בבית המשפט העליון

תיק ____________________      

המבקש:______________________

 

נ ג ד

 

המשיבים: ____________________

 

התחייבות

 

אני מתחייב בזה לפצות את המשיב/ים/ות בגין כל נזק שייגרם להם על ידי הצו הזמני/עיכוב הביצוע [יש למחוק את המיותר] שניתן בהליך שבכותרת ביום ........... אם ייפסקו הליכי הערעור או יפקע הצו מסיבה אחרת.

שם המבקש וכתובתו

ת.ז.

חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אישור עו"ד

אני מאשר את אמיתות החתימות והפרטים דלעיל.

חתימה ...................... 

חותמת .....................