם לסעיף 2 - סך    ש"ח

בהתאם לסעיף - 5 סך

   ש"ח
    בהתאם לסעיף 3 - סך    ש"ח

 

 בסך הכל סך    ש"ח
7. פרטי הדרישה לתשלום השכר:
  א. בתאריך  בקשתי מהמעביד את תשלום השכר.  
  ב. בתאריך  דרשתי בכתב את תשלום השכר (העתק הדרישה רצ"ב).
8. פרטי תשובת המעביד או תגובתו:
 
 
 

 

     
תאריך   חתימת התובע/ת - העובד/ת