בית המשפט לתביעות קטנות ב............................
       /                       /
 

מס' תיק

כתב הגנה

הנתבע:
שם המשפחה השם הפרטי מספר זהות
     
המען מיקוד מס' טלפון מס' פקס'
       

 

תגובת הנתבע לגבי:    
א. המקום והתאריך שבהם נוצרה התחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין אם בהסכם, בין בעלי הדין ובין בדרך אחרת  
 
ב. המקום שנועד, או שהיה מכוון לקיום ההתחייבות  
ג. מקום המסירה של הנכס  
ד. מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים  
ה. סכום הכסף הנתבע  
ו. נימוקי ההגנה (בתמצית)  
 
         

תאריך

   

חתימת הנתבע

 

* מחק את המיותר