בית הדין האזורי לעבודה  

ימולא בארבעה העתקים

ב      

מספר תיק

תביעה לתשלום פיצויי פיטורים

 
 

- נגד -

 

אני הח"מ מבקש את כב' בית הדין לפסוק פיצויי פיטורים ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים או הפרשי הצמדה ורבית, ומוסר פרטים אלה:
פרטי התובע/ת - העובד/ת:
שם המשפחה השם הפרטי מספר זהות
     
המען מיקוד מספר טלפון מספר פקס'
       
פרטי הנתבע/ים - המעביד/ים - המפעל:
1.   שם המעביד/מפעל
     
המען מיקוד מספר טלפון מספר פקס'
2.   שם המעביד/מפעל
     
    המען מיקוד מספר טלפון מספר פקס'
           

פרטי התביעה

1. תקופת העבודה:
א. תאריך התחלת העבודה  

תאריך סיומה

  .
ב. פיצויי הפיטורים מגיעים עבור עבודה במשך  

שנים   ו

  חודשים.
2. סיבת הפסקת העבודה: (פרט את הסיבות שהביאו לסיום העסקתך*)
 
 
 
3. הבסיס לחישוב פיצויי הפיטורים:

א. השכר שולם על בסיס שעה / יום/ שבוע / חודש / יחידה / אחר***

 

ב. פיצויי הפיטורים מגיעים עבור עבודה במשך

 

שנים  ו

  חודשים.
4. הפיצויים הנתבעים:    

א. סה"כ סכום פיצויי הפיטורים המגיע הוא

 

ש"ח.

ב. על חשבון פיצויי הפיטורים קיבלתי ביום................: ש"ח.
ג. יתרת פיצויי הפיטורים הנתבעת היא: ש"ח.
5. פרטי הדרישה לתשלום פיצויי הפיטורים או פיצויי ההלנה:
א. בתאריך     ביקשתי מהמעביד את התשלום הנ"ל.
ב. בתאריך   דרשתי בכתב את התשלום הנ"ל (העתק הדרישה רצ"ב).
6. פרטי תשובת המעביד או תגובתו:  
     
     
     

תאריך

 

חתימת התובע

* אם נמסר לך מכתב פיטורים. יש לצרף העתק
** מחק את המיותר