יוגש בארבעה עותקים

בבית הדין האזורי לעבודה          /                       /
ב..................................  

מס' תיק

 

התובע/המערער* - .......................................................................................................

- נגד -

הנתבע/המשיב* -  המוסד לביטוח לאומי

 

כתב תביעה / ערעור*

 

1. מוגש בזה כתב תביעה / ערעור* על החלטתו של המוסד לביטוח לאומי מיום .................................................... .

2. רצ"ב העתקים מההחלטה לפיה נדחתה תביעתי ל ....................................................................................... .

     פרטי התובע / המערער*:

שם המשפחה השם הפרטי מספר זהות
     
המען מיקוד מס' טלפון מס' פקס'
       

3. נימוקי התביעה / הערעור*:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ...................................                                                                            ...................................

                    תאריך                                                                                                   חתימת המערער / ב"כ

* מחק את המיותר

1. עותק לתיק