בתי הדין לעבודה    
בית הדין הארצי / אזורי*    
       
ב  

מס' תיק

 
 
 
 

בקשה לדחיית תשלום האגרה

     
     
     
 

 

התובע
     
     

נגד

הנתבע
 
 
בהתאם לתקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), תשכ"ט - 1969, הנני מבקש בזה לדחות את תשלום אגרת בית הדין בהליכים שבתיק זה.
הנני מוסר בזה המחאה בלתי חוזרת לגביית האגרה הדחויה.
     
     
     

תאריך

 

חתימה

     
     
 
 
 

המחאה בלתי חוזרת

 
 
אל:    
 
 
 
 
מאת:          
 

שם המשפחה

 

השם הפרטי

 

מספר הזיהוי

 
 
אני החתום מטה נותן בזה הוראה בלתי חוזרת לנכות מכל סכום שיגיע לי את הסך של ...................................ש"ח** ולהעבירו לבית הדין האזורי / הארצי* לעבודה ב......................................... לתשלום אגרת בית הדין בתיק
מס' ......................................
 
 
     

תאריך

 

חתימה

 
 
* מחק את הבלתי מתאים.

** סכום האגרה הדחויה ותוספת האגרה, בהתאם לתקנה 16 לתקנות האגרות.